FI SV EN

Hyvät käytännöt tulivat jäädäkseen

Hyviä käytäntöjä levitettiin ja juurrutettiin vuosina 2017-2018 osana hallituksen kärkihanketta Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta.

Tälle sivulle on koottu tietoa kärkihankkeeseen kuuluneen yhdeksän valtionavustusta saaneen hankkeen tuloksista. 

Neuvokas perhe – iloa ja innostusta lapsiperheiden elintapoihin 

Neuvokas perhe -toimintamalli oli ennen kärkihanketta käytössä 107 kunnassa. Nyt malli on ulotettu koko Suomeen. Terveydenhoitajat kouluissa ja neuvoloissa ovat saaneet koulutusta ja käytännön työvälineitä lapsiperheiden elintapaohjaukseen sekä keinoja ottaa puheeksi esimerkiksi lapsen ylipaino.

Perheet saavat muun muassa:

 • perheen elintapoja kartoittavan kortin itsearviointiin
 • kannustavat ohjauskuvat arjen valintojen tueksi
 • tukea elintapamuutoksiin perheen vahvuuksia hyödyntäen
 • verkkosivut materiaalien, ideoiden ja käytännön esimerkkien ammentamiseen

Lisätietoja: neuvokasperhe.fi

Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Liikunnan, ravitsemuksen ja uniterveyden elintapaohjauksen malleja on otettu käyttöön 11 sairaanhoitopiirissä. Elintapaohjausta ovat saaneet erityisesti sitä tarvitsevat, kuten ylipainoiset aikuiset, vähän liikkuvat sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaat. Esimerkiksi liikemittareita voidaan hyödyntää elintapaohjauksessa ja sen vaikutusten seurannassa.

Ammattilaiset saavat muun muassa:

 • verkkokoulutusta: puheeksi ottaminen, liikunta- ja ravitsemusneuvonta, unettomuuden lääkkeetön hoito, järjestelmälliset kirjaamiskäytännöt
 • työtä helpottavia digitaalisia menetelmiä ja välineitä
 • alueelliset elintapaohjauksen verkostot ja kumppanuudet

Lisätietoja: ukkinstituutti.fi/vesote

Voimaa vanhuuteen -toimintamalli kunnille tukee kotona asuvia vanhuksia

Kunnan eri toimijat (liikuntapalvelut, järjestöt, sosiaali- ja terveydenhuolto tekninen toimi) tekevät yhteistyötä kotona asuvien ikääntyneiden fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi. Nyt yli 75-vuotiaista jo 76 prosenttia asuu kunnassa, jossa malli on käytössä. 

Mallin hyödyt ikääntyneille:

 • fyysinen aktiivisuus auttaa jaksamaan pidempään kotona
 • osallisuus lisääntyy ja yksinäisyys vähenee, kun iäkkäät osallistuvat liikuntatoimintaan
 • iäkkäät ovat mukana kehittämässä toimintaa (liikuntaraati, vertaisohjaus ja ulkoiluystävä -toiminta)

Kunta saa toimintamallin myötä:

 • sovellettavaksi hyviä käytäntöjä, joilla voidaan lisätä iäkkäiden terveysliikuntaa
 • kouluttajakoulutuksia ja alueellisia oppimisverkostoja ja -pajoja.

Lisätietoja: voimaavanhuuteen.fi

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaat saavat tukea tupakoinnin lopettamiseen 

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaat saavat monipuolista tukea tupakoinnin lopettamiseen 11 sairaanhoitopiirissä. 

Kokemusasiantuntijat ja vertaistoimijat ovat tärkeitä tukijoita.

Ammattilaisten osaaminen paranee:

 • kun he toimivat moniammatillisissa savuttomuuteen kannustavissa työryhmissä
 • valtakunnallisen verkkokurssin avulla (www.mielenterveystalo.fi)
 • kun käytössä ovat käypä hoito -suosituksen mukaiset menetelmät
 • kun asiakas- ja potilastietoista löytyvät järjestelmällisesti kirjatut tiedot tupakoinnista

Lisätietoja: filha.fi/hankkeet

Koulutus lisää niin tavallisten kuin ammattilaisten mielenterveystaitoja 

Suomen Mielenterveysseura on kouluttanut 600 uutta ohjaajaa, jotka antavat koulutusta mielenterveystaitojen lisäämiseksi. Kolmeen erilaiseen Mielenterveyden ensiapu®
-koulutukseen osallistui 3000 ihmistä vuonna 2016, 7000 ihmistä vuonna 2017 ja 10 000 vuonna 2018. Kunnan kannattaa liittää koulutukset esimerkiksi osaksi kunnan hyvinvointikertomusta, hyvinvointisuunnitelmaa, kaupunkistrategiaa tai muuta ohjelmaa.

Koulutukset ovat:

 • Mielenterveyden ensiapu 1: mielenterveyden myönteiset vaikutukset sekä mielenterveys-taitojen opettelu ja harjoittelu
 • Mielenterveyden ensiapu 2: oireiden tunnistaminen, puheeksi otto, varhainen puuttuminen ja taitojen harjoittelu
 • Nuoren mielen ensiapu: arjen haasteet ja ilmiöt, hälytysmerkkien tunnistaminen, puheeksi otto ja ongelmien ehkäisy

Lisätietoja: mielenterveydenensiapu.fi 

Menetelmiä mielen hyvinvoinnin edistämiseksi ammatillisissa oppilaitoksissa

Ehyt ry on kouluttanut 49 uutta menetelmäkouluttajaa Päihdeilmiö- ja Ryhmäilmiö-opetukseen. Päihdeilmiö-koulutuksiin on osallistunut 8828 ammatillisen oppilaitoksen opiskelijaa ja 529 opettajaa. Ryhmäilmiö-koulutuksiin osallistuneita ammattilaisia on 1574.

Päihdeilmiö-opetuksessa 

 • 15–18-vuotiaat opiskelijat pohtivat ryhmissä päihteiden käytön sosiaalisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
 • opiskelijat saavat valmiuksia tehdä harkittuja päätöksiä omasta päihteiden käytöstään. 

Ryhmäilmiö-koulutus 

 • on tarkoitettu koko oppilaitoksen henkilökunnalle
 • henkilökunta saa valmiuksia luoda ja ylläpitää hyvää ryhmähenkeä sekä rakentaa erilaisia hyvinvointikeskusteluja.

Lisätietoja: ehyt.fi/fi/toinen-aste

Lapissa annetaan ensiapua itsemurhavaarassa olevalle

Lapin sairaanhoitopiirin alueella kokeiltiin kanadalaista ASIST-koulutusta, joka on yksi maailman eniten käytetyistä itsemurhien ehkäisymenetelmistä. Koulutus sopii kaikille 18 vuotta täyttäneille eri alojen ammattilaisille, kuten poliiseille, pelastustoimen työntekijöille ja opettajille, mutta myös tavallisille ihmisille, kuten poronhoitajille. Tähän asti koulutuksen on saanut Utsjoella 23, Inarissa 11, Enontekiöllä 17, Ivalossa 20, Sodankylässä 15 ja Rovaniemellä 31 ihmistä.

Koulutus antaa valmiudet:

 • tunnistaa ja kysyä itsemurha-ajatuksista sekä tukea itsemurhavaarassa olevaa
 • sopia yhdessä itsemurhavaarassa olevan kanssa, miten ehkäistään välitön loukkaantumisen tai kuoleman vaara
 • tunnistaa paikallisyhteisön auttamistahot ja ohjata hoitoon.

Lisätietoja: eallin.fi

Koulutus perusterveydenhuollon ammattilaisille itsemurhien ehkäisyyn

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koulutus antaa valmiudet tunnistaa itsetuhoisuuteen liittyvät riskitekijät ja itsemurhaavaarassa olevat henkilöt. Tähän asti on koulutettu yhteensä1679 ammattilaista, joista perusterveydenhuollossa työskentelee 604, sosiaalialalla 262, mielenterveyspalveluissa 127 ja muilla aloilla 686 henkilöä.

Koulutuksen jälkeen: 

 • itsemurhavaarassa olevan kohtaaminen ja itsemurha-ajatuksista kysyminen on helpompaa
 • ammattilaiset oppivat tunnistamaan potilaan vahvuudet, jotka suojaavat itsemurhalta
 • tietämys jatkotoimenpiteistä ja hoitoonohjauksesta kasvaa.

Lisätietoja: thl.fi/Ehanke

Yhteinen keittiö luo osallisuutta asukkaille

Eri puolilla Suomea on toiminnassa 25 ja kehitteillä 10 yhteistä keittiötä.

Yhteinen keittiö 

 • kokoaa ihmisiä mielekkääseen toimintaan ruuan äärelle
 • voi toimia asukastalossa, kylätalossa, toimintakeskuksessa tai hyvinvointikeskuksessa, tai se voidaan perustaa tyhjillään olevaan tilaan
 • tarjoaa sosiaalialan neuvontaa ja tukea palveluihin hakeutumiseen, esimerkiksi TE-palveluihin tai mielenterveyspalveluihin

Lisätietoja: yhteinenkeittio.fi