Sujuvoitetaan säädöksiä - norminpurku

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin vastuulla on hallituksen kärkihanke Sujuvoitetaan säädöksiä (norminpurku).

Hankkeen tavoitteena on helpottaa yritysten toimintaa ja kansalaisten arkea sääntelyä keventämällä ja uudistamalla. Tällä tuetaan Suomen kasvua, vahvistetaan kilpailukykyä ja edistetään digitalisaatiota.

Norminpurkutyöhön osallistuvat kaikki ministeriöt ja hallinnonalat. Lainsäädäntömuutokset toteutetaan pääasiassa vuosien 2016 - 2018 aikana, mutta joitakin säädösmuutoksia tehtiin jo syksyn 2015 aikana.

Norminpurku koskee olemassa olevia säädöksiä, uusia säädöksiä, kansallista sääntelyä, EU-lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sitoumuksia, myös kansainvälisissä järjestyissä tapahtuvaa sääntelyä.

Norminpurkuhankkeen tavoitteena on myös sujuvoittaa lupa- ja valitusprosesseja sekä vähentää viranomaisten keskinäisiä valituksia.

Hallitus haluaa lisäksi parantaa lainsäädännön vaikuttavuutta. Säädöshankkeissa tulisi arvioida erityisesti taloudelliset vaikutukset.

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet

Kuluvan hallituskauden aikana toteutetut hankkeet

Liikennevakuutuslain kokonaisuudistus

HE 123/2015, lait vahvistettu 17.6.2016  (460/2016 - 470/2016)

Lain tavoitteena on muun muassa vakuutusmaksun perusteena olevien vahinkohistoriatietojen nykyistä vähäisemmän sääntelyn kautta antaa vakuutusyhtiöiden tuotekehitykselle lisää mahdollisuuksia ja siten edistää vakuutusyhtiöiden välistä kilpailua. Vaikka vakuutuksenottajan vakuuttamien ajoneuvojen aiempi vahinkohistoria pitää jatkossakin ottaa huomioon, uusi sääntely ei rajoita vahinkohistorian käyttöä. Uudistus mahdollistaa esimerkiksi sen, että aiempi vahinkohistoria voidaan ottaa huomioon yhden ajoneuvon lisäksi perheen muidenkin ajoneuvojen vakuutusmaksussa. Uudistus liittyykin edellä mainituilta osin hallituksen norminpurkutalkoisiin.

Uuden lain entistä selkeämmät säännökset vähentävät hallinnollista taakkaa ja lain toimeenpanon kustannuksia. Sääntelyn kokonaismäärä vähenee hieman. Kysymys on kuitenkin pääosin lainsäädännön selkeyttämisestä ja modernisoinnista.

Lisätietoja: Hannu Ijäs

STM:n alaisten virastojen ja laitosten norminpurku

Valviran oman ohjeistuksen karsiminen

Valvira ja aluehallintovirastot ovat käyneet läpi tekemänsä erilaiset linjaukset ja ohjeistuskset (linjaukset, kannanotot, ohjeet, verkkosivujen tekstit ja lomakkeet). Yhteisen ohjeistuksen läpikäyminen ja arviointi on saatettu loppuun syksyn 2015 aikana ja se on valmistunut marraskuussa 2015.

Tehdyn työn seurauksena Valviran verkkosivuilta (valvira.fi) poistettiin yhteensä 20 ohjetta, linjausta ja kannanottoa. Pääpaino oli sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Verkkosivuilla olleen ohjeistuksen lisäksi kumottiin, poistettiin tai päivitettiin verkkosivuilla julkaisemattomia linjauksia ja kannanottoja. AVIen kanssa tehtyjä linjauksia kumottiin tai sovittiin päivitettäväksi yhteensä n. 20 kpl. Lisäksi noin 10 vuoden aikana kertyneitä erilaisia Valviran ja AVIen sekä niiden edeltäjäorganisaatioiden yhteistyöryhmissä tehtyjä kannanottoja poistettiin käytöstä / kumottiin tai sovittiin päivitettäväksi lähes 100 kpl. Kannanotot ovat enimmäkseen epävirallisia julkaisemattomia asiakirjoja, eikä niiden määrän runsas väheneminen suoraan kerro esimerkiksi toiminnanharjoittajiin kohdistuvan ohjeistuksen määrän vähenemisestä.

Fimea

Fimea on vuoden vaihteessa on antanut (uudistetun) määräyksen 3/2015 Lääkevalmisteen myyntiluvan ja rekisteröinnin hakeminen ja ylläpitäminen. Siinä on poistettu vaatimus suomenkielisten valmisteyhteenveto- ja pakkausselostetekstien toimitettavaksi hyväksyttäväksi ennen myyntiluvan myöntämistä, ja nyt uudessa määräyksessä tekstit edellytetään toimitettavaksi ennen valmisteen kauppaantuontia.

Tämä vähentää hallinnollista työtä sekä hakijan että viranomaisen puolella, koska mahdolliset myyntiluvan myöntämisen ja kauppaantuonnin välissä tapahtuvien tekstimuutosten aiheuttamat kieliversion käsittelyt poistuvat, ja samalla myyntilupakäsittelyn kansallinen vaihe lyhenee.

Lisätietoja

Jaana Koski, hallintoylijohtaja 
STM, Hallintoyksikkö / HAL 0295163519