Sujuvoitetaan säädöksiä - norminpurku

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin vastuulla on hallituksen kärkihanke Sujuvoitetaan säädöksiä.

Hankkeen tavoitteena on helpottaa yritysten toimintaa ja kansalaisten arkea sääntelyä keventämällä ja uudistamalla. Tällä tuetaan Suomen kasvua, vahvistetaan kilpailukykyä ja edistetään digitalisaatiota.

Norminpurkutyöhön osallistuvat kaikki ministeriöt ja hallinnonalat. Lainsäädäntömuutokset toteutetaan pääasiassa vuosien 2016 - 2018 aikana.

Norminpurku koskee olemassa olevia säädöksiä, uusia säädöksiä, kansallista sääntelyä, EU-lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sitoumuksia, myös kansainvälisissä järjestyissä tapahtuvaa sääntelyä.

Norminpurkuhankkeen tavoitteena on myös sujuvoittaa lupa- ja valitusprosesseja sekä vähentää viranomaisten keskinäisiä valituksia.

Hallitus haluaa lisäksi parantaa lainsäädännön vaikuttavuutta. Säädöshankkeissa tulisi arvioida erityisesti taloudelliset vaikutukset.

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet

Vuonna 2018 toteutetut hankkeet

Kansalaisten arkea helpottava norminpurku

Työelämä

HE laiksi työttömyysturvalain (1290/2002) muuttamisesta (HE 220/2018)

Esitys annettiin 15.11.2018. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lainsäädäntöä niin, että perheen yrityksessä työskentelevä henkilö, jolla ei ole omistusosuutta yrityksessä, määriteltäisiin työttömyysturvalaissa jatkossa palkansaajaksi. Muutoksen myötä tällaisen henkilön oikeus ansiopäivärahaan määräytyisi pääsääntöisesti vastaavalla tavalla kuin palkansaajalla.

Esityksen tavoitteena on muuttaa työttömyysturvalain 4 luvussa olevien työttömyysetuuden sovittelua koskevia säännöksiä niin, että säännökset tukisivat osittaista työllistymistä ja lyhytkestoisen työn vastaanottamista ja näin vähennettäisiin työn vastaanottamiseen liittyviksi koettuja hallinnollisia ja taloudellisia loukkuja. Lisäksi tavoitteena on, että muutokset parantaisivat kansallisen tulorekisterin tietosisällön käytettävyyttä soviteltua työttömyysetuutta maksettaessa.

Hallinnollinen taakka ja lupamenettelyt

Fimean lääkkeiden haittavaikutusten raportointi- ja hallinnointijärjestelmä

Kansalainen voi tehdä lääkkeen haittavaikutusilmoituksen nykyistä helpommin sähköisesti.

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihanke (koti- ja omaishoidon uudistus)

Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankerahoituksella ja ministeriön ohjauksessa on kehitetty asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallia (KAAPO) sekä omais- ja perhehoidon keskuksia.

KAAPO-toimintamalli tarkoittaa palvelukokonaisuutta, joka kokoaa ikääntyneiden henkilöiden tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut, hyvinvoinnin edistämisen palvelut sekä asumiseen ja muuhun infraan liittyvät palvelut. KAAPO sisältää ns. yhden luukun toimintana neuvonnan, ohjauksen, palvelutarpeen arvioinnin ja päätökset sekä koordinaation ja palveluiden toteutumisen seurannan. 

Kaikkiin maakuntiin perustetaan myös omais- ja perhehoidon keskukset, joihin kootaan omais- ja perhehoitoa tukevia palveluita tavoitteena helpottaa palveluiden saatavuutta ja tukea palveluiden kehittämistä.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Osana ohjelmaa koko Suomeen luodaan perhekeskustoimintamalli, joka toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriö kärkihankerahoituksella ja ministeriön ohjauksessa.

Perhekeskus verkostoi lasten ja perheiden matalan kynnyksen palvelut siten, että ne muodostavat asiakaslähtöisen integroidun kokonaisuuden ja ovat nykyistä helpommin perheiden saavutettavissa. Osana perhekeskusmallia kehitetään myös sähköisten palveluiden kokonaisuutta.

Yritysten toimintaedellytyksiä sekä kilpailukykyä parantava säädösten sujuvoittaminen ja norminpurku

Digitalisaatio, lupamenettelyiden ja hallinnollisen taakan keventäminen

Työsuojeluviranomainen (aluehallintovirastot) on laajentanut sähköisen asioinnin palveluaan työnantajille.

Rakennustyön ennakkoilmoituksen sekä asbestipurkutyön ennakkoilmoituksen on voinut maaliskuusta 2018 alkaen täyttää sähköisesti verkkolomakkeella. Ilmoituksen tiedot siirtyvät työsuojeluviranomaisen sähköiseen valvontatietojärjestelmään.

Hallinnon keventäminen säädöksiä sujuvoittamalla

Sääntelyn keventäminen

HE laiksi asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 188/2018)

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa. Laissa säädettäisiin Kelan toimeenpanemien asumisperusteisten etuuslakien soveltamiseen liittyvistä seikoista henkilöiden muuttaessa Suomeen tai Suomesta. Suomeen työhön tulevien oikeus asumisperusteisiin etuuksiin määräytyisi ensisijaisesti työskentelyyn liittyvien edellytysten perusteella.

Ehdotukseen sisältyy muutoksia ulkomailla oleskelun vaikutuksesta sosiaaliturvaan. Muutoksella tehostettaisiin Kelan toimintaa ja parannettaisiin etenkin ulkomaille lähtevien ja sieltä palaavien mahdollisuutta saada ajantasaista tietoa omasta tilanteestaan.

Lupamenettelyiden keventäminen ja digitalisaation edistäminen

HE laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) muuttamisesta

Esitys annettiin eduskunnalle 22.11.2018.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettua lakia muutetaan siten, että sosiaalihuollon arkisto liitetään valtakunnalliseen arkistoon. Esityksellä mahdollistetaan myös omien tietojen katselu. Muutoksilla sujuvoitetaan sähköisen lääkemääräyksen käyttöä.

HE laeiksi lääkelain sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 99/2019 vp, ”Apteekki I”) ja HE laiksi lääkelain muuttamisesta, ”Apteekki II”)

Esitykset annettiin eduskunnalle 29.11

Muutoksilla sujuvoitettaisiin apteekkitoimintaa eri tavoin. Uusia apteekkeja voisi perustaa nykyistä joustavammin, muutoksenhakumenettelyä lyhennettäisiin ja apteekin vaihdostilanteita nopeutettaisiin. 

Avointen apteekkilupien ilmoitusmenettelyä yksinkertaistettaisiin ja ilmoitusten tietosisältöä parannettaisiin. Itsehoitolääkkeissä sallittaisiin hintakilpailu enimmäishintasääntelyn puitteissa apteekin omasta katteesta tinkien.

 

 

Lisätietoja

Jaana Koski, hallintoylijohtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hallintoyksikkö / HAL 0295163519