LAPE-kärkihankkeessa rahoitettavat maakuntahankkeet

Maakunnallisissa hankkeissa kehitetään lapsi- ja perhepalveluille uusia malleja ja uutta toimintakulttuuria. Kehittäminen liittyy neljään eri kokonaisuuteen:

 • Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen
 • Lapsen oikeuksia ja tietoperusteisuutta vahvistava toimintakulttuurin muutos
 • Perhekeskustoimintamalli
 • Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena

Alla olevaan taulukkoon on koottu tiivistelmät alueellisista hankkeista. Hankkeet vastaavat itse kuvauksista ja niiden oikeellisuudesta.

Rahoitusta saaneet hankkeet

Etelä-Karjala: Etelä-Karjalan LAPE

Hankkeen tavoitteet

Etelä-Karjalan LAPE-hankkeen päätavoitteena on parantaa alueen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia integroimalla LAPE-muutosohjelman mukaisesti kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut palvelujen kokonaisuudeksi parantamalla palveluiden oikea-aikaista saatavuutta ja siirtämällä painopistettä korjaavista palveluista kaikille yhteisiin yleisiin ja ennalta ehkäiseviin palveluihin, varhaiseen tukeen ja hoitoon.  

Hankkeen osatavoitteena on

 • laajentaa palveluintegraatio sote-palveluista varhaiskasvatus-, opetus- ja nuorisotoimen sekä alueen muiden toimijoiden palveluihin
 • linjata yhteiset tavoitteet ja juurruttaa verkosto- ja tietojohtamisen toimintamalli, jossa ratkaisukeskeisyys ja lapsilähtöisyys ovat vahvassa roolissa
 • verkostoida alueen toimijat
 • kehittää matalan kynnyksen palveluita
 • kehittää palveluiden oikea-aikaisuutta ja ennalta ehkäisevyyttä
 • parantaa erityis- ja vaativamman tason palveluiden asiakaslähtöisyyttä ja saatavuutta.

Hankkeen toteutus

Hanke kohdistuu LAPE-muutosohjelman kaikkiin neljään kehittämiskokonaisuuteen. Etelä-Karjalan LAPE-hankkeessa korostuu monitoimijaisen palveluekosysteemin rakentaminen lasten, nuorten ja perheiden tarpeiden ympärille. Hankkeessa kehitetään verkostojohtamisen ja -työskentelyn toimintamalleja tukemaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä kuntiin jäävien palveluiden toteuttajien yhteistä työtä lasten, nuorten ja vanhempien tukemiseksi. Hankkeessa yhdenmukaistetaan toimintatapoja (kuten ratkaisukeskeinen toimintamalli) varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuorisotoimen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä ja rakennetaan kumppanuuksia alueen muun toimijaverkoston kanssa (seurakunnat, järjestöt, oppilaitokset jne.).  

Hankkeessa ovat edustettuina kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kuntien kasvatus- ja opetustoimi ja nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimi. Hankkeen päähakijana ja hallinnoijana toimii Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote).

Hankkeen toiminta-alue ja toteuttajat

Hanke toteutetaan Etelä-Karjalassa yhteistyössä Eksoten, alueen kuntien (Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari), Nicehearts ry:n, Imatran seudun Pelastakaa Lapset ry:n, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen Piiri ry:n ja Etelä-Saimaan 4H-yhdistyksen ja Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n sekä Lappeenrannan seurakuntayhtymän ja muiden alueen seurakuntien ja Nordic Healthcare Groupin kanssa.

Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Etelä-Karjalan perhetyön kehittämisyhdistys ry, MLL:n Lappeenrannan yhdistys ry, Parasta Lapsille ry, Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu EKLU ry, Taidekoulu Estradi, Kirkkopalvelut ry, Taito Etelä-Suomi ry, Lappeenrannan kuvataidekoulu, urheiluseurat, Lappeenrannan tanssiopisto, Lappeenrannan maakuntakirjasto, Lappeenrannan musiikkiopisto, Etelä-Karjalan museo, Etelä-Karjalan Martat ry, Suomen Mielenterveysseura ja Monimuotoiset perheet sekä Saimaan ammattiopisto Sampo, Oppimaa Oy ja Helsingin yliopisto.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 1,3 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt hankkeen toteuttamiseen valtionavustusta 1,1 miljoonaa euroa.

Hankkeen yhdyshenkilöt ja yhteystiedot

Projektipäällikkönä toimii Anna Maksimainen p. 040 7091309, etunimi.sukunimi@nhg.fi työparinaan Virve Jokiranta p. 050 346 7116, etunimi.sukunimi@nhg.fi, Nordic Healthcare Groupista (NHG).  

Kehittämiskoordinaattorit

 • Riikka Telanto (Toimintakulttuurin muutos), p. 040 0781 490, etunimi.sukunimi@eksote.fi
 • Riitta Vento (II Perhekeskustoimintamalli), p. 040 5361 582, etunimi.sukunimi@eksote.fi
 • Marja Ström-Ripatti (Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitokset lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena), p 040 651 3045. etunimi.sukunimi@eksote.fi
 • Marja Riikonen (Erityis- ja vaativamman tason palveluiden kehittäminen), p. 0400 658 275 etunimi.sukunimi@eksote.fi.

Päävastuu hankkeen toteutuksesta on hankkeen vastuullisella johtajalla, jona toimii Eksoten perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja Kosonen, p. 040 510 6975, etunimi.sukunimi@eksote.fi.

Etelä-Karjalan muutosagentti Mona Taipale, p. 040 651 3154, etunimi.sukunimi@eksote.fi

Etelä-Pohjanmaa: Etelä-Pohjanmaan lasten ja perheiden palveluiden kehittämishanke

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen toiminnallisen perustan muodostavana ensisijaisena kehittämiskokonaisuutena on koko maakunnan kattavan perhekeskusmallin luominen, mihin on sisällytetty erityistason palvelujen uudistaminen. Toimintakulttuurin muutos toimii kehittämishankkeen läpileikkaavana periaatteena. Etelä-Pohjanmaan lasten ja perheiden palveluiden kehittämishanke toimii osana maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden uudistusprosessia.

Hankkeen toteutus

Etelä-Pohjanmaan lasten ja perheiden palveluiden kehittämishanke kohdistuu Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma -kärkihankkeen kehittämiskokonaisuuksiin 1, 2 ja 4.

Hankkeen tavoitteena on

 • lapsen oikeuksia ja tietoperustaa vahvistava toimintakulttuurin muutos
 • perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
 • erityis- ja vaativan tason palvelujen uudistaminen.

Hankkeen toiminta-alue ja toteuttajat

Muutostyöhön osallistuu laaja kunta- ja kuntayhtymäorganisaatioista sekä järjestöistä ja yrityksistä koostuva toimijajoukko.

LAPE-hanke kattaa Etelä-Pohjanmaan alueella toimivat kaikki peruspalveluja tuottavat kunnat ja kuntayhtymät. Hankekonsortion muodostavat Seinäjoen ja Lapuan kaupungit, Isonkyrön ja Ilmajoen kunnat, Järvi-Pohjanmaan perusturva, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, JIK liikelaitoskuntayhtymä ja Kuussote.

Omalla hankehakemuksellaan hankkeeseen osallistuvat yhteistyökumppaneina MLL Pohjanmaan piiri, Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Verso Kuntoutus Oy, Autismisäätiö ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu SeAMK Oy. Yhteistyökumppaneina toimivat myös Pelastakaa Lapset ry, Etelä-Pohjanmaan Monikkoperheet ry ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu. Hankkeen hallinnoijana toimii Seinäjoen kaupunki.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 739 200 euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi hankkeen toteuttamiseen valtionavustusta 591 360 euroa.

Etelä-Pohjanmaan Lape-hankkeelle ja sen osahankkeille on myönnetty valtionavustusta yhteensä 899 947 euroa. Hanketoimijoiden yhteenlasketut arvioidut kokonaiskustannukset ovat 1 143 199 euroa.

Hankkeen yhdyshenkilöt ja yhteystiedot

Satu Mäki-Fossi
hankekoordinaattori
etunimi.sukunimi@seinajoki.fi
P. 044 425 5606

Hanketyöntekijät

 • Auli Romppainen (toimintakulttuurin muutos), p. 044 425 5979, etunimi.sukunimi @seinajoki.fi
 • Heli Mäki (perhekeskus), p. 044 425 5722, etunimi.sukunimi @seinajoki.fi
 • Emmi Tietäväinen (perhekeskus), p. 044 425 5920, etunimi.sukunimi@seinajoki.fi
 • Noora Aarnio (erityis- ja vaativan tason palvelut), p. 044 425 5704, etunimi.sukunimi @seinajoki.fi

Etelä-Pohjanmaan muutosagentti Eija Ala-Toppari-Peltola, p. 044 425 5415, etunimi.sukunimi @seinajoki.fi

Etelä-Savo: LAPE Etelä-Savo

Hankkeen tavoitteet

 1. Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto
 2. Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena
 3. Erityis- ja vaativimman tason palvelujen kehittäminen

Läpileikkaavina tavoitteina ovat osallisuuden vahvistaminen, palveluiden yhteensovittaminen ja integrointi.

Hankkeen toteutus

 1. Rakennetaan perhekeskusverkosto, jossa on kohtaamispaikka, peruspalvelut saatavilla matalalla kynnyksellä ja erityispalvelut osana peruspalveluita.
 2. Kehitetään varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa yhteisöllistä hyvinvointityötä osallisuuden, kiusaamisen ehkäisyn, vapaa-ajantoimintojen, yhteisöllisen opiskelijahuoltotyön ja vanhemmuuden tuen kautta. Lisäksi vahvistetaan toimijoiden osaamista.
 3. Pyritään vertikaaliseen ja horisontaaliseen integraatioon monitoimijaisen yhteistyön ja arviointimallin (Hackneyn malli), erityispalvelujen jalkauttamisen ja perheiden osallisuuden vahvistamisen kautta.

Hankkeen toiminta-alue ja toteuttajat

Hanke toteutetaan maakunnallisena yhteistyönä. Kehittäjäkumppanina ovat Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Mikkelin kaupunki, Pieksämäen kaupunki, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Diakonia-ammattikorkeakoulu, terapeuttinen hoito- ja kasvuyksikkö La Casa Gialla, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry ja VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry.

Hankkeeseen osallistuvat myös Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Sosteri), Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO, Mikkelin tuomikirkkoseurakunta/Mikkelin perheasiain neuvottelukeskus, Pieksämäen Seudun Liikunta (PSLiikunta), Perhehoito Pessi ja erityispalveluja tuottavat Vaalijala.

Hankkeen kustannukset

Hankekokonaisuuden kustannusarvio on 851 777 euroa.  Sosiaali- ja terveysministeriö myöntämä valtionavustus on 700 000 euroa.

Hankkeen yhdyshenkilöt ja yhteystiedot

Mari Tuomainen
hankepäällikkö
etunimi.sukunimi@essote.fi
p. 040 359 7214

Koordinaattorit

 • Saara Hanhela, p. 040 359 7230, etunimi.sukunimi@essote.fi
 • Olli Humalamäki, p. 040 359 7231, etunimi.sukunimi@essote.fi

Etelä-Savon muutosagentti Katja Saukkonen, p. 044 351 6616, etunimi.sukunimi@essote.fi

Lisätietoja

Kainuu: MUKAVA Kainuu – Muutosta, kasvua ja vahvistusta perhekeskuksiin Kainuussa

Hankkeen tavoitteet

Kainuussa on ollut perhekeskustoimintaa jo vuodesta 2008 alkaen. Tämän hankkeen aikana lapsiperheiden matalan kynnyksen palveluja kehitetään edelleen sekä sisältöjen että toimintamallin osalta.

Keskeiset tavoitteet ovat:

 1. muuttaa, kasvattaa ja vahvistaa perhekeskustoimintaa Kainuussa
  • parastaa palveluja, vahvistaa osaamista
  • tehdä tiivistä yhteistyötä kumppanuussopimuksiin perustuen lasten ja perheiden kokonaisvaltaiseksi auttamiseksi
  • vahvistaa lapsilähtöistä toimintakulttuuria
 2. tukea vahvemmin ja hyvissä ajoin erilaisia ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia vanhempia, lapsia ja nuoria
 3. vahvistaa lasten, nuorten ja vanhempien osallisuutta perhekeskustoiminnassa.

Hankkeen myötä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi lisääntyy ja lapsen oikeudet tulevat toimintaperiaatteeksi alueen toimijoille.

Hankkeen toteutus

Hankkeessa

 • kehitetään perhekeskustoiminnan kokonaisuutta, toimintaperiaatteita ja palveluketjuja
 • edistetään perheiden terveitä elintapoja mm. järjestötoimijoiden ja viestinnän/sosiaalisen markkinoinnin avulla
 • vahvistetaan alueen toimijoiden osaamista mm. näyttöön perustuvilla työkaluilla, kuten monikulttuurisuus-, peruspalveluiden mielenterveystaitojen sekä eroperheiden tukemisen osaamista kuten myös päätöksentekijöiden ennakko-osaamista
 • vahvistetaan vanhoja ja luodaan uusia sopimuksellisia kumppanuuksia yhteiseen toimintaan
 • lisätään keskustelua ja tietoa lasten oikeuksista, mihin liitetään avoimessa dialogissa yhteisen strategian luominen ja yhteen sovittava johtaminen
 • tehdään kehittämistyötä kehittäjäasiakkaiden kanssa

Hankkeen toiminta-alue ja toteuttajat

Hankkeen toteuttaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (kehittämis- ja suunnitteluyksikkö) yhteistyössä Kainuun Nuotta ry:n ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piirin kanssa.

Toiminta-alueena on koko Kainuu (pl. Puolanka).

Hankkeen kustannukset

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 594 000 euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi hankkeen toteuttamiseen valtionavustusta 500 000 euroa, josta Kainuun Nuotan osuus on 62 000 euroa ja MLL/Kainuun piirin 62 000 euroa.

Hankkeen yhdyshenkilöt ja yhteystiedot

Tarja Kerttula
projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@kainuu.fi
p. 044 731 3878

Carita Piirainen
projektisihteeri
etunimi.sukunimi@kainuu.fi
p. 044 797 5381

Projektisuunnittelijat

 • Johanna Jyrkäs, p. 044 732 0024, etunimi.sukunimi@kainuu.fi
 • Marika Uhlbäck, p. 044 747 3769, etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Kumppanit

 • Seija Karjalainen, MLL/Kainuun piiri, p. 050 597 4777, etunimi.sukunimi@mml.fi
 • Anneli Vatula, Kainuun Nuotta ry, p. 045 692 6013, etunimi.sukunimi@kainuunnuotta.fi

Kainuun muutosagentti Anna-Kaisa Korpinen, p. 044 797 5367, etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Lisätietoja

Kanta-Häme: Oma Hämeen LAPE-hanke

Hankkeen tavoitteet

Kanta-Hämeen (Oma Häme) LAPE-hanke syventää jo olemassa olevaa maakunnallista sote-valmisteluun tähtäävää palveluiden muutosta. Hankkeen päätavoite on avun oikea-aikaisuus ja palveluiden painopisteen siirtäminen erityispalveluista peruspalveluihin. Hankkeessa rakennetaan myös yhteistyömalli kuntiin jäävien ja maakuntaan siirtyvien palveluiden välille.

Hanke tukee henkilöstöä muutoksessa ja verkostoissa toimimisessa. Hanke luo perustan toimintakulttuurin muutokselle ja maakunnalliselle perhekeskusverkostolle, johon erityistason palvelut jalkautuvat. Toimintakulttuurin muutosta rakennetaan perhekeskusverkostoissa tapahtuvalla arjen työprosessien ja tekemisen tavan käytänteiden kehittämisellä.

Hankkeen aikana luodaan yhteisiä seurantaindikaattoreita, toimintakäytänteitä ja sähköisiä työvälineitä asukkaan palvelujen koordinoimiseksi sekä palvelukokonaisuuksien johtamisen tueksi.

Hankkeen toteutus

 1. Perhekeskus-toimintamallin rakentaminen/pilotointi kunnissa
 2. Verkostomaisen toimimisen ja johtamisen tukeminen
 3. Jalkautuvan toimintamallin kehittäminen sekä perus- että erityispalveluissa
 4. Osallisuuden tukeminen
 5. Omatyöntekijämallin kehittäminen
 6. Monialaisen palveluohjauksen kehittäminen ja maakunnallisesti yhteneväisten prosessien rakentaminen
 7. Näyttöön perustuvien toimintamenetelmien käyttöönotto
 8. Kotoutumisen tukeminen ja erotilanteen palveluiden kehittäminen perhekeskuksissa
 9. Lapsiystävällisen toimintakulttuurin kehittäminen kuntiin, mikä käsittää lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottamisen tukemisen
 10. Lapsibudjetoinnin käyttöönoton tukeminen
 11. Kehitetään ja otetaan käyttöön välineitä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin seurantaan ja tukemiseen, kuten indikaattoreita, THL:n neljän kuukauden tarkastuspilotti, sähköinen arviointityökalu, hyvinvointiympyrä ja Tl&P-menetelmän käyttöönotto

Hankkeen toiminta-alue ja toteuttajat

Hankkeeseen osallistuvat Kanta-Hämeen koko maakunta eli 11 kuntaa (Forssa, Hattula, Hausjärvi, Hämeenlinna, Humppila, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela ja Ypäjä) sekä omarahoitusosuudella Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK, Tampereen yliopistosta SOC ja johtamiskorkeakoulu, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, 4H, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Etelä-Hämeen Martat. Näiden lisäksi kumppaneina ovat Kanta-Hämeen perhetyö ry, Hämeen Setlementti ry, Parasta Lapsille ry, seurakunnat, Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos Oy, Unicef ja Väestöliitto.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen budjetti on yhteensä 967 793 euroa, josta kuntien omarahoitusosuutta on noin 140 000 euroa. Kuntien omarahoitusosuus voi olla myös työtä, mutta maksimissaan 50 prosenttia kunnan koko omarahoitusosuudesta. Osa hankekumppaneista, jotka koostuvat oppilaitoksista ja järjestöistä, saa LAPE-hankkeeseen valtionavustusta toimijasta riippuen 80–100 prosenttia.

Hankkeen yhdyshenkilöt ja yhteystiedot

Satu Raatikainen
projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@hame.fi
p. 050 352 3178

Keski-Suomen muutosagentti Jari Pekuri, p. 050 598 4101, etunimi.sukunimi@hame.fi

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaa: Keski-Pohjanmaa LAPE-maakunnaksi

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on rakentaa yhdessä Keski-Pohjanmaan lasten ja perheiden, kuntien ja kuntayhtymien, seurakuntien ja järjestöjen kanssa lasten, nuorten ja perheiden palvelut yhteen sovitetuiksi, oikea-aikaisiksi ja vaikuttaviksi lapsi- ja perhelähtöisiksi palveluiksi.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite on aloittanut toimintansa 1.1.2017. Keski-Pohjanmaan LAPE-hanke tuo käynnistyvän maakunnallisen sote-kuntayhtymän palveluihin LAPE -kärkihankkeen periaatteet ja toimintamallit sekä päivittää maakunnan lapsi- ja perhepalveluiden toimijoiden yhteistyösuhteet osaksi lapsi- ja perhepalveluiden toiminnallisesti integroitunutta kokonaisuutta.

Hankkeen toteutus

Toteutus painottuu toimintakulttuurin muutokseen ja matalan kynnyksen tuen palvelujen verkostointiin. Hankkeessa rakennetaan maakunnan kattava perhekeskusmalli. Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittämisessä käynnistetään uusi lasten ja nuorten

integroitu päivystys, kehitetään ja otetaan käyttöön uudenlaisia lastensuojelun työmenetelmiä sekä mallinnetaan ja otetaan käyttöön erityistason palveluiden jalkautuvan työn periaatteet.

Hanke toteutetaan laajassa yhteistyöverkostossa ja useiden toimijoiden toimesta. Yhteistyötä tehdään Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O) - kärkihankkeeseen liittyvän kehittämistyön kanssa.

Hanketta toteutetaan tarpeen mukaan soveltuvasti sekä suomen että ruotsin kielillä.

Hankkeen toiminta-alue ja toteuttajat

Keski-Pohjanmaan nykyisen maakunnan kaikki kahdeksan kuntaa osallistuvat hankkeeseen sekä Kruunupyyn kunta, jonka sote-palvelut Kokkolan kaupunki on tuottanut isäntäkuntana vuodesta 2009 lähtien. Vuoden 2017 alusta Keski-Pohjanmaan sote-palvelujen järjestäjänä aloitti uusi maakunnallinen sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, joka vastaa integroitujen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon palveluista.

Hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite. Hankkeen muut toteuttajat ovat Kokkolan kaupunki, Kokkolan ensi- ja turvakotiyhdistys ry. ja Centria-ammattikorkeakoulu oy. Hankkeen muutostyöhön osallistuu kumppaneina laaja järjestöjen ja yritysten toimijajoukko.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 1 128 548 euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt hankkeen toteuttamiseen valtionavustusta 896 608 euroa.

Hankkeen yhdyshenkilöt ja yhteystiedot

Tarja Oikarainen-Nybacka
puheenjohtaja, Keski-Pohjanmaan LAPE-ohjausryhmä
etunimi.sukunimi@soite.fi
p. 040 804 2980

Andreas Blanco Sequeiros
hankepäällikkö
abs@soite.fi
p. 040 653 4002

Keski-Pohjanmaan muutosagentti Anne Saarela, p. 040 804 5456, etunimi.sukunimi@soite.fi

Lisätietoja

Keski-Suomi: Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi (KSLAPE)

Hankkeen tavoitteet

Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi -hankkeessa luodaan maakuntaan uudenlaista toimintakulttuuria, jotta lapset, nuoret ja perheet voivat olla aktiivisia toimijoita, osallisia omien asioidensa käsittelyssä sekä mukana palveluiden ja toimintojen kehittämisessä. Hanke tukee myös perhekeskusmallin käyttöönottoa kunnissa, varhaiskasvatusta, koulua ja oppilaitosten toimintaa kasvamisen, oppimisen ja harrastustoiminnan arjessa sekä uusien toimintamallien muodostumista erityis- ja vaativamman tason palveluissa. Hanke tuottaa maakuntaan yhteisen lapsiohjelman, ja tavoitteena on, että Keski-Suomi tunnetaan vuonna 2025 lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin maakuntana.

Hankkeen toteutus

Jyväskylän kaupunki ja perusturvan toimiala toimii Keski-Suomen kuntien yhteisen hankkeen hallinnoijana. Hankkeen tukena on vahva maakunnallinen monitoimijainen palveluiden, järjestötoimijoiden, seurakuntien sekä yrittäjien verkosto. Myös maakunnan asukkaat ovat olleet kiinnostuneita osallistumaan yhteistyöhön ja parantamaan oman alueensa palveluja. Hankkeessa on hankepäällikkö ja viisi kehittämiskoordinaattoria, neljä hankekumppania ja useita osatoteuttajia.

Hankkeen toiminta-alue ja toteuttajat

Hankkeeseen osallistuvat Keski-Suomen kunnat: Jyväskylän seutukunta (Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen), Joutsan seutukunta (Joutsa, Luhanka) Keuruun seutukunta (Keuruu, Multia), Jämsän seutukunta (Jämsä), Äänekosken seutukunta
(Konnevesi, Äänekoski) ja Saarijärven-Viitasaaren seutukunta (Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari). Lisäksi K-S:n sairaanhoitopiiri on mukana hankkeessa.

Hankekumppaneina toimivat MLL (Järvi-Suomen yhdistys), Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Haukkalan Säätiö, Keski-Suomen Liikunta ry, Likes ry ja Nuorten Ystävät ry. Kehittäjäkumppaneita ovat K-S:n sosiaalialan osaamiskeskus, Pesäpuu ry, Familyroom ry ja Työterveyslaitos.

Hankkeen aikana tehdään lisäksi yhteistyötä paikallisten järjestöjen, oppilaitosten, korkeakoulujen ja Jyväskylän yliopiston kanssa. Hanketoimijoiden lisäksi verkostoituminen koko toimintaympäristön toimijoiden kanssa on osa uudistamistoimintaa.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 1 181 720 euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi hankkeen toteuttamiseen valtionavustusta 1 000 000 euroa.

Hankkeen yhdyshenkilöt ja yhteystiedot

Raija Harju-Kivinen
hankepäällikkö
etunimi.sukunimi@jkl.fi
p. 014 266 8201, 050 351 9249

Kehittämiskoordinaattorit

 • Senja Hirsjärvi, p. 014 266 4742, 050 351 9971, etunimi.sukunimi@jkl.fi
 • Petri Oinonen, p. 014 266 0568, 050 412 4028, etunimi.sukunimi@jkl.fi
 • Sari Paananen, p. 014 266 4870, 050 351 8621, etunimi.h.sukunimi@jkl.fi
 • Maria Lehtinen, p. 014 266 4585, 050 593 8316, etunimi.sukunimi@jkl.fi
 • Johanna Liukkonen, p. 014 266 7535, 050 351 9769, etunimi.sukunimi@jkl.fi

Keski-Suomen muutosagentti Hanna Hämäläinen, p. 014 2660992 tai 050 3046670, etunimi.k.sukunimi@jkl.fi

Lisätietoja

Kymenlaakso: LAPE Kymenlaakso

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteet matalan kynnyksen palveluiden kehittämisessä

 • Maakunnallisen perhekeskustoimintamallin luominen
 • Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen
 • Eroauttamisen tuen vahvistaminen
 • Maahanmuuttajaperheiden tuen vahvistaminen
 • Saumattomien yhteistyökäytäntöjen sekä verkostotyön osaamisen vahvistaminen


Tavoitteet erityistason palveluiden kehittämisessä

 • Mallinnetaan maakunnallisia toimintamalleja erityistason yhteistyössä, asiakastyössä sekä yhteistyössä perustasolle
 • Mallinnetaan monitoimijainen palvelutarpeen arvioinnin malli
 • Rakennetaan konsultaation ja tutkimuksen rakenteita
 • Kartoitetaan ja kootaan kuntoutuspalveluiden kokonaisuus
 • Pilotoidaan lastensuojelun systeemistä toimintamallia
 • Rakennetaan maakunnallinen perhetyön ja perhekuntoutuksen malli
 • Kehitetään perhehoitajien tuen, valvonnan ja ohjauksen mallia
 • Kartoitetaan lastensuojelun laitoshoidon erityisosaaminen ja mallinnetaan monitoimijainen yhteistyö

Hankkeen toteutus

LAPE Kymenlaakso -hankkeessa uudistetaan kymenlaaksolaisten lapsiperheiden perus- ja erityistason palveluita sekä palvelurakenteita. Hankkeen tavoitteena on maakunnallisesti yhteiset saumattomat ja toimivat palvelumallit, jossa lapsiperheet saavat tukea joustavasti ja oikea-aikaisesti.

Hankkeen toiminta-alue ja toteuttajat

Hankkeeseen osallistuvat Kouvolan, Kotkan, Haminan, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän kunnat.

Kehittämiskumppaneita hankkeessa ovat mukana Carea (Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä), Ensi- ja turvakotiyhdistys, MLL sekä muita seurakunnan ja järjestöjen toimijoita.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 624 794 euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi hankkeen toteuttamiseen valtionavustusta 500 000 euroa.

Hankkeen yhdyshenkilöt ja yhteystiedot

Tarja Tammekas
projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@kotka.fi
p. 040 703 7633

Tanja Mäkelä
projektisuunnittelija
etunimi.sukunimi@kotka.fi
p. 040 631 7175

Kymenlaakson muutosagentti Ninni Taavitsainen, p. 040 146 9323, etunimi.sukunimi@kotka.fi

Lisätietoja

Lappi: Perhekeskustoimintamalli Lappiin – integroidut monitoimijaiset palvelut perheille

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda Lappiin koordinoitu perheiden voimavaroja vahvistava perhekeskustoimintamalli. Mallissa sovitetaan yhteen julkiset palvelut, järjestöt, seurakunnat, yksityiset sekä vapaaehtoiset toimijat. Perhekeskustoimintamallia luotaessa toteutetaan toiminnallinen integraatio ja kehitetään lapsi- ja perhepalveluiden toimintakäytäntöjä. Uudistuksessa huomioidaan sujuva tiedonkulku, muutosjohtamisen tuki ja henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä yhteiset vaikuttavat työmuodot. Tarkoituksena on vahvistaa ennalta ehkäiseviä toimia ja varhaisen tuen muotoja koordinoidusti sekä edistää lasten ja nuorten palvelutarpeisiin vastaamista ja perheiden osallisuutta.

Hankkeen toteutus

Lapin olosuhteisiin soveltuvan perhekeskustoiminta-mallirakenteen luominen
Palveluneuvontamallin ja ohjausteknisen alustan kehittäminen
Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen
Erotilanteen palveluiden kehittäminen
Monikulttuuristen lasten, nuorten ja perheiden erityistarpeiden huomioiminen palveluissa
Erityistason sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio perhekeskustoimintamalliin
Lastensuojelun monitoimijaisen toimintamallin soveltaminen ja kehittäminen

Hankkeen toiminta-alue ja toteuttajat

Hanke toteutetaan Lapin maakunnan alueella, johon kuuluvat Lapin maakunnan kaikki kunnat (21): Enontekiö, Inari, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Tornio, Utsjoki ja Ylitornio.

Hankkeen hallinnoijana toimii Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja toteuttajana Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon yksiköt toimivat tiiviissä yhteistyössä.

Hankekonsortiossa ovat mukana Lapin yliopisto, Lapin amk, Oulun hiippakunnan kapituli ja Lapin ensi- ja turvakoti. Hankkeen kanssa yhteistyössä toimivat myös useat eri järjestöt.

Hanke osallistuu Lapin liiton Sote-valmisteluun.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen arvioidut kustannukset ovat yhteensä 1 125 000 euroa, josta hanketoimijoiden omarahoitusosuus on 225 000 euroa, valtionavustuksen osuus on 900 000 euroa.

Hankkeen yhdyshenkilöt ja yhteystiedot

Kaisa-Maria Rantajärvi
projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@poskelappi.fi
p. 040 543 2211

Teija Horsma
erityisasiantuntija
etunimi.sukunimi@poskelappi.fi
p. 040 182 5348

Kehittäjätyöntekijät

 • Tuula Mäntymäki, p. 040 356 4663, etunimi.sukunimi@poskelappi.fi
 • Mikko Närhi, p. 040 356 6075, etunimi.sukunimi@poskelappi.fi
 • Riitta Lehtola, p. 040 162 6424, etunimi.sukunimi@poskelappi.fi

Lapin muutosagentti Harri Tiuraniemi, p.040 143 9362, etunimi.sukunimi@poskelappi.fi

Lisätietoja

Pirkanmaa: Pippuri – Pirkanmaan perheiden palveluiden uudistaminen – raikkaita innovaatioita

Hankkeen tavoitteet

Pirkanmaan Pippuri-hankkeen tavoitteena on oikea-aikaisemmat, tasalaatuisemmat, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa lasten, nuorten ja perheiden palvelut tuotetaan alueellisesti integroituna kokonaisuutena. Siinä sosiaali- ja terveyspalvelut, varhaiskasvatus, opetustoimi sekä kulttuuri-, vapaa-aika-, liikunta- ja nuorisopalvelut täydentyvät luontevasti laajan kolmannen sektorin, seurakunnan ja yksityisen sektorin toimijoiden avulla. Muutoksella pyritään vahvistamaan lasten, nuorten ja perheiden omia voimavaroja, elämänhallintaa sekä osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen kokemuksia.

Hankkeen toteutus

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa on neljä eri kehittämiskokonaisuutta. Näistä kehittämiskokonaisuuksista Pirkanmaa on valinnut erityiseksi kehittämisen kohteeksi perhekeskustoimintamallin, johon sisältyy vanhemmuuden ja parisuhteen tuki, eropalvelut sekä maahanmuuttajapalvelut.

Perhekeskustoimintamallin rakentamista tuetaan kehittämällä varhaiskasvatusta, koulua ja vapaa-aikaa osana lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukea sekä erityis- ja vaativan tason palveluita. Lisäksi Pirkanmaa on sitoutunut edistämään lapsiystävällistä toimintakulttuuria kehittämällä johtamista ja ammatillista osaamista sekä edistämällä lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottoa.

Hankkeen toiminta-alue ja toteuttajat

Pirkanmaan LAPE-muutosohjelmaa toteuttavat Pirkanmaan kaikki 23 kuntaa ja kaupunkia. Näiden lisäksi hankekumppaneina ovat MLL Hämeen piiri, MLL Tampereen osasto, Setlementti Tampere, Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Pikassos sekä PSHP. Pirkanmaan LAPE-muutosohjelmaa ovat toteuttamassa myös lukuisat muut kehittäjäkumppanit.

Pirkanmaalla hankkeen toimeenpanosta ja koordinaatiosta vastaa projektiryhmä, johon kuuluu projektipäällikkö, 10 projektikoordinaattoria sekä projektisihteeri. Lisäksi muutosagentilla on merkittävä rooli muutosohjelman tavoitteiden edistämisessä.

Projektiryhmän työtä johtaa ja ohjaa ohjausryhmä, joka toimii samalla maakunnan LAPE-ryhmänä. Maakunnan LAPE-ryhmän lisäksi Pirkanmaan jokaiseen kuntaan ja kaupunkiin on nimetty oma LAPE-ryhmä.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen arvioidut kustannukset ovat 1 809 858 euroa. Sosiaali- ja tervyesministeriö on myöntänyt hankkeelle valtionavustusta 1 500 000 euroa.

Hankkeen yhdyshenkilöt ja yhteystiedot

Hanna Harju-Virtanen
projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@tampere.fi
p. 040 806 4730

Henna Vanhatalo
projektisihteeri
etunimi.sukunimi@tampere.fi
p. 040 639 7364

Projektikoordinaattorit

Perhekeskustoimintamalli

 • Päivi Viitanen-Marchegiano, p. 040 639 7358, etunimi.sukunimi@tampere.fi
 • Maria Antikainen, p. 040 335 7688, etunimi.sukunimi@valkeakoski.fi
 • Jaana Koivisto, p. 040 133 4249, etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki

 • Tia Kemppainen, p. 040 722 1641, etunimi.sukunimi@mll.fi

Eropalvelut

 • Marja Olli, p. 050 555 0052, etunimi.sukunimi@mll-tre.fi

Maahanmuuttajapalvelut

 • Suvi Nieminen, p. 050 414 0413, etunimi.sukunimi@setlementtitampere.fi

Varhaiskasvatus, koulu ja vapaa-aika

 • Susanna Raivio, p. 040 660 2180, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Erityis- ja vaativan tason palvelut

 • Sari Miettinen, p. 050 360 7558, etunimi.sukunimi@pshp.fi
 • Nanna Miettunen, p. 050 349 5610, etunimi.sukunimi@pikassos.fi

Systeeminen lastensuojelu

 • Tiina Civil, p. 040 488 0239, etunimi.sukunimi@sastamala.fi
   

Pirkanmaan muutosagentti Titta Pelttari, p. 044 422 2248, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi

Lisätietoja

Pohjanmaa: Pohjanmaan lasten ja perheiden palveluja kehittävä hanke

Hankkeen tavoitteet

Pohjanmaan maakunta keskittyy lasten ja perheiden palvelujen muutosohjelman hankkeessaan erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittämiseen sekä integratiivisten toimintamallien kehittämiseen yhdessä perustason palveluiden kanssa.

LAPE-hankkeen kokonaistavoitteena on vahvistaa palveluissa lapsilähtöistä ja perhekeskeistä toimintatapaa sekä tukea lapsen ja nuoren luottamusta ja kiintymyssuhteita. Hankkeen tavoitteet (kehittämisteemat) ovat seuraavat:

 • Lasten ja vanhempien osallisuus ja vaikuttaminen vahvistuvat heidän omassa asiassaan ja palveluiden kehittämisessä
 • Lasten ja perheiden tuen ja palvelutarpeisiin vastataan perhelähtöisesti kehittämällä perus- ja erityispalveluiden integraatiota, kehittämällä lastensuojelun toimintatapoja sekä uudistamalla erityistason palveluja ja palvelurakennetta
 • Tietoon perustuva kehittäminen, henkilöstön osaaminen ja verkostot tukevat kehittämistä

Hankkeen toteutus

Pohjanmaan LAPE-hankkeelle perustetaan usean toimijan hankekonsortio, jota hallinnoi Vaasan kaupunki. Hankeen ohjausryhmänä toimii Pohjanmaan sote-uudistusta valmisteleva lasten ja perheiden palvelujen suunnitteluryhmä, jota täydennetään hankekonsortion asiantuntijoilla, muutos-agentilla ja kokemus-asiantuntijoilla.

Työmenetelmien pilotoinnista kerätään arviointitietoa ja palautetta lapsilta, nuorilta ja vanhemmilta. Pohjanmaan maakunnan LAPE-hankkeen mukainen toiminta prosesseineen juurtuu suoraan käytäntöön sote-uudistukseen kuuluvana. Hanke kytkeytyy Pohjanmaan maakunnan sote-valmisteluun.

Monialaista ja moniammatillista työskentelyä kehitettäessä arvioidaan työmenetelmien toimivuutta ja kootaan tietoa myös lapsilta ja nuorilta vaikuttavuuden näkökulmasta. Hankkeen aikana kootaan joitakin yksilökohtaisia ja laajemmin toimintakohtaisia seurantakriteerejä/indikaattoreita ja testataan niiden soveltuvuutta vaikuttavuuden ja hyvinvoinnin seurantaan tulevan yksikön toiminnnassa. Hanke on kaksikielinen.

Hankkeen toiminta-alue ja toteuttajat

Hankkeeseen osallistuvat Pohjanmaan maakunnan kunnista Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Laihia, Luoto, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Pietarsaari, Pedersöre, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri.

Kruunupyy suuntautuu Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöhön ja Isokyrö Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöhön.

Hankekonsortion muodostavat em. kunnat, Vaasan sairaanhoitopiiri, Vaasan ensi- ja turvakoti ry, Suomen Mielenterveysseura, Familar Oy, Jyväskylän yliopisto, Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA ja  Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC).

Yhteistyökumppaneina on useita korkeakouluja: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Vaasan ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia sekä Social och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat n. 640 000 euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt hankkeen toteuttamiseen valtionavustusta 500 000 euroa.

Hankkeen yhdyshenkilöt ja yhteystiedot

Ann Backman
projektivastaava
etunimi.sukunimi@fskc.fi
p. 040 522 0133

Päävastuu hankkeen toteutuksesta on hankkeen hallinnoijalla Vaasan kaupungilla, jota edustaa sosiaalityön ja perhepalvelujen tulosaluejohtaja Erkki Penttinen, p. 040 847 2610,  etunimi.sukunimi@vaasa.fi.

Pohjanmaan muutosagentti Riku Niemistö, p. 040 549 8328, etunimi.sukunimi@vaasa.fi.

Lisätietoja

Pohjois-Karjala: Pohjois-Karjalan lapsiperheiden matalan kynnyksen ja erityispalvelujen kehittämishanke Siun sotessa (P-K LAPE)

Hankkeen tavoitteet

P-K LAPEn tavoitteena on lisätä eri toimijoiden ja ammattiryhmien välistä yhteistyötä Siun soten toiminta-alueella. Toimintakulttuurin muutoksen tavoitteena on tuottaa lapsiperheiden palvelut jatkossa oikea-aikaisesti ja huomioida entistä paremmin perhe kokonaisuutena.

Perhekeskustoimintamallilla haetaan palvelukokonaisuutta, jossa toteutuvat lapsi- ja perhelähtöiset, saatavuudeltaan ja laadultaan yhdenvertaiset palvelut. Jokaiselle perheelle nimetään vastuutyöntekijä, joka vie palveluprosessia eteenpäin.

Hankkeen toteutus

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä varhaiskasvatuksen, koulujen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Erityis- ja vaativien palvelujen kehittämistyötä viedään eteenpäin yhteistyössä perustason palvelujen kanssa. Hanke toteuttaa osaltaan Siun soten kehittämistavoitteita ja vie eteenpäin toimintakulttuurin muutosta lapsiperhepalvelujen osalta.

Hankkeen toiminta-alue ja toteuttajat

Pohjois-Karjalan maakunta. Hankkeen hallinnoijana toimii Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote). Hankekonsortioon kuuluvat Karelia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO). Hanke työskentelee osana Siun soten sosiaali- ja perhepalvelujen toimialan kehittämistoimintaa.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen kokonaisbudjetti on 844 604 euroa ja valtionavustuksen osuus on 700 000 euroa.

Hankkeen yhdyshenkilöt ja yhteystiedot

Heli Aalto
projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@siunsote.fi
p. 013 3307908

Leena Virratvuori
va. projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@siunsote.fi
p. 013 3304234

Kehittämisasiantuntijat

 • Pauliina Juntunen, p. 013 3304290, etunimi.sukunimi@siunsote.fi
 • Tuija Raatikainen, p.013 3304275, etunimi.sukunimi@siunsote.fi

Pohjois-Karjalan muutosagentti Anne Frimodig, p. 013 330 4287, etunimi.sukunimi@siunsote.fi 

Pohjois-Pohjanmaa: Toimiva arki lapsille ja perheille Pohjois-Pohjanmaalla

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on onnistua tukemaan hankkeella lasten, nuorten ja perheiden arkeen ja palveluihin liittyvää kokonaisvaltaista toimintakulttuurin ja ajattelumallin muutosta sekä levittämään hyviä käytänteitä ja toimintamalleja koko maakuntaan.

Olemme onnistuneet, kun hankkeen myötä on muotoutunut ja juurtunut toimiva arjen toimintaympäristö, jossa

 • Perheet saavat tarvitsemansa palvelut ensisijaisesti lapsen kasvu- ja kehitysympäristössä, lähellä perheen arkea.
 • Perheet määrittelevät itse palvelutarpeensa ja osallistuvat palvelujen suunnitteluun.
 • Erityisosaamisella tuetaan tarpeen mukaan toimivan arjen sujuvuutta ja koko perheen pärjäävyyttä.
 • Erityisen ja vaativan tason palvelujen saatavuus kohdennetaan perheiden tarpeiden mukaan. Vaikka lapsen tai perheen tarvitsema erityinen hoito ja tuki järjestettäisiin erityisosaamista vaativissa palveluissa, yhteys lähipalveluihin ja lapsen kehitysympäristöihin säilyy näissäkin tapauksissa. Myös osaamis- ja tukikeskus (OT) on valmis.

Hankkeen toteutus

Tavoitteiden saavuttamiseksi toteutamme Pohjois-Pohjanmaalla kaikkia neljää LAPE-kehittämiskokonaisuutta. Jokaiselle kokonaisuudelle on laadittu omat täsmätavoitteensa. Maakunnassa ja kunnissa jo syntyneitä lasten ja perheiden hyvinvointia edistäviä käytänteitä levitetään ja juurrutetaan maakunnan kaikkien kuntien käyttöön. Keskeisimpiä hyödynnettäviä toimintamalleja ovat Lapset puheeksi -toimintakokonaisuus, Hyvinvointikoulu ja -neuvola (palvelukeskittymä), Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli sekä aiemman KASTE-kehittämistyön tuloksena syntyneet hyvät käytänteet (mm. Eheä koulupäivä, kokemuksellisen hyvinvointitiedon hyödyntäminen, palveluohjausmallit).

Erityis- ja vaativimman tason palvelujen ja peruspalvelujen yhdyspintaan panostetaan tukea.

Hankehenkilöstö toimii kuntien LAPE-ryhmien, eri palvelujen, sote-maakuntavalmistelijoiden, ohjausryhmän, alueellisten kehittämisryhmien, kolmannen sektorin, seurakuntien ja perheiden sekä muiden kumppaneiden kanssa yhdessä hankkeen toteuttajina.

Hankkeen toiminta-alue ja toteuttajat

Hankkeen toiminta-alueena ja toteuttajana on koko Pohjois-Pohjanmaan maakunta ja sen kaikki 30 kuntaa. Kumppanitoteuttajia ovat alan järjestöt, oppilaitokset sekä alueen seurakunnat. Kuntien LAPE-ryhmien rooli on merkittävä.

Maakunta on jaettu maantieteellisesti viiteen alueeseen, joilla toimivat omat alueelliset LAPE-kehittämisryhmänsä. Lapset, nuoret, perheet ja muut kokemusasiantuntijat ovat tärkeitä hankkeen toteuttajia (osallisuus).

Käytännön toteuttajia ovat hankehenkilöstö (muutosagentti-hankejohtaja, projektipäällikkö, erityisasiantuntija ja viisi aluekoordinaattoria), kuntien LAPE-ryhmät, kuntien eri palvelusektorit, sote-maakuntavalmistelijat, hankkeen ohjausryhmä, alueelliset kehittämisryhmät, kolmannen sektorin ja seurakuntien toimijat sekä lapset, nuoret ja perheet itse.

Osaamis- ja tukikeskuksen (OT-keskus) toiminta-alue ulottuu koko pohjoiselle yhteistyöalueelle (erva-alue) eli Pohjois-Pohjanmaan lisäksi myös Keski-Pohjanmaalle, Kainuuseen, Länsi-Pohjaan ja Lappiin.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 1 391 492 euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö myöntänee hankkeen toteuttamiseen valtionavustusta 1,1 miljoonaa euroa.

Kunnilla (kaikki maakunnan 30 kuntaa) on hankkeessa 20 %:n omavastuuosuus eli 291 492 euroa.

Hankkeen yhdyshenkilöt ja yhteystiedot

Suvi Helanen
projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi
p. 040 685 4042

Pohjoispohjanmaan hankejohtaja-muutosagentti Tuomo Lukkari, p. 040 588 8516, etunimi.sukunimi @pohjois-pohjanmaa.fi

Pohjois-Savo: YHDESSÄ! Pohjois-Savon lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Hankkeen tavoitteet

Pohjois-Savossa tähdätään siihen, että

 • alueen kunnat ja perustettava Pohjois-Savon maakunta ovat vuoteen 2019 mennessä sitoutuneet päätöksenteossa ja palveluissa lapsen oikeuksia edistävään toimintakulttuuriin
 • lasten, nuorten ja perheiden palvelut on sovitettu yhteen integroiduksi lapsi- ja perhelähtöiseksi palvelukokonaisuudeksi
 • oikea-aikainen palveluiden saatavuus on parantunut
 • tuen painopiste on siirtynyt korjaavista palveluista kaikille yhteisiin, yleisiin ja ennalta ehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon.

Tavoitteena on lasten ja nuorten sekä monimuotoisten ja -kulttuuristen perheiden yhdenvertaisuuden lisääntyminen, eriarvoisuuden väheneminen ja omien voimavarojen, elämänhallinnan sekä osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen kokemusten vahvistuminen vuoteen 2025 mennessä. Pohjois-Savon hankekokonaisuudella pyritään saamaan aikaan huomattavia kustannussäästöjä vähentämällä korjaavien palveluiden tarvetta.

Hankkeen toteutus

 • Matalan kynnyksen palvelujen verkostoiminen perhekeskustoimintamalliksi: maakunnan sote-palvelujen, kuntien palvelujen sekä järjestöjen ja seurakuntien lapsi- ja perhetoiminnan yhteen sovittaja
 • Erityistason palvelujen uudistaminen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti: Painopiste ennalta ehkäiseviin palveluihin, mm. erityistason palvelujen tarjoaminen saumattomasti peruspalvelujen yhteydessä. Lastensuojelussa vahvistetaan lasten osallisuutta ja lapsikeskeistä työskentelyä sekä luodaan edellytykset kokonaisvaltaisen ja yksilöllisen avun ja tuen tarjoamiselle lapsille ja perheille.
 • Vaativimpien palvelujen laadun, asiakaslähtöisyyden ja saatavuuden varmistaminen: osaamis- ja tukikeskuksissa yhdistetään ja sovitetaan yhteen lasten, nuorten ja perheiden vaativat terveys-, mielenterveys ja päihdepalvelut, lastensuojelun vaativat erityispalvelut, lasten ja nuorten oikeuspsykiatrinen asiantuntemus sekä rikosseuraamuspiiriin joutuneiden lasten sekä heidän perheidensä palvelut.

Hankkeen toiminta-alue ja toteuttajat

Hankkeeseen osallistuvat Pohjois-Savon kunnat mukaan lukien Joroinen. Hanketoteuttajina ovat alueen kuntien lisäksi muun muassa Kuopion yliopistollinen sairaala, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Itä-Suomen yliopisto, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, järjestöt (Pesäpuu ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry, Kuopion Ensikotiyhdistys ry, Pelastakaa Lapset ry, SOS-Lapsikylä), seurakunnat, yksityiset palveluntuottajat, koulu, varhaiskasvatus ja nuorisotyö sekä kokemusasiantuntijoita.

Lisäksi Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon yhteistyöalueelle suunnitellaan yhteistyössä maakuntien valmistelijoiden kanssa osaamis- ja tukikeskusrakenne.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 1 305 000 euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi hankkeen toteuttamiseen valtionavustusta 1 100 000 euroa.

Hankkeen yhdyshenkilöt ja yhteystiedot

Marika Pentikäinen
hankepäällikkö
etunimi.sukunimi@pohjois-savo.fi
p. 044 714 2639

Pohjois-Savon muutosagentti Minna Rytkönen, p. 044 714 2673, etunimi.sukunimi@pohjois-savo.fi

Lisätietoja

Päijät-Häme: Huomisen hyvinvointia lapsille ja perheille Päijät-Hämeessä!

Hankkeen tavoitteet

Päijät-Hämeen hankkeen painopiste on sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeen määrittämissä kehittämiskokonaisuuksissa 1–3, eli perhekeskustoimintamallin kehittäminen, varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten lasten ja nuorten hyvinvoinnin tuen kehittämisen sekä lapsiystävällisen toimintakulttuurin kehittäminen.

Hankkeen tavoitteena on luoda toimiva malli lapsen ja perheen lähiympäristöön muodostuvasta matalan kynnyksen tuen kokonaisuudesta, joka pitää sisällään niin  julkisen sektorin toimijoiden kuin kolmannen sektorin ja seurakuntien tuottaman tuen. Kehitettävä toimintamalli tulee rakentamaan pohjan Päijät-Hämeen maakunnallisen sote-kokonaisuuden lasten, nuorten ja perheiden palveluihin ohjautumiselle. Samalla se mahdollistaa lasten ja perheiden yhteisöllisyyttä ja keskinäistä tuen tuottamista. Hankkeessa kehitetään joustavaa ja monialaista tuen tarpeen arviointia, sekä tarvittaessa vahvemmin ammatillista monialaista palvelutarpeen arviointia yhdessä toimijoiden kanssa.

Hankkeen toteutus

Maakunnassa on pitkään tehty yhteistä kehittämistyötä niin sivistyspalvelujen kuin sote-palvelujenkin osalta. Järjestöillä ja seurakunnilla on jo aiemmin ollut merkittävä rooli alueen ennaltaehkäisevien palvelujen toteuttamisessa. Tässä hankkeessa tätä kokonaisuutta muokataan entistä yhtenäisemmäksi ja tavoitteellisemmaksi, niin että lapset ja perheet saavat parhaan mahdollisen ja tarvitsemansa avun ja tuen.

Hankkeen toiminta-alue ja toteuttajat

Päijät-Hämeen maakunnallinen hanke lasten ja perheiden palvelujen muutosohjelmaan on nimenomaan koko maakunnan ja kaikkien maakunnan toimijoiden yhteistyöhön perustuva kokonaisuus. Siihen on sitoutunut maakunnassa kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kuntien sivistystoimet, laajasti alueella toimivat järjestöt, seurakunnat, oppilaitokset sekä nuorisovaltuusto.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 914 000 euroa. Sosiaali - ja terveysministeriö myönsi hankkeen toteuttamiseen valtionavustusta 700 000 euroa.

Hankkeen yhdyshenkilöt ja yhteystiedot

Tuija Åstedt
LAPE-projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@phsotey.fi
p. 044 729 7990

Päijät-Hämeen muutosagentti Elina Vesterinen, p. 044 729 7985, etunimi.sukunimi2@phsotey.fi

Lisätietoja

Pääkaupunkiseutu: Lapsen paras – yhdessä enemmän

Hankkeen tavoitteet

Pääkaupunkiseudun muutoshanke edistää Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman tavoitteita

 1. sovittamalla alueensa kunnissa kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut yhteen lapsi- ja perhelähtöisiksi palveluiksi
 2. siirtämällä painopistettä korjaavista palveluista kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon
 3. luomalla pääkaupunkiseudulle (maakuntataso huomioiden) toimivat rakenteet ja sopimuskäytännöt järjestöjen ja seurakuntien kanssa tehtävälle yhteistyölle.

Hankkeen toteutus

Hankkeessa uudistetaan lasten, nuorten ja perheiden palvelut lapsi- ja perhelähtöisiksi ja lasten oikeuksia vahvistavaksi. Hankkeessa varmistetaan palveluiden laatu ja yhdenvertainen saatavuus sekä asiakaslähtöiset integroidut palvelut ja uudet toimintamallit pääkaupunkiseudulla. Toimintoja uudistetaan siten, että palvelut ovat niitä tarvitsevien saatavilla yhdenvertaisesti ja yhteneväisin menetelmin koko maakunnassa.

Toimintamallien toimeenpanossa ja palvelujen kehittämisessä lisätään sekä horisontaalista että vertikaalista yhteistyötä. Hankkeessa käynnistetään uusien järjestämisen ja tuottamisen rakenteiden alueellinen suunnittelu. Integroivassa työssä yhteen sovitetaan pääkaupunkiseudulla seuraavat kokonaisuudet: perhekeskus, varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitokset sekä erityis- ja vaativataso. PKS-hankkeen merkittävänä osana on koko Uudenmaan yhteisen osaamis- ja tukikeskustoimintamallin suunnittelu.

Hankkeen toiminta-alue ja toteuttajat

Hankkeeseen osallistuvat Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa, Kerava ja Kirkkonummi.

Muut osatoteuttajat: HUS/Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca sekä HYKS/ lasten- ja nuorisopsykiatria, lastenneurologia ja lastentaudit, Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området- FSKC, Laurea ammattikorkeakoulu, Diak

ammattikorkeakoulu, Pelastakaa Lapset ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Nicehearts ry ja HelsinkiMissio ry.

Muut yhteistyökumppanit: Helsingin yliopisto, Metropolia ammattikorkeakoulu, HUS/Terveyskylä, Lastensuojelun Keskusliito, Oy Apotti Ab, Ensi- ja Turvakotien Liitto, Väestöliitto, Sosped Säätiö, Folkhälsan, Seurakunnat, Uudenmaan Sijaisperheet ry, Barnavårdsföreningen i Finland, SOS -lapsikylä, Suomen Mielenterveysseura, Miessakit ry, Familia ry, Vammaisten lasten ja nuorten

tukisäätiö Vamlas, Suomen Monikkoperheet ry, Yhden vanhemman perheiden liitto, Kasper, Rinnekotisäätiö, Osallisuuden aika ry, Perhehoitoliitto ja Hoivanet Oy.

Hankkeen kustannukset

Valtionavustukseen oikeuttavat kokonaiskustannukset ovat 2 919 550 euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi hankkeen toteuttamiseen 2 300 000 euroa.

Hankkeen yhdyshenkilöt ja yhteystiedot

Mette Kontio
projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@hus.fi
p. 040 6359 599

Pääkaupunkiseudun muutosagentti Tiina Turkia, p. 040 532 7344, etunimi.sukunimi@hus.fi

Lisätietoja

Satakunta: Satakunnassa tulevaisuus lapsissa (SATULA)

Hankkeen tavoitteet

SATULA-hankkeen avulla toteutetaan Satakunnassa nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitut palvelut. Lähtökohtana on aina lapsen etu ja vanhemmuuden tuki.

Tavoitteena on lasten ja perheiden hyvinvoinnin, omien voimavarojen ja osallisuuden vahvistaminen, jota Satakunnassa tuetaan kaikilla palvelutasoilla monitoimijuudella ja moniammatillisella asiantuntijuudella.

SATULA-hankkeessa lasten, nuorten ja lapsiperheiden perus- ja erityistason palveluja ja yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa kehitetään niin, että perus- ja erityistason palveluprosessit nivoutuvat yhteistä päämäärää palvelevaksi kokonaisuudeksi.

Uudistus tarkoittaa lapsiperheille mm. sitä, että yhteistyötä ja yhteisiä varhaisen puuttumisen ja matalan kynnyksen toimintamalleja tuodaan lapsen normaaliin kasvuympäristöön.

Hankkeen toteutus

SATULA-hankkeessa tavoitteena on

 1. vahvistaa lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvaa toimintakulttuuria
 2. kehittää ja käyttöönottaa matalan kynnyksen palveluiden perhekeskustoimintaa
 3. vahvistaa varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten roolia lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena
 4. kehittää erityis- ja vaativamman tason palveluita.

Hankkeen toiminta-alue ja toteuttajat

SATULA-hankkeen toiminta-alue on koko Satakunta. Hankkeeseen osallistuvat kaikki maakunnan 17 kuntaa, Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä, Porin yhteistoiminta-alue (YTA), Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä, Satakunnan sairaanhoitopiiri, Satakuntaliitto, alueen oppilaitoksia, kolmannen ja yksityisen sektorin edustajia sekä alueen asukkaita.

Hankkeen kustannukset

SATULA-hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 1 187 500 euroa, josta valtionavustuksen määrä on 950 000 euroa (80 %). Omarahoituksen määrä on 237 500 euroa (20 %).

Hankkeen yhdyshenkilöt ja yhteystiedot

Terttu Nordman
hankkeen vastuullinen johtaja
etunimi.sukunimi@pori.fi
p. 044 701 8053

Mari Niemi
hanketoiminnan päällikkö
etunimi.sukunimi@satshp.fi
p. 044 707 7795

Henna Kyhä
projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@pori.fi
p. 044 701 0060

Satakunnan muutosagentti Mirja Antila p. 044 701 3797, etunimi.sukunimi@pori.fi

Uusimaa: Yhdessä olemme enemmän

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessamme toteutettavan kehittämistyön tavoitteena on luoda lapsiystävällinen alue, jonka verkostossa toimivat tahot pystyvät luomaan vaikuttavia ratkaisuja pienten lasten, koululaisten ja nuorten kehityksen ja arjen tueksi sekä vahvistamaan alueemme vanhempien voimavaroja kasvatustyössä.

Hankkeen toteutus

Hankkeessa toteutetaan maakunnallista kehittämistyötä yhdessä kuntien toimijoiden ja verkostokumppaneiden kanssa. Teemoittain järjestetään maakunnallisia kehittämistilaisuuksia, joiden avulla johdetaan toiminnan muutosta koko maakuntaan. Hanke osallistuu LAPE:n kaikkiin neljään kehittämisalueeseen valikoiduin osin.

Hankkeen toiminta-alue ja toteuttajat

Hankkeeseen osallistuu hankerahoituksen myötä 18 kuntaa ja neljä muuta yhteistyökumppania Uudenmaan alueelta: Karkkila, Vihti, Järvenpää, Hyvinkää, Mäntsälä, Pornainen, Nurmijärvi, Lohja, Loviisa, Lapinjärvi, Porvoo, Askola, Inkoo, Tuusula, Siuntio, Sipoo, Raasepori ja Hanko sekä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan Piiri, Sosiaalitaito – Socialkompetens, FSKC ja Sosiaalialan osaamiskeskus Verso liikelaitos.

Yhteistyöverkostoon kuuluvat mm. Vuorelan koulukoti, Unicef, seurakunnat, liikunta-alan järjestöt ja yritykset, Luksia, Sitra, Laurea-ammattikorkeakoulu, Arjessa Oy, Neljä Astetta Oy ja SOS Lapsikylä.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 1,67 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt hankkeen toteuttamiseen valtionavustusta 1,4 miljoonaa euroa.

Hankkeen yhdyshenkilöt ja yhteystiedot

Maikki Arola
hankepäällikkö
p. 044 369 1661
etunimi.sukunimi@lohja.fi

Hankekoordinaattorit

 • Mikko Latva-Kiskola, p. 044 369 1663, etunimi.sukunimi@lohja.fi
 • Maarit Lindman, p. 050 324 0987, etunimi.sukunimi@lohja.fi

Uudenmaan muutosagentti Hanna Tiirinki, p. 044 369 1662, etunimi.sukunimi@lohja.fi

Lisätietoja

Varsinais-Suomi: Lupa auttaa!

Hankkeen tavoitteet

Lupa auttaa! -hankkeen tavoitteena on luoda nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Lapsen etu ja vanhemmuuden tuki ovat ensisijaisia. Peruspalveluita vahvistetaan ja painopistettä siirretään ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen. Hankkeessa muodostetaan horisontaalisia ja vertikaalisia yhteistyö- ja konsultaatiorakenteita tuleva sote- ja maakuntauudistus huomioiden.

Hankkeen palvelulupaukset ovat:

 • Hanke muuttaa ammattilaisten ja kansalaisten palveluasennetta: On lupa auttaa!
 • LAPE-muutosohjelman toimet on pantu täytäntöön.
 • On yksi maakunnallinen yhteydenottokanava Pyydä apua -nappi.
 • Kirjastoista voi lainata perhepalveluja.
 • Lastenlääkärit jalkautuvat maakuntaan.
 • Päiväkodeista ja kouluista saa myös apua.
 • Lastensuojelu arvioi ja toimii näyttöön perustuvalla tavalla.
 • Erityis- ja vaativan tason palvelujen organisoinnille on selkeä suunnitelma.

Hankkeen toteutus

Hanke toteuttaa LAPE-muutosohjelman kaikkia neljää kehittämisosiota. Pääpaino on perhekeskustoimintamallin kehittämisessä ja käyttöönotossa, jossa toimeenpannaan muut kehittämisosiot. Muiden kolmen kehittämiskokonaisuuden osalta pääpaino on erityispalveluiden jalkautumisessa.

Muutosohjelman kehittämisosioita viedään eteenpäin hankehenkilöstön ts. hankeagenttien erityisvastuualueiden mukaisesti maakunnallisissa yhteistyöverkostoissa keräämällä yhteistä tietoa ja tuottamalla yhteisiä toimintamalleja maakunnallisen kehittämistyön tueksi.

Hankkeen toimintalogiikka poikkeaa perinteisestä hankeajattelusta: koska muutosohjelman tavoitteet ja toimenpiteet ovat LAPE-muutosohjelmassa jo lähtökohtaisesti määritelty, suurin osa toimenpiteistä muodostuu hankekuntien ”tilausten” perusteella. Näin kunta voi sopia ajallisesti rajatun ja tavoitteellisen kehittämisjakson haluamastaan muutosohjelman kokonaisuudesta johon Lupa auttaa -hanke tarjoaa tuotteistetun kehittämispaketin.

Hankkeen toiminta-alue ja toteuttajat

Hankkeen toiminta-alue on Varsinais-Suomen maakunta. Hankkeeseen osallistuvat kaikki Varsinais-Suomen 27 kuntaa. Raision kaupunki toimii hankkeen hallinnoivana tahona. Hanketiimissä työskentelevät hankepäällikkö ja -sihteeri sekä teemakohtaiset hankeagentit, jotka vastaavat eri kehittämiskokonaisuuksien tavoitteiden saavuttamisesta ja toimenpiteiden läpiviemisestä muutosohjelman ja hankesuunnitelmien mukaisesti.

Hankkeen ohjausryhmänä toimii maakunnallinen LAPE-ryhmä. Hankkeeseen osallistuvat kunnat kokoavat LAPE-ryhmät, jotka ohjaavat, edistävät, koordinoivat, seuraavat ja arvioivat kunnassa tehtävää lapsi- ja perhepalveluiden muutostyötä.

Hanketta toteutetaan kumppanuudessa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja maakunnan alueella toimivien järjestöjen kanssa. Järjestöosallisuus on koordinoitu Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry:n kautta. Hankkeessa ovat mukana osaamiskeskukset Vasso ja FSKC sekä alueen oppilaitokset, korkeakoulut ja yrittäjät.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 875 000 euroa. Tähän sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt valtionavustusta 1 500 000 euroa (80 % hankkeen kokonaiskustannuksista). Kuntien omarahoitusosuus hankkeen kustannuksista on vähintään 20 % (375 000 euroa).

Hankkeen yhdyshenkilöt ja yhteystiedot

Pia Suvivuo
hankepäällikkö
etunimi.sukunimi@raisio.fi
p. 040 570 1102


Varsinais-Suomen muutosagentti Mikko Hulkkonen, p. 044 7971 411, etunimi.sukunimi@raisio.fi

Lisätietoja