Yleisötilaisuuksien rajoitukset

Valtioneuvosto tarkastelee yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevia linjauksia säännönmukaisesti. Valtioneuvoston arviointi perustuu epidemiologiseen tilannekuvaan ja vaikutusarviointiin niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin. 

Rajoitusten purkaminen perustuu valtioneuvoston 6. toukokuuta tekemään periaatepäätöksen suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tuottaa jatkuvasti tilannekuvaa ja arviointia hallituksen hybridistrategian seurantana. 

Mikäli epidemiatilanne kehittyy epäsuotuisasti, rajoitusten purkamista koskevaa hallituksen suunnitelmaa ja päätöksiä tarkistetaan.

Aluehallintovirastot (AVIt) tekevät yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien rajoituksia koskevat päätökset alueellaan. Päätöksillä asetetaan yleiset rajoitukset tilaisuuksien järjestämiselle enintään kuukaudeksi kerrallaan. Viranomaisen toimivaltaan ei kuulu antaa yksittäisissä tapauksissa poikkeuspäätöksiä näistä rajoituksista.

Kunta voi tehdä alueellaan vastaavia päätöksiä, mikäli tarve poikkeuksellisesti olisi vain yhden kunnan alueella.

Valtioneuvosto ja aluehallintovirasto korostavat, että jokaisen toimijan on tärkeää huomioida toi-minnassaan yleiset ohjeet hygienia- ja muista järjestelyistä, joilla koronaviruksen leviämistä estetään. Tämä pätee myös toimintaan tai tapahtumiin, jotka eivät kuulu aluehallintovirastojen määräämien kokoontumisrajoitusten piiriin. 

Kesäkuussa voimassa olevat rajoitukset

Kesäkuun loppuun 30.6.2020 asti on voimassa aluehallintoviraston päätös, jonka mukaan 

 • enintään 50 henkilön yleisötilaisuudet ovat sallittuja sisä- ja ulkotiloissa
 • yli 50 henkilön, mutta korkeintaan 500 henkilön sisä- ja ulkotilaisuudet ovat sallittuja, edellyttäen että niissä turvallisuus voidaan varmistaa THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ohjeistamien turvaetäisyyksien ja niiden edellyttämän asiakasmäärien rajaamisen sekä hygieniakäytäntöjen avulla. 
 • yli 500 henkilön ulko- ja sisätilaisuudet ovat kiellettyjä.

Muutokset rajoituksiin heinäkuussa

Aluehallintovirastot tekivät 16.6.2020 päätöksensä valtioneuvoston 11.6.2020 antaman suosituksen pohjalta yleisten kokouksien ja yleisötilaisuuksien järjestämisestä ajalla 1.7.2020 – 31.7.2020. 
Päätösten sisältö vastaa kesäkuun rajoituksia:

 • enintään 50 henkilön yleisötilaisuudet ovat sallittuja sisä- ja ulkotiloissa
 • yli 50 henkilön, mutta korkeintaan 500 henkilön sisä- ja ulkotilaisuudet ovat sallittuja, edellyttäen että niissä tur-vallisuus voidaan varmistaa THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ohjeistamien turvaetäisyyksien ja niiden edellyttämän asiakasmäärien rajaamisen sekä hygieniakäytäntöjen avulla. 

Erona kesäkuussa voimassa oleviin rajoituksiin, voidaan heinäkuussa sallia ulkotiloissa eriyttämisjärjestelyin yli 500 henkilön yhteisyleisömäärä. Tämä edellyttää, että

 • tiloissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita, joiden kaikkien välille voidaan järjestää selkeä suojavyöhyke;
 • tilaisuuteen osallistuva yleisö voidaan sijoittaa omille istumapaikoille tai omille alueille enintään 500 henkilön erillisiin katsomolohkoihin tai yleisölle tarkoitettuihin alueisiin, joihin jokaiseen on oltava omat kulkureitit, palvelut (kuten mahdolliset tarjoilupalvelut ja saniteettitilat) sekä tapahtumahenkilökunta; 
 • yleisön turvallisuus voidaan varmistaa noudattamalla edellä mainittua THL:n ja OKM:n 14.5.2020 antamaa ohjetta.

Muutokset rajoituksiin elokuussa

Valtioneuvosto on käytettävissään olevan tiedon perusteella 17.6.2020 arvioinut epidemiologista tilannekuvaa ja rajoitusten purkamisen yhteisvaikutuksia sekä epidemian mahdollista kehitystä. 

Valtioneuvoston suosituksen perusteella 1. elokuuta 2020 lukien:

 • alle 500 henkilön yleisötilaisuudet ovat sallittuja sisä- ja ulkotiloissa
 • yli 500 henkilön sisä- ja ulkotilaisuudet ovat sallittuja, edellyttäen että niissä turvallisuus voidaan varmistaa THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ohjeistamien turvaetäisyyksien ja niiden edellyttämän asiakasmäärien rajaamisen sekä hygieniakäytäntöjen avulla, tarvittaessa toimintaa eriyttäen siten, että tilaisuuteen osallistuva yleisö voi jakautua erillisiin yleisölle tarkoitettuihin alueisiin.
 • eriyttäminen, alueiden välinen liikkuminen ja alueelle sallittu enimmäishenkilömäärä määräytyisivät tapahtumajärjestäjän harkinnan mukaan siten, että ne tosiasiassa mahdollistavat edellä viitattujen ohjeiden noudattamisen. Tässä tarkoituksessa jokaiselle erillisalueelle voi olla tarpeen järjestää omat tai käyttöporrastetut kulkureitit, palvelut (kuten mahdolliset tarjoilupalvelut ja saniteettitilat) sekä tapahtumahenkilökunta.

Aluehallintovirastot ovat tehneet 1.7.2020 päätökset yleisötilaisuuksien rajoituksista elokuussa.

Muutokset rajoituksiin lokakuussa

Jos epidemiatilanne kehittyy edelleen ilman merkittäviä epäsuotuisia poikkeamia, valtioneuvoston tämänhetkisen arvion mukaan viimeiset tilaisuuksien rajoitusten purkamistoimet voidaan tehdä 1. lokakuuta 2020 lukien.

Tällöin voidaan 1.10. lähtien luopua kokoontumisrajoituksista ja sallia kaikki tilaisuudet sisä- ja ulkotiloissa ilman määrättyä henkilömäärärajoitusta. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa koronavirustartuntojen estämiseksi edelleen, että toimijat turvaavat omavalvonnalla turvaetäisyydet ja niiden edellyttämät asiakasmäärien rajaamiset sekä hygieniakäytännöt.

Lokakuun 1. päivästä lukien Suomessa ei olisi enää tartuntatautilain mukaisia yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituksia. Valtioneuvosto seuraa tilannetta koko ajan ja päätökset tehdään perustuen ajantasaiseen tilanteeseen.