Tilastoja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä

Suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia koskevia tilastoja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n tilasto- ja rekisterituotanto tarjoaa tietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista näiltä aihealueilta:

 • Päihteet ja riippuvuudet (THL)
  • Alkoholi
  • Huumeet
  • Tupakka
 • Seksuaali- ja lisääntymisterveys (THL)
  • Hedelmöityshoidot
  • HIV ja AIDS
  • Nuorten seksuaaliterveys (kouluterveyskysely)
  • Raskaudenkeskeytykset
  • Steriloinnit
  • Sukupuolitaudit
  • Synnynnäiset epämuodostumat
  • Synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet
 • Syrjäytyminen ja sosiaalineneriarvoisuus (THL)
  • Toimeentulotuki
  • Lastensuojelu
  • Rikos- ja riita-asioiden sovittelu
  • Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) -tutkimus
  • Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (EVTK) -tutkimus
  • Kouluterveyskysely
 • Sairastavuus (THL)
  • Alkoholisairaudet
  • Diabetes
  • Mielenterveyden häiriöt
  • Muistisairaudet
  • Sydän- ja verisuonitaudit
  • Syöpäsairaudet
  • Tapaturmat
  • Tartuntataudit
  • Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
 • Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (THL)
  • AvoHILMO-raportoinnin tietoja ehkäisevistä palveluista ja rokotuksista
  • Influenssarokotusten kattavuus
  • Kouluterveyskysely
  • Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) -tutkimus
  • Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (EVTK) -tutkimus

Sosiaali-, terveys- ja väestötilastojakuntatasolla

Sotkanet-tilastotietokanta sisältää kattavasti tilastotietoja ja indikaattoreita muun muass väestön hyvinvoinnista ja terveydentilasta. Verkkopalvelusta löytyvät pitkät aikasarjat kokomaasta alueittain ja kunnittain. Mukana on paitsi THL:n, myösesimerkiksi Tilastokeskuksen ja Kelan tuottamia tietoja. Palveluun on koottu myös keskeisiä väestö- ja terveystietoja Euroopanmaista.

Terveys- ja hyvinvointitilastojaväestöryhmittäin

THL:n Terveytemme.fi-verkkopalvelu tarjoaa koko maan jaaluetason tietoa terveydestä ja hyvinvoinnistaväestöryhmittäin.

Hyvinvointikompassi sisältää hyvinvoinnin, terveyden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden avainindikaattorit. Hyvinvointikompassi tarjoaa valtakunnallisiin tietoaineistoihin perustuvia vertailutietoja väestön hyvinvoinnista ja terveydentilasta sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä, saatavuudesta ja vaikuttavuudesta. Hyvinvointikompassi-verkkopalvelun avulla kunnat ja alueet voivat vertailla väestön hyvinvoinnin ja terveyden tilaa sekä koko maahan että muihin alueisiin.

Tilastokeskuksen sivuilta löytyvät linkit kaikkiin yli 300 Suomen viralliseen tilastoon (SVT). Suurin osa SVT-tilastoista on Tilastokeskuksen itsensä tuottamia, mutta mukana on myös muiden tiedontuottajien keräämiä SVT-tilastoja. Terveys-tilastoista löytyvät linkit muun muassa THL:n aineistoihin.

Tilastokeskus tekee tilastoa kuolemansyistä ja kuolleisuuden kehityksestä.

Tietoja THL:n väestötutkimuksista

THL:n kyselytutkimuksina toteutettavat väestötutkimukset perustuvat tutkittavien itsensä ilmoittamaan tietoon. Väestötutkimuksissa seurataan eri väestöryhmien terveyttä ja hyvinvointia.

Kunnan toiminta kuntalaisten terveyden edistämisessä

THL:n TEAviisari on verkkopalvelu, joka kuvaa kunnan toimintaa kuntalaisten terveyden edistämisessä ja terveyserojen kaventamisessa.

THL:n tietokantaraportit mahdollistavat käyttäjän omat valinnat ja tiedonhaun THL:n aineistoista. Tietokantaraporteissa on myös valmiita koosteita aihealueen keskeisistä tiedoista. Raportteja voi tehdä muun muassa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä kunnissa, hoitoonpääsystä sekä raskauden keskeytyksistä.

Sairastavuustilastoja alueellisesti

Kelan Terveyspuntarin indeksien ja karttasovellusten avulla voi vertailla väestön alueellisia sairastavuuseroja vuositasolla.

THL:n sairastavuusindeksin avulla kunnat voivat vertailla omaa sairaustaakkaansa sekä koko maahan että muihin kuntiin. Se auttaa myös paikantamaan terveystyönt ehostamisen tarpeita. Indeksi kokoaa yhteen useiden kansallisten rekistereiden sisältämää tietoa keskeisten kansansairauksien yleisyydestä. Siinä on otettu huomioon eri sairauksien merkitys niiden aiheuttaman kuolleisuuden, työkyvyttömyyden, elämänlaadunvajeen ja terveydenhuollon suorien kustannusten näkökulmasta.

Työtapaturmien ja ammattitautien määristä tilastoja

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto tilastoi lakisääteisen tapaturmavakuutusjärjestelmän perusteella korvattujen työtapaturmien ja ammattitautien lukumäärää, aiheuttajia ja seurauksia.

Alkoholielinkeinon toimijoista, kulutuksesta ja myynnistätilastoja

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ylläpitää aluehallintovirastojen kanssa alkoholielinkeinorekisteriä. Rekisteristä saa tietoa muun muassa alkoholielinkeinon toimijoista, alkoholiluvista ja alkoholinmyynnistä sekä kulutuksesta.

Asunnottomuudesta tietoja

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kerää vuosittain kunnilta tietoja asunnottomien määrästä.

THL:n vuosikirjat

THL julkaisee vuosittain Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollisen vuosikirjan ja muita eri aihealueiden kokoomajulkaisuja.

THL:n Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja sisältää keskeiset tilastotiedot väestön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä pitkinä aikasarjoina.

Nuorten elinolot -vuosikirja on Nuorisoasiain neuvottelukunnan, Nuorisotutkimusverkoston ja THL:n yhteistyöhanke. Vuosikirjan tavoitteena on nostaa esille nuoria koskevaa tutkimustietoa ja käytettävissä olevaa tilastollista aineistoa. Jokaisella julkaisulla on oma teemansa.

Päihdetilanteen kehitystä kuvaavia tilastoja kootusti. THL:n Päihdetilastollinen vuosikirja kuvaa Suomen päihdetilanteen kehitystä. Yleiskatsauksessa esitetään Suomen alkoholi- ja huumepolitiikan tärkeitä tavoitteita ja niiden yhteyksiä kansainvälisiin alkoholi- ja huumepoliittisiin sopimuksiin ja ohjelmiin.

Lisätietoja

Sari Kauppinen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Arviointiryhmä / ARVI 0295163275