Tasa-arvo työelämässä

Työelämän tasa-arvokysymykset ovat suomalaisen tasa-arvopolitiikan ydinaluetta.

Työelämän tasa-arvoa on edistettävä etenkin palkkauksessa, työolosuhteissa, työsuhteen ehdoissa sekä urakehityksessä.

Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuolen perusteella ja velvoittaa edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa. Lakia sovelletaan myös sukupuolivähemmistöihin.

Syrjintä on kielletty myös sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. 

Palkkaerot pienemmiksi

Naisen euro on tällä hetkellä Suomessa noin 84 senttiä.

Noin puolet palkkaeroista selittyy sillä, että naiset ja miehet työskentelevät eri aloilla ja eri tehtävissä. Naiset saavat noin 10 prosenttia pienempää palkkaa kuin miehet, vaikka heillä on sama koulutustausta, sama toimiala ja tehtävä ja he kuuluvat samaan ikäluokkaan.

Kolmikantainen samapalkkaisuusohjelma kattaa vuodet 2016-2019, ja ohjelman osapuolia ovat kaikki työmarkkinakeskusjärjestöt, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisää samapalkkaisuudesta:

Naisten ja miesten työt menneisyyteen

Työmarkkinat ovat edelleen jakautuneet naisten ja miesten aloihin ja ammatteihin. Myös koulutusalat ovat jakautuneet sukupuolen mukaan.

Tasa-arvopolitiikan tavoitteena on, että jakautuminen lievenisi.Tähän voidaan vaikuttaa jo oppilaitosten tasa-arvosuunnitelmilla.

Naisten osuutta päätöksentekijöistä pyritään kasvattamaan niin politiikan, elinkeinoelämän kuin valtionhallinnon korkeimmilla paikoilla.

Yhdenvertaisuus on perusoikeus

Muu kuin sukupuoleen perustuva syrjintä on kielletty yhdenvertaisuuslaissa.

Työsuojelun vastuualueet valvovat yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikoilla.

Lisää yhdenvertaisuudesta:

Lisätietoja

Tanja Auvinen, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Tasa-arvoyksikkö / TASY 0295163715