EN FI SV

STM rakentaa eheää yhteiskuntaa ja kestävää hyvinvointia

Turvaamme ihmisten toimintakykyä, toimeentuloa ja palveluja, jotta kestävyys, vakaus ja yhdenvertaisuus toteutuvat yhteiskunnassa.

Historiamme on hiukan pidempi kuin it­senäisen Suomen. Noin kuukautta ennen Suomen itsenäistymistä sosiaaliasiain esittely erotettiin senaatissa kauppa- ja teollisuustoimikunnasta sosiaalitoimituskuntaan. Asetus muutoksesta annettiin 8.11.1917. Nykyaikainen sosiaalihallinto oli saanut alkunsa.

Melko monen mutkan kautta sosiaalitoimituskunnasta tuli nykyinen sosiaali- ja terveysministeriö.

Tavoitteemme on eheä yhteiskunta ja kestävä hyvinvointi. Olemme nostaneet sosiaalisen kestävyyden rinnalle myös kestävän talouden ja hyvinvointia tukevat ratkaisut ympäristöä koskevassa päätöksenteossa.

Toimimme kolmen arvon pohjalta. Ne ovat oikeudenmukaisuus, rohkeus ja avoimuus.

STM kulkee kanssasi

Olemme kulkeneet mukana ihmisten arjessa suu­riruhtinaskunnasta hyvinvointiyhteiskuntaan.

Sosiaa­li- ja terveyspolitiikan painotukset ovat vaihdelleet, mutta työmme tavoite on kui­tenkin pysynyt samana. Se on Suomi, joka tukee hy­vinvointia, toimintakykyä ja terveyttä, lisää osallisuut­ta sekä antaa tarvittavan turvan ja palvelut. 

Pitkäjänteisen sosiaali- ja terveyspolitiikan ansiosta meillä on nykyään enemmän terveitä elinvuosia ja pysymme toimintakykyisinä pidempään kuin koskaan aikaisemmin.

Väestön ikärakenteen muutos ja kasvavat julkisen talouden paineet vaikuttavat myös sosiaali- ja terveyspolitiikkaan. Uudistamme rakenteita ja toimintamalleja.  Kestävä hyvinvointi voidaan taata vain uudistumalla.

STM on kasvua ja mahdollisuuksia luova ministeriö

Katseemme on jo vahvasti tu­levassa. Muutokset haastavat meidät miettimään yh­teiskunnan, yhteisöjen ja yksilön rooleja uusista nä­kökulmista.

STM haluaa tukea ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Samal­la haluamme osallistua edelläkävijänä talouden kas­vuun ja uudistumiseen.

Sen vuoksi rakennamme uudenlaista yhteistyötä yli sektorirajojen.  Olemme osaava kumppani, joka löytää kestäviä, luovia ja uusia tulevaisuuden ratkaisuja, hakeutuu aktiivisesti yhteistyöhön kansal­lisesti ja kansainvälisesti ja ennakoi ratkaisujen vaiku­tuksia.

Meillä on erinomaiset mah­dollisuudet toimia jopa viennin moottorina, investointien houkuttelijana ja uusien työmahdolli­suuksien tarjoajana. Muun muassa terveysteknologia ja genomitiedon hyödyntäminen luovat aivan uusia mahdollisuuksia.

Tavoitteenamme on sellainen tulevaisuus, jossa ih­misellä itsellään on aktiivinen rooli niin omassa yhtei­sössään kuin koko yhteiskunnassa ja jossa jokainen voi luottaa saavansa tukea, turvaa ja palveluja silloin, kun niitä tarvitsee.

Lisätietoja

Riikka Nurmi, viestintäpäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Viestintäyksikkö / VIE 0295163003