Kuntoutus

Kuntoutuksen tavoitteena on edistää sairaan, vammaisen tai vajaatoimintakykyisen ihmisen toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, hyvinvointia, osallistumismahdollisuuksia ja työllistymistä.

Kuntoutuskomitea (2016-2017) on tehnyt ehdotuksen kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistuksesta.

Lääkinnällinen kuntoutus

Fyysisen toimintakyvyn palauttamiseen (esim. tuki- ja liikuntaelinsairauksissa) ja toimintakyvyn ylläpitämiseen tähtäävä kuntoutus.

Kuntouttava työtoiminta

Pitkäaikaistyöttömille tarkoitettu lakisääteinen kuntoutusmuoto.

Ammatillinen kuntoutus

Jos sairaus aiheuttaa uhan työkyvyttömyydestä, järjestävät Kansaneläkelaitos ja työeläkelaitokset lakisääteisesti tukea ansiokyvyn parantamiseen. Kela järjestää ammatillista kuntoutusta myös työ- ja ansiokyvyn olennaisen heikentymisen perusteella.

Kuntoutuspsykoterapia

Jos työ- tai opiskelukyky on mielenterveyden häiriön vuoksi uhattuna, Kela korvaa 16–67-vuotiaiden kuntoutuspsykoterapian kustannuksia.

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen vahvistamalla kuntoutettavan sosiaalista toimintakykyä ja sosiaalisen vuorovaikutuksen edellytyksiä.

Työtapaturmissa ja liikenteessä vammautuneiden kuntoutus

Kun kuntoutuksen tarve johtuu työtapaturmasta, ammattitaudista tai liikennevahingosta, tarjotaan kuntoutusta lakisääteisesti, ja sen kustantavat tapaturma- ja liikennevakuutuslaitokset.

Sotilasvammalain mukainen kuntoutus

Järjestetään lakisääteisesti kaikille tarvitsijoille.

Vammaispalvelut

Järjestäminen perustuu lakiin.

Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Järjestäminen perustuu lakiin.

Muu sosiaali- ja terveydenhuollon kuntoutus

Peruskoulun erityisopetukseen, ammatilliseen erityisopetukseen ja työhallinnon ammatilliseen kuntoutukseen liittyviä kuntoutusmuotoja tarjotaan kuntien voimavaroista riippuen.

Kuntoutukseen kuuluu terveydenhuollon puolella lääkinnällinen kuntoutus ja sosiaalihuollossa vammaisten kuntoutus, päihdekuntoutus ja sosiaalinen kuntoutus.

Harkinnanvarainen kuntoutus

Harkinnanvaraista kuntoutusta järjestetään etupäässä niille henkilöille, joilla ei lain perusteella ole oikeutta Kelan järjestämään kuntoutukseen.

Kustannukset ja toimeentuloturva

Pääosa kuntoutuspalveluista on maksuttomia. Osasta kuntoutuspalveluja, kuten terapioista ja kuntoutuslaitosjaksoista, peritään asiakkaalta maksu.

Työtapaturmasta, ammattitaudista tai liikennevahingosta johtuvan kuntoutuksen kustannukset korvataan tapaturma- ja liikennevakuutuksesta. Vakuutuslaitos korvaa kuntoutuksen kustannukset kuntoutujalle sen suuruisina kuin kuntoutuja joutuisi ne itse maksamaan. Kuntoutujalle korvataan kuntoutuksen ajalta täysimääräinen ansiomenetys.

Kela ja työeläkelaitokset maksavat kuntoutusajan toimeentuloturvana kuntoutusrahaa.