Toisiolaki mahdollistaa sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallisen käytön


Sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä on säädetty erillinen laki (ns. toisiolaki, 552/2019). Eduskunta hyväksyi lain täysistunnossaan 13.3.2019 ja presidentti vahvisti lain 26.4.2019.

Toisiolain tavoitteena on mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaus-, valvonta-, tutkimus- ja tilastotarkoituksessa tallennettujen henkilötietojen tehokas ja tietoturvallinen käsittely. Lisäksi tavoitteena on turvata yksilön luottamuksensuoja sekä oikeudet ja vapaudet henkilötietoja käsiteltäessä.

Toisiolain myötä

 • lupakäsittelyyn liittyvää päällekkäistä hallinnollista työtä saadaan purettua
 • lupakäsittely nopeutuu
 • tietojen yhdistely eri rekistereistä sujuvoituu
 • arvokkaiden sote-tietoaineistojen käyttö tutkimus- ja kehittämistoiminnassa helpottuu ja tehostuu
 • palvelunantajien tietojohtaminen mahdollistuu ja sille tulee selkeät reunaehdot
 • THL:n tiedonsaantioikeudet sekä laitoksen vastuulla olevien valtakunnallisten rekistereiden lainsäädäntöpohja sovitetaan tietosuoja-asetusten vaatimusten mukaiseksi.

Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö (toisiokäyttö) tarkoittaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa syntyneitä asiakas- ja rekisteritietoja käytetään muussa kuin siinä ensisijaisessa käyttötarkoituksessa, jonka vuoksi ne on alun perin tallennettu.

Toisiolaissa säädetyt toissijaiset käyttötarkoitukset ovat:

 • tieteellinen tutkimus
 • tilastointi
 • kehittämis- ja innovaatiotoiminta
 • viranomaisohjaus ja -valvonta
 • viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtävä
 • opetus
 • tietojohtaminen.

Kansallisen seurantatiedon keruun ja tiedolla johtamisen lakipohja selkeytyy

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden johtamisen tukena käytetään tietoa mm. asiakkaiden hyvinvoinnista, palveluiden käytöstä ja kustannuksista. Tiedolla johtamisessa tarvittavalle tietojen yhdistelylle ei ole ollut aiemmin selkeää lainsäädäntöpohjaa.

Tiedolla johtaminen on yksi toissijaisen käytön tiedonkäyttöperuste. Välttämätön tietojen yhdistely johtamista varten on mahdollista ilman lupaviranomaisen lupaa palvelunantajan omista rekistereistä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on kerännyt pitkään tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisiin henkilörekistereihin. Niistä on aiemmin säädelty erillisissä laeissa. Rekistereiden tietoja käytetään mm. kansallisessa seurannassa ja tilastoinnissa sekä tutkimuksessa. THL:n tiedonkeruiden lakipohjaa on nyt selkeytetty ja saatettu vastaamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen kannalta sekä palvelunantajien tiedolla johtamisen edistyminen, että kansallisen seurantatiedon laajentuminen ja ajantasaistuminen ovat hyvin keskeisiä kehittämiskohteita. Uudistettu lainsäädäntö mahdollistaa tiedon paremman hyödyntämisen päätöksenteon tukena yksilöiden tietosuojaa kunnioittaen.

Tietoluvat myöntää tietolupaviranomainen

Toisiolailla säädetään tietolupaviranomaisesta, sen tehtävistä ja sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä. Tietolupaviranomainen myöntää tietoluvat silloin, kun tietoja tarvitaan usealta eri rekisterinpitäjältä tai jos tarvitaan Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja tai tietoja yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoja. 

Lupaviranomaisen ja hakijan välistä viestintää varten rakennetaan keskitetty tietopyyntöjen ja -lupien hallintajärjestelmä sekä tietoturvalliset käyttöympäristöt ja käyttöliittymät tietojen luovuttamista varten. Näin turvataan entistä paremmin yksilöiden tietosuoja ja varmistetaan tietojen tietoturvallinen käyttö.

Tietolupaviranomainen toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteydessä, eriytettynä THL:n muusta toiminnasta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut väliaikaisen ohjausryhmän sosiaali- ja terveysalan tietojen toissijaisen käytön tietolupaviranomaisen toiminnan käynnistämisen ja sen palvelujen kehittämisen tueksi. Väliaikaisen ohjausryhmän toimikausi päättyy kesäkuun lopussa 2019, minkä jälkeen päätetään toimeenpanovaiheen organisoinnista.

Kotimainen lainsäädäntö vastaa EU:n tietosuoja-asetusta

EU:n tietosuoja-asetus tuli voimaan 25.5.2016. Asetusta alettiin soveltaa kahden vuoden kuluttua sen voimaantulosta eli 25.5.2018 kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain avulla tämän lainsäädäntöalueen säännökset saatettiin vastaamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Lue lisää tiedotteesta: Uusi laki mahdollistaa sosiaali- ja terveystietojen tehokkaan ja tietoturvallisen käytön

Lue lisää toisiolain käytännön toimeenpanosta STM:n raportissa "Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (toisiolaki). Toimeenpanon valmistelun kokonaiskuva" (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:44)

Katso usein kysytyt kysymykset sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (pdf). (Linkki usein kysyttyihin kysymyksiin myös navigaatiossa tämän sivun vasemmassa reunassa.)

 

Lisätietoja

Jukka Lähesmaa, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Strategiaryhmä / STRA 0295163139  


Joni Komulainen, hallitusneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Bioteknologia ja lääkkeet -yksikkö / BILA 0295163453