Sähköiset palvelut tukevat lääkehoidon onnistumista

Lääkityslista terveydenhuollon ammattihenkilön työkaluna

Parhaillaan kehitettävän kansallisen, ajantasaisen, lääkityslistan höydyt perustuvat siihen, että kaikki keskeiset, rakenteiset lääkitystiedot päivittyvät yhteen paikkaan, johon on pääsy kaikilla lääkehoitoon osallistuvilla toimijoilla. Lääkityslista näkyy samanlaisena kaikille osapuolille (paitsi kielloilla rajatut tiedot, jotka näkyvät vain lääkkeen määrääjälle) ja kaikki asianosaiset päivittävät tietoja lääkehoidon merkintöjä tekemällä. Lääkkeen käyttäjä näkee sähköiset lääkemääräykset ja toimitustiedot Omakannan kautta.

Lääkityslista ei vaadi erillistä ylläpitoa, vaan se päivittyy aina, kun rakenteiset lääkitystiedot tallennetaan valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin riippumatta siitä, missä organisaatiossa tiedot on alun perin tuotettu. Myös apteekkien on jatkossa mahdollista tarkastaa lääkityksen kokonaisuus, kun lääkityslistan käyttö etenee vaiheittain.

Lääkityslistan rakenteinen tietosisältö vahvistaisi lääkehoidosta kertyvän tiedonlön hyödyntämistä nen esim. kansallisessa ohjauksessa ja laaturekisterien sisällöissä. 

Lääkityslista-näkymä ja toiminnallisuus

Lääkityslistan toiminnallisuutta on kuvattu julkaisussa: Lääkitysmäärittelyt 2016 – Periaatteet, linjaukset ja rajaukset THL:n sivuilla.

Määrittelyitä on jatkettu tämän jälkeen projektoimalla kansallisen lääkityslistan määrittelytyötä uudemmassa julkaisussa Lääkitysmäärittelyt- Periaatteet, linjaukset ja rajaukset, THL, 2018.

Sähköinen päätöksentuki ja uudet teknologiat

Kliiniseen päätöksentekoon on kehitetty erilaisia sähköisiä työvälineitä, jotka yhdistävät potilaan tilaa kuvaavat sähköiseen potilaskertomukseen tallennetut tiedot lääketieteelliseen tietoon tuottaen käyttäjälleen potilaskohtaisesti räätälöityjä toimintaohjeita. Päätöksentuenjärjestelmiä tarvitaan eri työvaiheiden tueksi, kuten lääkkeen määräämisessä ja toimittamisessa, lääkehoidon toteuttamisessa ja seurannassa.

Uusien teknologioiden käyttöönotolla voidaan lisätä lääkehoidon vaikuttavuutta ja saada kokonaiskustannuksia pienennettyä. Lääkkeiden annostelurobotiikan tuomia mahdollisuuksia hyödyntämällä lääkehoidosta voidaan saada vaikuttavampaa ja turvallisempaa. Robotiikan avulla lääkeisiin liittyvää logistiikkaa saadaan nopeammaksi, automaattisemmaksi ja kustannustehokkaammaksi. Tekoälystä lääkkeiden valmistajat voivat saada ennakoivaa tietoa esimerkiksi lääkkeiden kysynnän muutoksista.

Sähköiset palvelut omahoidon tukena

Sähköisillä ratkaisuilla pyritään turvaamaan palveluiden yhdenvertainen saatavuus. Kansalaisten itsenäistä asiointia ja tiedon hallintaa parantavia palveluja ovat mm. Omakanta ja siellä katseltavissa oleva reseptilista, lääkehoitoa tukevat hyvinvointisovellukset ja digitaaliset palvelut, Omaolo, Virtuaalisairaala ja apteekkien verkkopalvelut.

Lisätietoa sähköisistä hyvinvointipalveluista:

Lisätietoja