Terveyden edistämisen määräraha


Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut terveyden edistämisen märänrahan käyttösuunnitelman vuodelle 2020.

Käyttösuunnitelmaan sisältyy seitsemän hanketta ja niiden yhteissumma on 2 000 000 euroa. Kaikki hankkeet ovat uusia. Hanke-ehdotuksia vastaanotettiin ja käsiteltiin yhteensä 134 kpl ja niiden yhteissumma oli 37 615 382 euroa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt vahvistetun käyttösuunnitelman pohjalta hankekohtaiset päätökset.

Vuoden 2020 terveyden edistämisen määrärahan sisällölliset painopisteet

 1. Hyvinvointijohtaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyspinnoilla
  Kuntien hyvinvointijohtamisen vahvistaminen kehittämällä kuntien, alueellisten toimijoiden ja järjestöjen yhdyspinnalla olevien toimintamallien johtamis- ja yhteistyökäytäntöjä liikunnan, ravitsemuksen, mielenterveyden edistämisen, ehkäisevän päihdetyön ja tapaturmien ehkäisyn alueilla.

 2. Kulttuurilla hyvinvointia – saavutettavasti
  Terveyttä ja hyvinvointia edistävän kulttuuritoiminnan saavutettavuuden ja saatavuuden edistäminen kunnan ja alueellisten toimijoiden monitoimijaisena työnä sekä ohjauskeinojen, toimintamallien ja arviointikäytänteiden kehittäminen kulttuurihyvinvointitoiminnan vahvistamiseksi.  

 3. Lasten ja nuorten turvallisuus digimaailmassa
  Lasten ja nuorten digitaalisten laitteiden ja netin käytön turvallisen käytön edistäminen ja haitallisen sekä ongelmallisen käytön ehkäisy. 

 4. Hyvää ja laadukasta ravitsemusta ikäihmisille
  Ikääntyneiden hyvän ja laadukkaan ravitsemuksen edistäminen ruokapalveluja, sosiaalista kanssakäymistä ja toimintakyvyn ylläpitoa kehittäen.

 5. Nikotiini- ja alkoholihaittojen ehkäisy
  Tupakka- ja nikotiinituotteiden ja alkoholin käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisemisen ja käytön lopettamisen tukemisen toimintamallien kehittäminen kuntien palveluissa ja paikallisyhteisöissä huomioiden eri väestöryhmät sekä ihmisten osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen ehkäisevässä päihdetyössä.

 6. Ihmisten tavoittaminen yhteiskunnallisen markkinoinnin keinoin
  Sosiaalista markkinointia hyödyntävien menetelmien ja ohjauskeinojen kehittäminen hyvinvointia, terveyttä ja mielenterveyttä edistävien elintapojen vahvistamiseksi erityisesti niissä väestö- ja erityisryhmissä, joita nykyisin keinoin ei riittävästi tavoiteta. 

Lakisääteinen määräraha on tarkoitettu terveyden edistämiseen sekä päihteiden käytön ja tupakoinnin ehkäisyyn ja vähentämiseen. Hankkeen tavoitteena pitää olla ainakin yksi yllä esitetyistä määrärahalla rahoitettavalle toiminnalle asetetuista tavoitteista.

Terveyden edistämisen määrärahasta voidaan myöntää valtionavustuksia kunnille, järjestöille, säätiöille ja muille toimijoille, mikäli eduskunta hyväksyy terveyden edistämisen määrärahan valtion vuoden 2020 talousarvioon. Määrärahasta voidaan tehdä sopimuksia terveyden edistämisen hankkeista myös valtionhallinnon laitosten kanssa.

Valtio tukee terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeita

Valtio tukee terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeita tarkoitukseen osoitetulla määrärahalla. Määrärahan käytöstä päätetään sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalla käyttösuunnitelmalla, jonka painotukset vahvistetaan vuosittain. Määrärahalla tuettavien hankkeiden pitää tukea valtakunnallisten terveyden edistämisen ohjelmien toimeenpanoa.

Terveyden edistämisen määrärahasta voidaan myöntää valtionavustuksia järjestöille, säätiöille, kunnille ja muille toimijoille, mikäli eduskunta hyväksyy terveyden edistämisen määrärahan valtion talousarvioon. Määrärahasta voidaan tehdä sopimuksia terveyden edistämisen hankkeista myös valtionhallinnon laitosten kanssa.

Hanke-ehdotukset vastaanottaa ja arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee sosiaali- ja terveysministeriön antamien ohjeiden ja määrärahakehysten perusteella esityksen määrärahojen käyttösuunnitelmaksi vuosittain lokakuun loppuun mennessä. Ministeriö vahvistaa hankekohtaisen käyttösuunnitelman tammikuussa.

Määräraha perustuu lakiin terveyden edistämisen määrärahasta ja valtioneuvoston asetukseen terveyden edistämisen määrärahasta.

Käyttösuunnitelmat

Vuoden 2019 määrärahan käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti käyttösuunnitelman 8.1.2019.

Käyttösuunnitelmaan sisältyy kahdeksan hanketta ja niiden yhteissumma on 2 200 000 euroa. Kaikki hankkeet ovat uusia. Hanke-ehdotuksia vastaanotettiin ja käsiteltiin yhteensä 88 kappaletta ja niiden yhteissumma oli 28 621 026 euroa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tehnyt vahvistetun käyttösuunnitelman pohjalta hankekohtaiset päätökset.

Vuoden 2018 määrärahan käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti käyttösuunnitelman 27.12.2017

Käyttösuunnitelmaan sisältyy yhdeksän hanketta ja niiden yhteissumma on 2 176 794 euroa. Kaikki hankkeet ovat uusia. Hanke-ehdotuksia vastaanotettiin ja käsiteltiin yhteensä 103 kpl ja niiden yhteissumma oli 21 306 569 euroa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos huolehtii vahvistetun käyttösuunitelman toimeenpanosta.

Vuoden 2017 määrärahan käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti käyttösuunnitelman 10.1.2017.

Käyttösuunnitelmaan sisältyy 10 hanketta ja niiden yhteissumma on 2 307 000 euroa. Kaikki hankkeet ovat uusia. Hanke-ehdotuksia vastaanotettiin ja käsiteltiin yhteensä 104 ja niiden yhteissumma oli 22 635 951 euroa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos huolehtii vahvistetun käyttösuunnitelman toimeenpanosta.

Vuoden 2016 määrärahan käyttösuunnitelma

STM vahvisti 26.1.2016.

Käyttösuunnitelmaan sisältyy 15 hanketta ja niiden yhteissumma on 2 430 000 euroa. Kaikki hankkeet ovat uusia. Yhteensä vastaanotettiin ja käsiteltiin 136 hanke-ehdotusta, joiden yhteissumma oli 38 672 932 euroa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt vahvistetun käyttösuunnitelman pohjalta hankkeita koskevat päätökset.

Vuoden 2015 määrärahan käyttösuunnitelma

STM vahvisti 7.1.2015.

Käyttösuunnitelmaan sisältyy 18 hanketta ja niiden yhteissumma on 2 930 000 euroa. Hankkeista jatkohankkeita on 2 ja uusia hankkeita on 16. Hanke-ehdotuksia vastaanotettiin ja käsiteltiin yhteensä 164 ja niiden yhteissumma oli 39 878 514 euroa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt vahvistetun käyttösuunnitelman pohjalta hankekohtaiset päätökset.

Lisätietoja

Heli Hätönen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163326