Opiskeluterveydenhuolto

OpiskelijaSosiaali- ja terveysministeriö ohjaa ja valvoo opiskeluterveydenhuoltoa.

Opiskeluterveydenhuollon palvelut kuuluvat lukioiden, ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten sekä korkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoille.

Opiskeluterveydenhuollosta säädetään terveydenhuoltolaissa.

Opiskeluterveydenhuollon valtakunnallisesti yhtenäinen laatu- ja palvelutaso varmistetaan asetuksella.

Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyvät

  • opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn edistäminen
  • opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin turvaaminen ja parantaminen
  • terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, joihin sisältyvät mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien varhainen toteaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaus sekä seksuaaliterveyttä edistävät palvelut ja suun terveydenhuollon palvelut 
  • opiskelijan erityisen tuen ja tutkimuksen tarpeen varhainen tunnistaminen ja tarvittaessa tutkimuksiin ja hoitoon ohjaaminen

Kunta järjestää opiskeluterveydenhuollon palvelut

Kunnan perusterveydenhuollon on järjestettävä opiskeluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien lukioiden, ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten sekä korkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoille riippumatta heidän kotipaikastaan.

Kunnissa laaditaan opiskeluterveydenhuollolle toimintaohjelma. Opiskeluterveydenhuollon palvelut järjestetään kokonaisuutena joko oppilaitoksessa tai keskitetyssä opiskeluterveydenhuollon toimipisteessä.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) järjestää kunnan suostumuksella yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuoltopalvelut.

Opiskeluterveydenhuolto on alle 18-vuotiaille maksutonta. Sen jälkeen osa maksuista määräytyy asiakasmaksulain mukaisesti. Ehkäisevät palvelut, kuten terveystarkastukset ovat maksuttomia kaikille.

Viranomaisten vastuut opiskeluterveydenhuollossa

Opiskeluterveydenhuolto on osa opiskelijahuoltoa, jolla tarkoitetaan opiskelijan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa yhdessä STM:n kanssa opiskelijahuoltoa koskevasta lainsäädännöstä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tutkii ja seuraa opiskeluterveydenhuoltoa ja opiskelijoiden hyvinvointia. THL tukee kuntia opiskeluterveydenhuollon kehittämisessä.

Oppaita ja julkaisuja  opiskeluterveydenhuollosta

STM on toimittanut julkaisun, joka tukee kunnissa tehtävää opiskeluterveydenhuoltoa.

Opiskeluterveydenhuollon keskeiset tavoitteet, tehtävät ja sisältö on kirjattu opiskeluterveydenhuollon oppaaseen. Tavoitteena on erityisesti palvelujen saatavuuden parantaminen.

Lisätietoja

Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Lapset ja nuoret -yksikkö / LANU 0295163389  


Ritva Partinen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163330