Kotipalvelu- ja kotisairaanhoitomaksut

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon maksut määräytyvät sen mukaan, onko hoito tilapäistä vai jatkuvaa ja säännöllistä.

Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu.

Tilapäisestä kotisairaanhoidosta voidaan periä vuonna 2020 ja 2021

  • enintään 18,90 euroa, jos kotikäynnin suorittaa lääkäri tai hammaslääkäri,
  • enintään 12,00 euroa, jos kotikäynnin suorittaa sairaanhoitaja tai kodinhoitaja.

Tilapäisestä kotisairaanhoidosta ei saa kuitenkaan periä erikseen maksua sellaiselta henkilöltä, joka saa jatkuvaa kotisairaanhoitoa.

Jatkuvasta hoidosta voidaan periä kohtuullinen kuukausimaksu, joka määräytyy palvelun laadun, määrän, saajan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksukykyä määriteltäessä otetaan huomioon palvelun saajan ja hänen kanssaan yhteistaloudessa elävän puolison tulot. Enimmäismaksuihin tehdään indeksitarkistukset joka toinen vuosi.

Kuukausimaksun enimmäismaksuprosentit tulorajan ylittävistä bruttotuloista perheen koon mukaan ovat 1.1.2020 alkaen seuraavat 

Henkilömäärä Tuloraja euroa/kk Maksuprosentti
1 588

35

2 1 084 22
3 1 701 18
4 2 103 15
5 2 546 13
6 2 924 11

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä jokaisesta seuraavasta henkilöstä.

Tuloiksi ei lasketa asumistukea ja muita tiettyyn tarkoitukseen maksettavia tukia.

Omaishoitajan vapaan aikaisten palvelujen maksut

Omaishoitajan vapaapäivänä annettava hoito saa maksaa hoidettavalle enintään 11,40 euroa päivältä.

Kysyttävää asiakasmaksuista?

Sosiaali- ja terveysministeriö ei käsittele yksittäisiin asiakasmaksuihin liittyviä asioita eikä muistutuksia, kanteluja tai valituksia.

Jos haluat kysyä asiakasmaksuistasi tai esimerkiksi maksukattoon liittyvistä kysymyksistä tarkemmin, ota yhteyttä omaan kuntaasi tai siihen sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikköön, jossa olet saanut hoitoa tai palvelua.

Jos koet tulleesi väärin kohdelluksi tai kaipaat neuvoja oikeuksistasi, voit olla yhteydessä oman kuntasi tai kuntayhtymäsi sosiaali- tai potilasasiamieheen.