Kärkihankkeen tunnus.

Iäkkäiden palvelut Kymenlaaksossa

Kymenlaakson palvelusuunnitelma toimii pohjana vuoden 2019 alusta aloittaneen Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kymsote) koti-, asumis- ja hoivapalveluiden palvelukokonaisuuden palveluiden järjestämisessä.

Suunnitelmassa luodaan katsaus maakunnan ikääntymisen tilanteeseen sekä ikäihmisten palvelurakenteeseen. Lisäksi siinä on kuvattu palveluja, joilla Kymsotessa vastataan maakunnan ikäihmisten tarpeisiin.

Suunnitelma sisältää myös kehittämisehdotuksia, joita on noussut esille valmistelutyön aikana tai jotka pohjautuvat muissa maakunnissa tehtyihin onnistuneisiin ratkaisuihin. Tarkoituksena on myös herätellä maakunnan eri tahoja huomioimaan maakunnan nopea ikääntymistahti ja sen laajat vaikutukset maakunnan tilaan ja tilanteeseen.

Palvelukokonaisuuden suunnittelusta vastasi muutosagentti Tommi Reiman.

IkäOpastin viitoitti asiakas- ja palveluohjausta

Vuosien 2016-2018 IkäOpastin-hankkeessa tehtiin asiakaslähtöinen asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli ikäihmisten palveluihin Kymenlaakson maakuntaan.

Hankkeen tuloksena syntyi myös IkäOpastin-sivusto, jolle kaikki iäkkäille suunnattujen palvelujen neuvonta ja ohjaus on keskitetty.

Hankkeen loppuraportissa on kuvattu asiakasohjauksen periaatteet ja toimintamallit sekä muut tulokset.

IkäOpastin hankkeet on koottu ja jäsennetty PowerPoint-dioiksi.