Koronavirusepidemian kustannusten korvaukset 

Koronavirusepidemiasta on aiheutunut ylimääräisiä kustannuksia kunnille ja sairaanhoitopiireille. Valtio on korvannut kustannuksia vuoden 2020 aikana. Kuntia ja sairaanhoitopiirejä tuetaan taloudellisesti myös vuonna 2021.

Tälle sivulle on koottu tietoa kustannusten korvaamisesta, valtionosuuksista ja valtionavustuksista. 

Uusimmat avustukset:

Koronaepidemiasta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen sairaanhoitopiireille vuonna 2020

Valtioneuvosto on antanut asetuksen, jonka mukaan korvataan koronapotilaiden hoidosta ja epidemiaan varautumisesta aiheutuneita kustannuksia sekä epidemiasta johtuvia mahdollisia alijäämiä. Avustusta voidaan myöntää sairaanhoitopiirin kuntayhtymille.  

Sairaanhoitopiirien kustannusten korvaamiseen varattiin vuoden 2020 neljännessä ja seitsemännessä lisätalousarviossa yhteensä 400 miljoonaa euroa.

Valtiovarainministeriö on käynnistänyt näihin korvauksiin kaksi erillistä hakua, joista ensimmäisestä on tehty päätös 24.11.2020 ja toisesta 17.12.2020. Keväällä 2021 järjestetään kolmas haku.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistaman tavoitetason mukaiset suojavarustehankinnat sisältyvät näihin korvauksiin. Valtion korvaamista suojavarusteista ei tule erikseen sisäisesti laskuttaa.

Koronaepidemiasta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen kunnille vuonna 2020

Vuoden 2020 valtion neljännessä lisätalousarviossa kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin tehtiin yhteensä 722 miljoonan euron lisäys koronan aiheuttamiin kustannusten lisäyksiin ja tulojen menetyksiin. Lisäyksestä 370 miljoonaa euroa kohdennettiin kunnallisveron jako-osuuksien suhteessa, 180 miljoonaa euroa asukaskohtaisesti tasasuuruisella määrällä, 112 miljoonaa euroa alle 18-vuotiaiden määrän mukaan sekä 60 miljoonaa euroa 65 vuotta täyttäneiden määrän mukaan. 

Valtion seitsemännessä lisätalousarviossa kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin varattiin 750 miljoonan euron lisäraha peruspalvelujen järjestämisen turvaamiseen. Lisäys on kertaluonteinen, ja sillä pyritään helpottamaan koronapandemiasta johtuvia kuntien talouden haasteita sekä korvaamaan koronapandemiaan liittyviä testaus- ja jäljityskuluja. Määräraha on tarkoitettu myös korvaamaan kunnille koronavirustestauksen kuluista aiheutuvaa sairaanhoitopiirien kuntalaskutusta. Lisäksi määräraha on tarkoitettu kunnan tekemiin kasvomaskihankintoihin kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville henkilöille sekä koululaisille ja opiskelijoille.

Lisäyksestä 350 miljoonaa euroa kohdennetaan kuntiin niin, että lisäys jaetaan sairaanhoitopiireittäin koronapandemiaan liittyvien testien suhteessa. Kunkin sairaanhoitopiirin lisäys kohdennetaan sairaanhoitopiiriin kuuluviin kuntiin asukaskohtaisesti yhtä suurella määrällä. Tällä tuetaan erityisesti testaukseen liittyviä kustannuksia.

Lisäyksen loppuosasta, yhteensä 400 miljoonasta eurosta, kohdennetaan 128,7 miljoonaa euroa kuntiin asukaskohtaisesti yhtä suurella määrällä, 4,3 miljoonaa euroa kuntien 13—15 -vuotiaiden asukkaiden suhteessa ja 267 miljoonaa euroa vuoden 2020 kunnallisveron jako-osuuksien suhteessa.

Seitsemännen lisätalousarvion mukaiset valtionosuuden lisäykset maksetaan kunnille vuoden 2020 joulukuun valtionosuuksien tilitysten yhteydessä.

Mikä on kuntien ja kuntayhtymien koronaepidemiaan liittyvän tukipaketin kokonaismäärä vuonna 2020?

Peruspalvelujen valtionosuuksien lisäysten lisäksi kuntien koronaepidemian tukipakettiin kuuluu kuntien yhteisöveron ryhmäosuuden 10 %-yksikön korotus vuosille 2020 ja 2021, joiden vaikutus on vuositasolla noin +0,5 miljardia euroa.

Vuoden 2020 suoraan kunnille kohdennetun koronaepidemiaan liittyvän tukipaketin suuruus on siis n. 2 miljardia euroa. Kun ottaa huomioon myös sairaanhoitopiirien avustukset ja HUS:lle testauskapasiteetin lisäämiseen tarkoitettu avustus, koko kuntasektorin tukipaketin määrä on vuonna 2020 yht. 2,63 miljardia euroa.

Edellä mainittujen lisäksi tukia myönnetään kuntiakin koskien mm. opetukseen, koulutukseen, kulttuuriin sekä joukkoliikenteeseen.

Miten kuntia tuetaan vuonna 2021 koronaepidemian vuoksi?

Vuoden 2021 talousarviossa kuntien peruspalvelujen valtionosuuksien lisäykseen on varattu yhteensä 300 miljoonaa euroa, josta 20 miljoonaa euroa kohdennetaan harkinnanvaraisena valtionosuuden korotuksena ja pääosa KIKY-sopimusta koskevan vähennyksen poistona, kunnallisveron jako-osuuksien suhteessa ja asukasmäärän mukaan tasasuuruisesti.

Sen lisäksi kuntien yhteisöveron ryhmäosuuden 10 %-yksikön korotusta jatketaan vielä vuodelle 2021. Korotuksen vaikutus on n. +0,5 mrd. euroa.

Miten kunnille korvataan testauksen ja jäljityksen kustannuksia vuonna 2021?

Merkittävä osa, yht. 1,66 mrd. euroa, vuoden 2021 talousarvion kuntasektorin tukipaketista koostuu välittömästi koronavirustilanteeseen liittyvien kustannusten korvaamisesta valtionavustuksina kunnille ja kuntayhtymille. Tarkempi rahanjaon malli tai menettely on valmisteltavana, mutta oletettavasti noudatetaan seuraavia periaatteita:

  • Noin 1,40 mrd. euroa on varattu erityisesti hybridistrategian toteuttamiseen liittyvien testauksen ja jäljityksen kustannuksiin
  • Avustus toteutuneisiin todellisiin kustannuksiin tai laskennallinen peruste (esim. €/suorite) 
  • Maksetaan enintään toteutuneet kustannukset

Kysyttyä koronakustannusten korvauksista

Lisätietoja

Saara Leppinen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Arviointiryhmä / ARVI 0295163630