Kemikaalivalvonta

Kemikaalivalvonta - kuvituskuva

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa kemikaalilainsäädännön yleisestä ohjauksesta, seurannasta ja kehittämisestä.

Lisäksi ministeriölle kuuluu kemikaalilainsäädännön toimeenpanon ja valvonnan ylin johto ja ohjaus ihmisten terveyden suojelun osalta. Tavoitteena on, että markkinoilla olevat kemikaalit ovat käyttötarkoituksessaan turvallisia.

Ympäristöministeriölle kuuluu kemikaalilainsäädännön toimeenpanon ja valvonnan ylin johto ja ohjaus ympäristönsuojelun näkökulmasta.

Kemikaalilainsäädännöllä ehkäistään kemikaaleista aiheutuvia haittoja

Kemikaalilainsäädännöllä ehkäistään kemikaaleista aiheutuvia terveys- ja ympäristöhaittoja. Suomessa on voimassa sekä EU:n kemikaalilainsäädäntö (mm. REACH-, CLP-ja biosidiasetukset) että kansallinen kemikaalilaki.

EU:n REACH-asetus koskee lähes kaikkia kemikaaleja. Asetuksella säädetään yrityksille muun muassa aineiden rekisteröintiin ja lupamenettelyyn sekä tietojen vaihtoon liittyviä velvoitteita. REACH-asetuksella on myös kielletty tai rajoitettu monien kemikaalien käyttöä.

EU:n CLP-asetus sisältää yrityksiä velvoittavia säännöksiä kemikaalien luokituksesta sekä vaarallisten kemikaalien merkinnöistä ja pakkaamisesta.

Sekä REACH- että CLP-asetus ovat jatkuvasti kehittyvää ja täydentyvää lainsäädäntöä. Kun kemikaaleista saadaan uutta tietoa, se voi johtaa esimerkiksi uusiin rajoituksiin, kieltoihin ja vaaraluokituksiin.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) vastaa EU:n kemikaaliasetusten velvoittamana kansallisesta kemikaalineuvonnasta. Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) ylläpitää omaa neuvonta- ja tukipalveluaan, josta saa ainakin osittain palvelua myös suomen kielellä.

Suomen kansallisessa kemikaalilaissa on säädetty muun muassa vaarallista kemikaalia koskevan kemikaali-ilmoituksen tekemisestä Tukesin kemikaalituoterekisteriin sekä EU:n kemikaalilainsäädännön noudattamista valvovista viranomaisista. Kemikaalitietojen 
toimittamiseen on tulossa merkittäviä muutoksia vuoden 2019 aikana, kun eri hallinnonalojen yhteinen KemiDigi-palvelu otetaan käyttöön.

Viranomaisten vastuut kemikaalivalvonnassa

Tukes valvoo kemikaalilainsäädännön noudattamista. Lisäksi Tukes vastaa EU:n kemikaalilainsäädännön toimeenpanosta, johon kuuluu esimerkiksi yrityksille suunnatun neuvontapalvelun ylläpito. 

Tukes toimii työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla, mutta sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa Tukesin toimintaa, kun on kyse kemikaalien terveydelle aiheutuvista vaaroista sekä terveyshaittojen ehkäisystä ja torjumisesta. Myös fysikaalisten vaarojen (esimerkiksi räjähdysvaarallisuus) suhteen ohjausvastuu on sosiaali- ja terveysministeriöllä. 

Kemikaalilain uudistuksen myötä kemikaalien markkinavalvonta siirtyi kunnilta Tukesille.

Aluehallintovirastojen työsuojeluviranomaiset valvovat kemikaalien turvallista käyttöä
työpaikoilla.

Keskeinen yhteistyöelin kemikaalien valvonnassa on valtioneuvoston asettama
Kemikaalineuvottelukunta (KENK). Kemikaalineuvottelukuntaan nimetään viranomaisten, teollisuuden, kaupan sekä työntekijä- ja kuluttajajärjestöjen edustajia. Neuvottelukunnassa ja sen alajaostoissa sovitaan Suomen kannat EU:ssa ajankohtaisiin kemikaalilainsäädännön kehittämiseen ja toimeenpanoon liittyviin kysymyksiin.

Lisätietoja

Hanna Korhonen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT 0295163041  


Jussi Poutanen, asiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT 0295163319