Kasvatus- ja perheneuvonta, perheasioiden sovittelu

Kasvatus- ja perheneuvonta - kuvituskuvaLasten ja nuorten hyvinvointia tuetaan yhteiskunnallisilla palveluilla, joita on tarjolla perheiden ongelma- ja ristiriitatilanteissa.

Kasvatus- ja perheneuvonta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Neuvonnassa annetaan asiantuntija-apua lasten tai perheen ongelmissa ja annetaan lausuntoja muille viranomaisille.

Kasvatus- ja perheneuvontaan voi hakeutua, jos

 • lapsen kehitys, käyttäytyminen tai tunne-elämä aiheuttaa huolta
 • lapsella on pulmia päivähoidossa, koulussa tai kavereiden kanssa
 • vanhemmat tarvitsevat apua vanhemmuuteen tai vanhempien välisten ristiriitojen selvittämiseen
 • perheessä on ollut menetyksiä tai vaikeita elämäntilanteita
 • perheessä harkitaan avioeroa tai perheenjäsenet tarvitsevat tukea erosta selviytymiseen

Perheasioiden sovittelu auttaa parisuhteen ristiriitatilanteissa. Avio- tai avoeroissa pidetään erityisesti silmällä lapsen etua sovittaessa lapsen huoltoon, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvistä asioista.

Kasvatus- ja perheneuvonnasta sekä perheasioiden sovittelusta säädetään laissa:

Kuka voi hakea perheasioiden sovittelua?

Perheasioiden sovittelua voi hakea sitä tarvitseva kunnan asukas. Sovittelu on asiakkaalle vapaaehtoista.

Mistä saa kasvatus- ja perheneuvontaa sekä perheasioiden sovittelua?

Kasvatus- ja perheneuvontaa voidaan toteuttaa kasvatus- ja perheneuvolassa tai muiden sosiaalipalvelujen yhteydessä. Kunnat voivat myös ostaa palvelut ulkopuoliselta palveluntuottajalta.

Kasvatus- ja perheneuvolassa työskenteleviä asiantuntijoita ovat

 • psykologit
 • sosiaalityöntekijät
 • lääkärit
 • puheterapeutit
 • perheneuvojat ja -terapeutit.

Perheasian sovittelun järjestäminen on kunnan tehtävä. Sitä järjestetään usein kasvatus- ja perheneuvolassa, mutta kunta voi myös ostaa palvelun kirkon perheasiain neuvottelukeskuksesta tai muulta taholta.

Miten pian saa kasvatus- ja perheneuvontaa sekä perheasioiden sovittelua?  

Myös kasvatus- ja perheneuvolan asiakkailla on sosiaalihuoltolain nojalla oikeus omatyöntekijään ja oikeus saada palvelutarpeensa arvioiduksi.

Terveydenhuollon säännöksiä ja siten myös hoitotakuuta koskevia säännöksiä sovelletaan neuvolassa siltä osin, kuin siellä toteutetaan lasten- ja nuorisopsykiatrista hoitoa. Kasvatus- ja perheneuvoloissa asiakkaat ovat alle 23-vuotiaita, joten hoitotakuusäännöksistä sovelletaan terveydenhuoltolaissa mainittuja hoitotakuuaikoja, jotka ovat lyhyempiä kuin aikuisilla.

Terveydenhuoltolain 53 §:n mukaan hoidon tarpeen arviointi on aloitettava 3 viikon kuluessa lähetteen saapumisesta. Jos hoidon tarpeen arviointi edellyttää erikoislääkärin arvioita tai erityisiä tutkimuksia, on arviointi ja tutkimukset toteutettava 6 viikon kuluessa lähetteen saapumisesta. Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella tarpeelliseksi arvioitu hoito on toteutettava vähintään 3 kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta.

Kasvatus- ja perheneuvonta sekä perheasiain sovittelu ovat maksuttomia

Kasvatus- ja perheneuvonta sekä perheasiain sovittelu ovat asiakkaille maksuttomia.

Lisätietoja

Lisätietoja saa kunnan sosiaalihuollosta.

Valittaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö ei käsittele muistutuksia, kanteluja tai valituksia.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi palveluun, hoitoon tai kohteluun, voit

 • tehdä muistutuksen kasvatus- ja perheneuvonnan vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Ennen muistutuksen tekemistä kannattaa kuitenkin antaa suoraa palautetta ja yrittää selvittää asia hoitaneiden henkilöiden kanssa.
 • tehdä kantelun valvovalle viranomaiselle: ensisijaisesti oman alueesi aluehallintovirastoon tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira).

Jos koet tulleesi väärin kohdelluksi tai kaipaat neuvoja oikeuksistasi, voit olla yhteydessä oman kuntasi tai kuntayhtymäsi sosiaaliasiamieheen tai/ja potilasasiamieheen.

Sosiaalihuollossa asiakas voi lisäksi hakea muutosta saamaansa päätökseen. Päätöksessä on aina muutoksenhakuohjeet.

Lisätietoja

Marjo Malja, sosiaalineuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Lapset ja nuoret-tulosryhmä / LANU 0295163581  


Annika Parsons, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Lapset ja nuoret-tulosryhmä / LANU 0295163596