EN FI SV

Hyvinvointi- ja palveluosasto (HPO)

Hyvinvointi- ja palveluosasto edistää hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä sekä vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä, sen kehittämisestä ja lainsäädännöstä.

Hyvinvointi- ja palveluosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

 • sosiaali- ja terveyspalveluja
 • sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä, asiakkaan ja potilaan asemaa ja oikeuksia, tietosuojaa sekä asiakasmaksuja
 • lääkehuoltoa
 • sosiaalista ja lääkinnällistä kuntoutusta
 • terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämistä sekä sairauksien, sosiaalisten ongelmien ja syrjäytymisen ehkäisemistä
 • tartuntatautien torjuntaa
 • toimeentulotukea
 • sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu- ja valtionavustusasioita
 • rahapelien tuotoista terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myönnettäviä avustuksia
 • ympäristöterveydenhuollon järjestämistä ja terveydensuojelua
 • alkoholi-, tupakka- ja huumepolitiikkaa sekä rahapelihaittojen ehkäisyä
 • ministeriön, hallinnonalan ja toimialan valmiussuunnittelua ja häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista sekä toimialan toimintayksiköiden turvallisuussuunnittelua

Tulosohjaus ja omistajaohjaus

Hyvinvointi- ja palveluosasto vastaa seuraavien laitosten tulosohjauksesta:

Osasto vastaa lisäksi Alko Oy:n ja STUK International Oy:n omistajaohjauksesta.

Osaston yksiköt ja henkilöstö

Hyvinvointi- ja palveluosaston päällikkö on Päivi Sillanaukee.

Lapset ja nuoret -yksikkö (LANU)

Yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat

 • äitiys- ja lastenneuvolatyötä
 • koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluita
 • perhesosiaalityötä, lastensuojelua, kasvatus- ja perheneuvontaa, perhetyötä sekä muita perheiden sosiaali- ja terveyspalveluja
 • lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevia asioita
 • seksuaali- ja lisääntymisterveyttä
 • lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointia, syrjäytymisen ehkäisyä ja osallisuuden vahvistamista
 • valtion koulukoteja

Johtaja Kari Ilmonen

Aikuiset-yksikkö (AIKU)

Yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

 • aikuissosiaalityötä, rakenteellista sosiaalityötä ja yleistä sosiaalihuoltoa
 • toimeentulotukea ja sosiaalista luototusta
 • työllistymistä edistäviä palveluja
 • terveys- ja sairaanhoitopalveluja sekä terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita
 • mielenterveys- ja päihdepalveluja
 • valtion mielisairaaloita
 • oikeuslääkintää
 • lääkehuoltoa siltä osin, kun tehtävä ei kuulu ohjausosastolle
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) tulosohjausta

Johtaja Tuija Kumpulainen

Toimintakyky-yksikkö (TOK)

Yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

 • sosiaalisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisemistä
 • esteettömyyttä ja saavutettavuutta
 • tartuntatauteja ja niiden torjuntaa
 • kansallista rokotusohjelmaa ja rokotteiden hankintaa
 • terveellistä ravitsemusta, terveyttä edistävää liikuntaa ja mielenterveyden edistämistä
 • asumista ja asunnottomuutta
 • osallisuuden tukemista ja syrjäytymisen ehkäisemistä
 • päihteiden käytön ja niiden aiheuttamien haittojen ennaltaehkäisyä
 • vammaispalveluja
 • iäkkäiden palveluja
 • lääkinnällistä ja sosiaalista kuntoutusta
 • terveyden edistämisen määrärahaa ja tartuntatautien valvonnan määrärahaa

Johtaja Taru Koivisto

Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö (HYT)

Yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

 • alkoholia, tupakkaa ja huumausaineita
 • koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyä ja vähentämistä
 • rahapelihaittojen ehkäisyä, seurantaa, tutkimista sekä hoidon kehittämistä
 • rikos- ja riita-asioiden sovittelua
 • naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumista ja turvakoteja
 • ihmiskaupan ja kaupallisen seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisyä
 • talous- ja uimavesien terveydellistä laatua ja asumisterveyttä sekä terveydensuojelua
 • kemikaalien terveysriskien hallintaa
 • bio-, geeni- ja nanoteknologiaa
 • säteilyn terveyshaittojen ehkäisyä
 • ympäristöterveydenhuollon järjestämistä
 • rakennusturvallisuutta sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä
 • terveysvalvonnan määrärahaa
 • Säteilyturvakeskuksen tulosohjausta, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulosohjausta yhdessä työ- ja tasa-arvo-osaston kanssa sekä STUK International Oy:n ja Alko Oy:n omistajaohjausta

Johtaja Jari Keinänen.

Asiakkaat-yksikkö (ASI)

Yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

 • asiakkaan ja potilaan asemaa ja oikeuksia
 • potilas- ja asiakasturvallisuutta
 • sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja
 • sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä
 • sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja kehittämisrakenteita
 • sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus- ja koulutuskorvauksiin liittyviä asioita
 • asiakkaiden osallistumismalleja
 • tietosuojaa
 • kotoutumista ja maahanmuuttoa
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston sekä aluehallintovirastojen peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueiden tulosohjausta

Johtaja Jaska Siikavirta.

Yhteiset palvelut -yksikkö (YPA)  

Yksikkö vastaa osaston toiminnan koordinoinnista ja kehittämisestä sekä yleis- ja henkilöstöhallintoasioista. Sen tehtäviin kuuluu myös mm. osaston toimialaan kuuluvien talousasioiden valmistelu ja koordinointi, osaston toimialaan kuuluvien kansainvälisten asioiden koordinointi sekä säädösvalmistelun kehittäminen.

Yksikkö vastaa osaston sihteeri- ja assistenttipalveluista.

Johtaja Annakaisa Iivari.

Valmiusyksikkö (VAL)

Valmiusyksikön tehtävänä on ohjata ministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten valmiussuunnittelua ja varautumista. Valmiusyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat ministeriön ja hallinnonalan valmiussuunnittelua ja häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista sekä hallinnonalan toimintayksiköiden turvallisuussuunnittelua.

Valmiusyksikön tehtävät:

 • johtaa, ohjaa, kehittää ja yhteensovittaa sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
 • hallinnonalan turvallisuussuunnittelun ohjaus ja kehittäminen
 • valmiuden asiantuntija lainsäädäntötyössä
 • hallinnonalan häiriötilanteiden tilannejohtamisvalmiuksien ylläpito ja kehittäminen
 • ministeriön päivystysjärjestelmän ylläpito ja hallinnonalan hälytysjärjestelmän kehittäminen
 • sosiaali- ja terveydenhuollon varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen järjestäminen ja kehittäminen
 • hallinnonalan siviilikriisihallinnan asiantuntija- ja koordinaatiotehtävät
 • pohjoismainen, EU:n ja muu kansainvälinen valmiusyhteistyö

Valmiusjohtaja Pekka Tulokas.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

 • vastaa Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnettävistä avustuksista
 • avustusten valmistelu
 • avustusten maksaminen
 • avustusten käytön valvonta
 • vaikutusten arviointi
 • valtionavustusten hakemiseen ja käyttöön liittyvien menettelyiden viestintä

Johtaja Kristiina Hannula.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen verkkosivut (www.stea.fi)