Suojavarusteiden vientiluvat

Täytäntöönpanoasetuksen soveltaminen on loppunut, eikä vientilupaa edellytetä enää 26.5.2020 alkaen.

Euroopan komissio on antanut täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/568, 

jotta asianmukaisten suojavarusteiden saatavuus pandemian oloissa olisi turvattu. 

Asetus edellyttää viranomaisen myöntämää lupaa tiettyjen suojavarusteiden viennille EU:n ulkopuolelle. Se astui voimaan 26.4.2020, ja sitä sovelletaan 30 päivän ajan, 25.5.2020 saakka.

Täytäntöönpanoasetusta sovelletaan sen liitteessä I esitettyihin henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 tai neuvoston direktiivin 93/42/ETY (lääkinnällisten laitteiden I luokan osalta) säännösten mukaisiin suojavarusteisiin, mutta komissio voi tarvittaessa tarkistaa liitteen soveltamisalaa ja soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden luetteloa.  

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/402 ja muutos (EU) 2020/426:

Vientiluvan hakeminen

Suomessa vientiluvat käsittelee sosiaali- ja terveysministeriö. Vientilupa koskee kunkin suojavarusteen tiettyä vientierää ja vientiä tiettyyn kohdemaahan.

Vientiluvan saamiseksi Suomeen sijoittuneiden toiminnanharjoittajien on haettava ministeriöltä lupaa oheisella lomakkeella. Hakija voi toimittaa hakemuksen mukana tarpeellisiksi katsomansa liitteet.

Hakijan on toimitettava hakemuslomake täytettynä mahdollisine liitteineen ministeriöön, ensi sijassa sähköpostitse osoitteella [email protected] Tähän osoitteeseen voi toimittaa myös vientilupaa koskevat yhteydenotot.

Lomakkeeseen merkitään maat kaksikirjaimisella koodilla. Linkki maaluetteloon:

Ministeriö voi pyytää luvan hakijaa täydentämään hakemusta tai kysyä lisätietoja.

Täytäntöönpanoasetuksen mukaan lupahakemuksen käsittelyaika saa olla enintään 5 työpäivää siitä päivästä, jona kaikki vaadittavat tiedot on annettu ministeriölle.

Poikkeuksellisesti ja perustellusta syystä käsittelyaikaa voidaan pidentää 5 työpäivällä. Työpäiviä ovat arkipäivät maanantaista perjantaihin. 

Vientilupaa edellyttävät suojavarusteet

Vientilupaa edellyttävät seuraavat EU:n alueella tai muualla valmistetut asetuksen liitteessä I luetellut henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 säännösten mukaiset henkilönsuojaimet, jotka suojaavat tartuntavaaralliselta ainekselta:

1. suojalasit ja visiirit sekä kasvojensuojaimet, EN 166 (standardi, jossa on suojainta koskevat vaatimukset), esimerkiksi

 • naamiomalliset silmiensuojaimet (nestepisarat) ja kasvojensuojaimet (nesteroiskeet), kehyksessä käyttökohdemerkintä 3
 • naamiomalliset silmiensuojaimet (hiukkaset alle 5 µm), kehyksessä käyttökohdemerkintä 5

2. hengityksensuojaimet, esimerkiksi

 • kokonaamarit, EN 136
 • puoli- ja neljäsosanaamarit, EN 140
 • hiukkasilta suojaavat suodattavat puolinaamarit, luokat FFP1, FFP2 ja FFP3, EN 149
 • puhaltimella varustetut laitteet, joihin kuuluu kypärä tai huppu, EN 12941
 • puhaltimella varustetut suodatinlaitteet, jotka sisältävät koko-, puoli- tai neljäsosanaamarin, EN 12942
 • kaasuilta ja hiukkasilta suojaava venttiilillä varustettu puolinaamarit, EN 405
 • puolinaamarit ilman sisäänhengitysventtiileitä ja erillisin suodattimin, EN 1827
 • luokkien P2 ja P3 hiukkassuodattimet, EN 143
 • yhdistetty suodatin, EN 14387

3. suojavaatteet, esimerkiksi

 • kemikaalinsuojavaatetus, joka suojaa rajoitetusti nestemäisiltä kemikaaleilta, tyypin 6 ja tyypin PB 6 varuste, EN 13034 + A1
 • kemikaalinsuojavaatteet koko kehon suojaukseen kiinteitä ilmassa kulkeutuvia hiukkasia vastaan, tyypin 5 vaatteet, ISO-EN 13982-1 
 • kemikaalinsuojavaatteet, joiden liitokset ovat nestetiiviit (tyyppi 3) tai roisketiiviit (tyyppi 4), EN 14605
 • suojavaatteet infektioita vastaan, EN 14126

Vientilupaa edellyttävät myös seuraavat EU:n alueella tai muualla valmistetut asetuksen 
liitteessä I luetellut lääkinnällisten laitteiden direktiivin 93/42/ETY säännösten mukaiset tuotteet, jotka estävät käyttäjää levittämästä tartuntavaarallista ainesta:

1. hengityksensuojaimet, esimerkiksi

 • kirurgiset suu-nenäsuojaimet, EN 14683

2. suojavaatteet, esimerkiksi

 • leikkaustakit, EN 13795-1, EN 13795-2

Milloin vientilupaa ei vaadita?

Vientilupaa ei vaadita, kun näitä suojaimia viedään

 • EU:n jäsenmaihin, mukaan lukien Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta
 • Norjaan, Islantiin, Liechtensteiniin ja Sveitsiin
 • perustamissopimuksen liitteessä II mainittuihin merentakaisiin maihin ja alueisiin
 • Färsaarille, Andorraan, San Marinoon, Vatikaaniin ja Monacoon
 • Albaniaan, Bosnia ja Hertsegovinaan, Gibraltariin, Kosovoon, Montenegroon, Pohjois-Makedoniaan  Serbiaan
 • Büsingeniin, Helgolandiin, Livignoon, Ceutaan ja Melillaan.

Vientilupaa ei vaadita, kun kyse on muiden kuin unionitavaroiden jälleenviennistä.

Vientiluvan myöntämistä harkittaessa voidaan ottaa huomioon, palveleeko vienti esimerkiksi

 • EU:n yhteishankintamenettelyn toimitusvelvoitteiden täyttämistä
  komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2019/570 tarkoitetun rescEU-varastoinnin tukemista
 • EU:n pelastuspalvelumekanismille (UPCM) tulleisiin ja sen käsittelemiin avunpyyntöihin vastaamista ja poliittisen kriisitoiminnan integroitujen järjestelyjen (IPCR), komission, tai muiden unionin toimielinten koordinoimien yhtenäisten tukitoimien tukemista
 • Geneven yleissopimuksen nojalla suojelua saavien avustusjärjestöjen lakisääteisen toiminnan tukemista ulkomailla
 • Maailman terveysjärjestön (WHO) Global Outbreak Alert & Response Network -verkoston (GOARN) toiminnan tukemista
 • tavaran toimittamista EU:n jäsenvaltioiden ulkomaisille operaatioille, mukaan lukien sotilasoperaatiot, kansainväliset poliisioperaatiot ja/tai kansainväliset siviilirauhanturvaoperaatiot
 • tavaran toimittamista EU:n ja jäsenvaltioiden edustustoille ulkomailla.