Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankit ovat osa yhteiskunnan lailla säänneltyä näyteinfrastruktuuria. Biopankeissa säilytetään ihmisperäisiä näytteitä ja niihin liittyviä tietoja tutkimuksen tukemista varten.

Biopankkien perustaminen ja toiminta on Suomessa tiukasti säänneltyä ja valvottua. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ohjaa ja valvoo biopankkitoimintaa sekä ylläpitää valtakunnallista biopankkirekisteriä, joka on perustettu tiedottamista ja avoimuuden lisäämistä varten biopankkitoiminnassa. Vuoden 2019 loppuun ohjaus- ja valvontatehtävistä vastasi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira). 

Suomessa on tällä hetkellä kymmenen rekisteröityä biopankkia. Osa biopankeista toimii alueellisesti, osa valtakunnallisesti.

Kuusi suomalaista sairaanhoitopiiriä ja kuusi yliopistoa perustivat vuonna 2017 Biopankkien Osuuskunta Suomi FINBB -nimisen yhteisen palveluyksikön. Osuuskunnan jäseniä ovat kaikki sairaalabiopankit, THL Biopankki ja tuoreimpana alkuvuonna 2020 FINBB:n kanssa yhteistyösopimuksen solminut Suomen Terveystalon Biopankki.

Osuuskunnan tehtävänä on tukea biopankkien toimintaa yhtenäistämällä niiden toimintatapoja, kehittämällä niiden työvälineitä ja yksinkertaistamalla prosesseja. Biopankit jatkavat ydintoimintaansa eli näytteiden ja niihin liitettyjen tietojen käsittelyä tutkimuksen tukemiseksi, mutta osuuskunnan avulla biopankkien aineistot ovat keskitetysti saavutettavissa esimerkiksi Fingenious -palvelun kautta.

Biopankkilain kokonaisuudistus

Biopankkilain (688/2012) kokonaisuudistusta jatketaan. Lakiehdotuksen jatkovalmistelussa on huomioitu lausuntokierroksella 28.3.2018–11.5.2018 STM:lle toimitettuja lausunnonantajien näkemyksiä sekä kehitetty esitystä asiantuntijanäkemysten pohjalta.

Biopankkilain uudistus on kokonaisuus, jossa on sovitettu yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet sekä EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät täsmennykset ja muutokset. Samalla yhdenmukaistetaan esimerkiksi biopankkilain ja toisiolain säännökset. Lisäksi kokonaisuudistuksella on yhteys mm. lakiin ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä sekä valmisteilla olevaan genomilakiin. 

Taustamateriaaleja

Lisätietoja

Kristiina Kaski, asiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Bioteknologia ja lääkkeet -yksikkö / BILA 0295163320  


Petra Nikkanen, lakimies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Bioteknologia ja lääkkeet -yksikkö / BILA 0295163293