Asevelvollisten terveystietojen luovutuskäytännöt ja -sääntely

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut toimintaohjeen mielenterveystyötä tekeville psykiatristen terveystietojen luovuttamisesta puolustusvoimille kutsuntaikäisistä asevelvollisista. Oikeus asevelvollisen terveystietojen saamiseen perustuu asevelvollisuuslakiin. Viime vuodesta lähtien se on koskenut myös mielenterveystietoja.

Ohjeistuksen mukaan silloin, kun asevelvollista hoitaneella terveydenhuollon toimintayksiköllä tai lääkärillä on puolustusvoimien kannalta merkityksellisiä tietoja asevelvollisesta, laatii lääkäri lyhyen lausunnon puolustusvoimien pyynnöstä. Lausunto sisältää tiedot asevelvollisen terveydentilasta, kuten todetun sairauden ja sen vaatiman hoidon. Lääkäri esittää lausunnossaan asevelvollisen palveluskelpoisuusluokkaa. Lausunnon laatimisesta on informoitava potilasta ja se pyritään laatimaan yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Lausuntoja puolustusvoimissa käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisia.

Varsinainen palveluskelpoisuusluokitus tehdään kutsunnoissa tai aluetoimiston järjestämässä tarkastuksessa. Kutsuntalääkäri tekee käytettävissä olevien terveystietojen ja tekemänsä tarkastuksen perusteella ehdotuksen asevelvollisen palveluskelpoisuusluokaksi kutsuntalautakunnalle, joka päättää asiasta. Vastaavalla tavalla toimitaan myös aluetoimiston järjestämässä tarkastuksessa.