Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työtapaturmien ja ammattitautien korvaamisesta uusi laki

Sosiaali- ja terveysministeriö
27.11.2014 13.32
Tiedote -

Tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön kokonaisuudistus on annettu eduskunnan käsiteltäväksi. Lakiin kirjattaisiin vakuutetun oikeudet ja velvollisuudet, jotka nyt ovat osittain ratkaisu- ja oikeuskäytännön varassa. Tapaturmavakuutuksen perusrakenteet, kuten rahoitus tai toimeenpano, eivät muuttuisi.

 

Uudistuksen tavoitteena on, että lainsäädäntö vastaisi työelämän muuttuneita olosuhteita ja perustuslain nykylainsäädännölle asettamia tavoitteita. Nykyinen tapaturmavakuutuslaki on vuodelta 1948. Työtapaturmia ja ammattitauteja koskevat säädökset kootaan nykyisistä kolmesta laista yhdeksi uudeksi työtapaturma- ja ammattitautilaiksi.

Uudessa laissa määriteltäisiin tapaturma sekä lääketieteellinen syy-yhteys tapaturman ja vamman tai sairauden välillä. Jos syy-yhteys puuttuu, kyseessä ei ole työtapaturma tai ammattitauti. Lakiin kirjattaisiin myös huomattavasti nykyistä yksityiskohtaisemmin ne olosuhteet, joissa sattunut vahinko korvattaisiin työtapaturmana tai ammattitautina.

Korvauksen perustana olevan vuosityöansion määrittely muuttuisi selkeämmäksi. Nykyään vuosityöansion määrittelyyn liittyy paljon arviointia, jatkossa määrittely perustuisi pääasiassa laskentaan. Näin vuosityöansion määrittely olisi läpinäkyvämpää ja ennakoitavampaa. Vuosityöansion vähimmäistasoa nostettaisiin noin kymmenellä prosentilla nykyisestä, jolloin myös pienimmät ansionmenetyskorvaukset nousisivat samassa suhteessa.  

Lakisääteinen tapaturmavakuutus koskisi vain ansiotarkoituksessa tehtyä työtä, ja se olisi mahdollisimman yhdenmukainen työeläketurvan kanssa. Kun työntekijälle pitää ottaa työeläkevakuutus, hänelle olisi otettava myös tapaturmavakuutus. Yrittäjille tapaturmavakuutus olisi edelleen vapaaehtoinen. Sen voisi ottaa pääsääntöisesti vain yrittäjä, jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL). Yrittäjän määritelmä vastaisi työeläkelainsäädännön määritelmää yrittäjästä.

Korvauskäsittelyä nopeutettaisiin lyhentämällä määräaikoja. Vakuutusyhtiön olisi esimerkiksi annettava päätös nykyisen kolmen kuukauden sijaan 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut ratkaisuun tarvittavat asiakirjat. Hylkäävien päätösten perusteluista olisi jatkossa nykyistä paremmin käytävä ilmi, miksi haettu etuus on evätty. Vastaava niin kutsutun vakuutuslääkärityöryhmän ehdottama muutos on jo tehty muuhun etuuslainsäädäntöön.

Työnantajalla on velvollisuus ottaa työntekijöilleen tapaturmavakuutus. Osana harmaan talouden torjuntaa lakiin sisältyisivät säännökset tapaturmavakuuttamisen valvonnasta.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 27. marraskuuta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016.

Lisätietoja

hallitusneuvos Mika Mänttäri, p. 02951 63125, [email protected]


Muualla palvelussamme

Tapaturmavakuutuslain-säädännön  kokonaisuudistus