Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arbetsgrupp föreslår tjänster riktade till unga i stället för ny förmån för att förebygga marginalisering

19.3.2019 12.55
Pressmeddelande 41/2019

Den arbetsgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet för att utveckla en modell med en aktivitetsbaserad inkomst för unga anser inte att det är ändamålsenligt att skapa en ny förmånsform för unga. Däremot konstaterade arbetsgruppen att det finns många möjligheter att öka ungas delaktighet genom att utnyttja och utveckla service- och förmånssystemet. Målet är att minska marginaliseringen hos unga under 25 år.

Arbetsgruppen har ännu inte gjort en heltäckande bedömning av de alternativa lösningarnas kostnadseffekter. 

Enligt arbetsgruppen är det mycket viktigt att befintlig information utnyttjas bättre än förut så att unga kan styras till de tjänster som de behöver. På det sättet förbättras situationen särskilt för de unga som står utanför arbetslivet, utbildningssystemet och tjänsterna. Om det finns en risk för att en ung person marginaliseras kan man till exempel erbjuda en personlig stödperson som hjälper den unga att komma till rehabilitering, ansöka till en utbildning eller söka arbete. 

Arbetsgruppen anser att ungas utbildningsmöjligheter kan förbättras genom att öka utbudet på yrkesutbildningar och genom att beakta behoven hos dem som vill byta bransch. För att öka kompetensen hos de personer som har svaga baskunskaper behövs det dock riktade åtgärder. Även av-giftsfria läromedel inom utbildningen på andra stadiet skulle enligt arbetsgruppen minska ojämlikheten. 

När det gäller studiestödet föreslår arbetsgruppen flera olika utvecklingsåtgärder. Till exempel kan kraven vid den behovsprövning som grundar sig på föräldrarnas inkomster lindras och nivån på studiepenningen höjas.  

Genom att utveckla processen för ansökan om utkomststöd och myndigheternas samarbete kan enligt arbetsgruppens observationer de unga som är i behov av socialservice identifieras i ett tidigare skede än förut. Samarbetet för de ungas väl kan bli smidigare också genom att förbättra in-formationsgången mellan kommunerna och FPA. 

Enligt arbetsgruppen finns det också möjligheter att utveckla samarbetet mellan det sociala arbetet för vuxna och det uppsökande ungdomsarbetet inom kommunerna. Man kan till exempel utse en ansvarig arbetstagare eller en stödperson med uppgift att hjälpa den unga att sköta sina ärenden i servicesystemet. Arbetsgruppen uppmuntrar också utvecklande av sådana modeller för synkronisering mellan FPA, kommuner, arbets- och näringsförvaltning och eventuella andra myndigheter genom vilka unga kan sköta flera ärenden samtidigt till exempel via skype. 

Arbetsgruppens förslag kan beaktas i reformen av grundskyddet

Arbetsgruppens förslag och ståndpunkter bygger på den gällande lagstiftningen och det gällande förmånssystemet. Om totalreformen av den sociala tryggheten framskrider kommer det gällande systemet att förändras avsevärt, men arbetsgruppen har inte kunnat beakta dessa förändringar. 

Arbetsgruppens förslag kan utnyttjas i det pågående arbetet med till exempel projektet för den reform som gäller grundskydd och aktivitet (s.k. TOIMI-projektet). Inför de kommande regerings-förhandlingarna bereder projektet en totalreform av grundskyddet som syftar till att öka aktiviteten och minska ojämlikheten. 

Arbetsgruppens arbete grundar sig på utredningsman Heikki Hiilamos rapport från hösten 2017 om främjande av ungas delaktighet och hans förslag om att börja betala en aktivitetsbaserad inkomst till unga under 25 år.

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte hösten 2017 en styrgrupp för ett försök med aktiverande social trygghet och för utarbetandet av en modell med en aktivitetsbaserad inkomst för unga. Gruppen består av två arbetsgrupper. Den ena gruppen fokuserar på försöket med aktiverande social trygghet och den andra på utarbetandet av modellen med den aktivitetsbaserade inkomsten för unga. Styrgruppens ordförande är social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila och vice ord-förande familje- och omsorgsminister Annika Saarikko.

Ytterligare information:

Liisa Siika-aho, direktör, tfn 02951 63085