työvoimapoliittinen toimenpide" muutetaan muotoon " julkinen työvoimapalvelu". (ks liite 3 )

Lisätietoja

Ylitarkastaja Jaakko Ellisaari, p. 0295 1603 305  ja
Asuntoneuvos Raimo Kärkkäinen, p. 0295 1603 302

Sähköpostiosoitteet: [email protected]

" /> työvoimapoliittinen toimenpide" muutetaan muotoon " julkinen työvoimapalvelu". (ks liite 3 )

Lisätietoja

Ylitarkastaja Jaakko Ellisaari, p. 0295 1603 305  ja
Asuntoneuvos Raimo Kärkkäinen, p. 0295 1603 302

Sähköpostiosoitteet: [email protected]

" /> Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Muutoksia toimeentulotukilakiin 1.1.2013 lukien

20.12.2012 7.54
Tiedote N5-61693

Toimeentulotukilain 11 §:ää muutetaan 1.1.2013 lukien siten, että työttömyysturvan aktiiviajan korotusosat luetaan etuoikeutetuksi tuloksi henkilön ja perheen toimeentulotukea määrättäessä.

Eduskunta on hyväksynyt lain työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta sekä asumistukilain 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 115/2012 vp). Henkilön ja perheen hakiessa toimeentulotukea heidän saamansa työttömyysturvan aktiiviajan korotusosat säädetään toimeentulotukilaissa etuoikeutetuksi tuloksi (lain 11 §). Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2013. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa laki 28.12.2012.

Kahdella muulla vuoden 2013 alussa voimaan tulevalla lailla muutetaan toimeentulotukilain 10 § , 10 a § ja 11 §:ää. Toimeentulotuen kannalta muutokset ovat luonteeltaan lähinnä teknisiä.

Eduskunta on hyväksynyt lain työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 134/2012 vp). Lailla muutetaan toimeentulotukilain 10 §:ää termien osalta ( julkinen työvoimapalvelu). Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa laki 28.12.2012.   

Eduskunta on hyväksynyt lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 133/2012 vp). Laki sisältää julkista työvoima- ja yrityspalvelua koskevan lain säätämisestä johtuvat luonteeltaan tekniset muutokset toimeentulotukilain 10 §, 10 a § sekä 11 §:ään ( laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta; kulukorvaus). Samat muutokset sisältyvät edellä mainittuun lakiin (HE 115/2012), joten lakia julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta ei esitellä tässä tiedotteessa tarkemmin. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa laki 28.12.2012.

Toimeentulotukilain pykälämuutokset esitetään liitteissä 1 ja 3.

Vuoden 2013 alusta tulee lisäksi voimaan laki eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien osittain aikaistetusta indeksikorotuksesta vuonna 2013 (709/2012). Uudistus vaikuttaa korottavasti toimeentulotuen perusosan määrään. Muutokset on esitelty sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfossa 7/2012.  

Uudistusten yksityiskohtainen esittely

A. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta sekä asumistukilain 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 115/2012 vp)

- Puolison tulojen vaikutus työmarkkinatukeen poistuu

Työmarkkinatuen tarveharkinta muuttuu siten, että hakijan puolison tulot eivät enää vaikuta työmarkkinatuen määrään. Puolison tulojen vaikutuksen poistaminen korostaa etuuksien yksilökohtaisuutta. Uudistus ei vaikuta toimeentulotukiharkintaan.

- Lomakorvausten jaksotuksesta luovutaan

Työsuhteen päättyessä maksettu vuosilomakorvaus ei enää jatkossa estä työttömyysetuuden maksamista. Tällä hetkellä vuosilomakorvaus jaetaan laskennalliseksi päiväpalkaksi työsuhteen päättymisen jälkeiselle ajalle ja tältä ajalta ei makseta työttömyysetuutta. Jaksotuksesta luopuminen tarkoittaa, että heti työttömyyden alkaessa maksetaan sekä työttömyysetuutta että lomakorvausta. Uudistus ei vaikuta toimeentulotukiharkintaan.

- Työllistymisrahakokeilu eräissä kunnissa

Pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tueksi aloitetaan kolmivuotinen työllistymisrahakokeilu. Kokeilun piirissä olevat pitkäaikaistyöttömät saavat työllistyttyään työmarkkinatukea vielä ensimmäisen työssäolokuukauden ajan.

Pitkäaikaistyöttömien työllistymistä tukevaan kuntakokeiluun osallistuu 65 siihen hyväksyttyä kuntaa.

Työllistymisrahakokeilu ei vaikuta näissä 65 kunnassa myönnettävään toimeentulotukeen normaalista poikkeavalla tavalla.

- Asumistuen tarkistuslykkäys pidennetään kuuteen kuukauteen

Asumistuessa sovellettua pitkäaikaistyöttömien asumistuen tarkistuslykkäysaikaa pidennetään kuuteen kuukauteen määräaikaisesti. Tämä uudistus koskee koko maata.

- Työttömyysturvan aktiiviajan korotusosat etuoikeutetaan toimeentulotuessa

Pitkäaikaistyöttömien saamat työttömyysturvan aktiiviajan korotusosat etuoikeutetaan toimeentulotuessa vuoden 2013 alusta (toimeentulotukilain 11 §).

Työttömälle maksetaan työttömyysturvaetuudet korotettuna siltä ajalta, kun hän osallistuu niin kutsuttuihin aktiivitoimiin eli työllistymistä edistävään toimintaan. Työttömien kannustimia osallistua työllistymistä edistäviin aktiivitoimiin lisätään etuoikeuttamalla aktiiviajan työttömyysturvan korotukset toimeentulotukea määrättäessä. Korotusosia ei huomioida tulona toimeentulotukea määrättäessä, eivätkä ne siten enää vähennä toimeentulotuen määrää.

Aktiivitoimiin osallistuvalle maksetaan korotusosia 20- 200 päivältä. Korotusosan perustana oleva työttömyysturvaetuus sen sijaan huomioidaan tulona, kuten aikaisemminkin on tehty toimeentulotuessa.

Päätöksen aktiivitoimiin osallistuvalle maksettavista korotusosista tekevät tahollaan Kela ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan osalta hänen työttömyyskassansa. Asiakas saa kirjallisen päätöksen, jossa on maininta korotusosan suuruudesta ja sen kestosta.

Toimeentulotukilain 11 §:n muutos

Toimeentulotukilain 11 §:ssä säädetään toimeentulotuen suuruutta määrättäessä huomioon otettavista tuloista. Tuloina otetaan huomioon henkilön ja perheenjäsenten käytettävissä olevat tulot. Tuloina ei kuitenkaan oteta huomioon 11 §:ssä erikseen mainittuja tuloja.

Lakiuudistus muuttaa 11 § 2 mom kohdan 5 seuraavaan muotoon (uudistukset vinokirjasimin):

11 §
Huomioon otettavat tulot

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tuloina ei kuitenkaan oteta huomioon:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) työttömyysturvalaissa ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitettua kulukorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetussa laissa (566/2005) tarkoitettua ylläpitokorvausta, työttömyysturvalain 6 luvun 3 b §:ssä tarkoitettua korotusosaa, työttömyysturvalain 6 luvun 3 b §:ssä tarkoitetun korotetun ansio-osan ja työttömyysturvalain 6 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun ansio-osan erotusta, työttömyysturvalain 6 luvun 3 c §:ssä tarkoitettua muutosturvalisää, työttömyysturvalain 6 luvun 3 c §:ssä tarkoitetun muutosturvan ansio-osan ja työttömyysturvalain 6 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun ansio-osan erotusta sekä työttömyysturvalain 7 luvun 5 §:ssä tarkoitettua työmarkkinatuen korotusosaa; eikä

- - - - - - - - - - - - - -

Selite:

Toimeentulotukea määrättäessä etuoikeutetaan uusina tulolajeina niin sanotut työttömyysturvan aktiiviajan korotusosat kunkin kyseistä tuloa saavan osalta. Korotusosia maksetaan työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen perusteella. Korotusosan saajalle maksetaan myös varsinainen työttömyysturvaetuus. Tämä etuus huomioidaan tulona toimeentulotukea määrättäessä toimeentulotukilaissa tarkoitetulla tavalla.

- Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetussa laissa (566/2005) tarkoitettu ylläpitokorvaus: ko ylläpitokorvaus on jo nykyisin toimeentulotuessa etuoikeutettu tulo.

- Työttömyysturvalaissa ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa (HE 133/2012 vp, ks edellä) tarkoitettu kulukorvaus:  uusi termi vastaa nykyistä työttömyysturvan ylläpitokorvausta, joka on 11 §:n tarkoittama etuoikeutettu tulo toimeentulotukea määrättäessä.

- Työttömyysturvalain 6 luvun 3 b §:ssä tarkoitettu korotusosa: Etuus, jota maksetaan työllistymistä edistäviin palveluihin osallistumisen ajalta siihen oikeutetulle. Toimeentulotukea määrättäessä nettomääräisenä saatua korotusosaa ei huomioida tulona. Tulona huomioidaan kuitenkin etuuden korottamaton osa nettomääräisenä.

- Työttömyysturvalain 6 luvun 3 b §:ssä tarkoitetun korotetun ansio-osan ja työttömyysturvalain 6 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun ansio-osan erotus: Ansiosidonnainen etuus (vrt edellinen), jota maksetaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Toimeentulotukea määrättäessä ei nettomääräisenä saatua korotusosan ja nettomääräisenä saadun ansio-osan erotusta huomioida tulona. Tulona huomioidaan ansio-osa nettomääräisenä.

- Työttömyysturvalain 6 luvun 3 c §:ssä tarkoitettu muutosturvalisä: Etuutta maksetaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta siihen oikeutetulle. Nettomääräisenä saatua etuutta ei huomioida tulona toimeentulotukea määrättäessä.

- Työttömyysturvalain 6 luvun 3 c §:ssä tarkoitetun muutosturvan ansio-osan ja työttömyysturvalain 6 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun ansio-osan erotus: Ansiosidonnainen etuus (vrt edellinen). Toimeentulotukea määrättäessä ei tulona huomioida rahamäärää, joka muodostuu nettomääräisen muutosturvan ansio-osan ja nettomääräisen ansio-osan erotuksesta. Tulona huomioidaan ansio-osa nettomääräisenä.

- Työttömyysturvalain 7 luvun 5 §:ssä tarkoitettu työmarkkinatuen korotusosa: Työmarkkinatuen korotusosa, jota maksetaan työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen perusteella. Korotusosaa ei huomioida tulona toimeentulotukea määrättäessä. Saatu työmarkkinatuki huomioidaan nettomäärällään tulona.

- Muut tulot, joita ei huomioida toimeentulotukea määrättäessä

Toimeentulotukilain 11 §:ssä mainitaan ne tulot, joita ei oteta huomioon toimeentulotukea määrättäessä. Vuoden 2013 alusta voimaan tuleva toimeentulotukilain 11 § on kokonaisuudessaan liitteenä 2.

B. Laki työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 134/2012)

Lailla työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 134/2012)  muutetaan muiden muassa toimeentulotuesta annettua lakia. Toimeentulotukilain osalta muutos koskee lain 10 §:ää (alennettu perusosa), jonka termi " työvoimapoliittinen toimenpide" muutetaan muotoon " julkinen työvoimapalvelu". (ks liite 3 )

Lisätietoja

Ylitarkastaja Jaakko Ellisaari, p. 0295 1603 305  ja
Asuntoneuvos Raimo Kärkkäinen, p. 0295 1603 302

Sähköpostiosoitteet: [email protected]

Kuntainfo