Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Lagutkast om mobilapplikation som ska spåra coronavirusets smittkedjor på remiss

Social- och hälsovårdsministeriet 26.5.2020 16.45
Pressmeddelande 128/2020

En arbetsgrupp som social- och hälsovårdsministeriet tillsatte den 14 maj 2020 har berett ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar. Syftet med ändringarna är att möjliggöra ibruktagandet av en mobilapplikation som spårar coronavirusets smittkedjor. Utkastet till regeringens proposition om temporära ändringar av lagen om smittsamma sjukdomar är på remiss 26.5–1.6.2020.

I utkastet föreslås att ett system för identifiering av personer exponerade för coronavirussmitta ska införas för att effektivisera spårningen och brytande av virusinfektionens smittkedjor. Systemet för identifiering av exponerade ska bestå av en mobilapplikation samt ett bakomliggande system. Användningen av mobilapplikationen ska vara avgiftsfri och frivillig för användarna.

Syftet med lagen om smittsamma sjukdomar är att förebygga smittsamma sjukdomar och spridningen av dem samt deras negativa konsekvenser för människor och samhället. Lagen tillämpas på ordnandet och genomförandet av bekämpningen av smittsamma sjukdomar samt på planering, styrning, uppföljning och övervakning av arbetet. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar styr och stöder Institutet för hälsa och välfärd smittspårning och utredning av epidemier i kommunerna och sjukvårdsdistrikten.

Enligt det propositionsutkast som nu är på remiss ska det i lagen om smittsamma sjukdomar föreskrivas om att Institutet för hälsa och välfärd ska ges i uppdrag att tillhandahålla ett system för identifiering av exponerade baserat på mobil teknik. Uppdraget är tillfälligt och avsett att vara i kraft endast under coronavirusepidemin. I lagen ska också föreskrivas om Folkpensionsanstaltens uppgift som förvaltare av informationssystemet.

I propositionen föreskrivs om behandlingen och skyddandet av personuppgifter i samband med användningen av systemet för identifiering av exponerade och om bedömningen av informationssäkerheten i informationssystemet. Enligt utkastet till proposition ska Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket bedöma informationssäkerheten i informationssystemet och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) övervaka mobilapplikationens informationssäkerhet.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft senast den 10 augusti 2020 och gälla till och med den 31 mars 2021. 

Ytterligare upplysningar

Päivi Salo, generalsekreterare, [email protected]
Outi Äyräs-Blumberg, regeringssekreterare, [email protected]
Minna Saario, direktör, [email protected]