Hyvinvointitalous lisää sekä ihmisten hyvinvointia ja että kestävää talouskasvua

Hyvinvointitaloudessa julkisia varoja kohdennetaan ihmisten hyvinvoinnin parantamiseen. 

EU-maissa väestö ikääntyy nopeasti, mutta väestön hyvinvointi hillitsee sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten nousua.

Hyvinvointitaloudella varmistetaan, että EU-kansalaiset voivat entistä paremmin samalla kun yhteiskuntien kestävyys paranee. Hyvinvointitaloudessa luodaan hyvän kehä, jossa ihmisten hyvinvointi ja talouskasvu ruokkivat toisiaan ja hyödyttävät sekä ihmisiä että koko yhteiskuntaa.

Neuvoston päätelmät hyvinvointitaloudesta

Hyvinvointitaloutta koskevat neuvoston päätelmät hyväksyttiin Suomen EU-puheenjohtajakauden toisessa työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvostossa (TSTK) 24.10.2019.

Päätelmissä kehotetaan komissiota ja jäsenmaita sisällyttämään hyvinvointitalouden näkökulma poikkihallinnollisesti EU:n ja jäsenmaiden politiikkoihin. Neuvoston päätelmät luovat perustan hyvinvointitalouden jatkotyölle Euroopassa.

Kansalaisten hyvinvointi EU:n kärkiteema

Kansalaisten hyvinvointi on yksi EU:n olemassaolon perusteista. EU:n olisi kaikissa toimissaan varmistettava niiden positiiviset vaikutukset kansalaisten terveyteen, sosiaaliseen suojeluun (mm. sosiaaliturvaan), työllisyyteen, sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja koulutukseen.

Suomi järjesti 18.−19.9.2019 Helsingissä korkean tason konferenssin, jonka pääteemana oli hyvinvoinnin ja talouden vastavuoroinen suhde. Tapahtuman tavoitteena oli tuoda hyvinvointitalous EU:ssa mukaan poikkihallinnolliseen keskusteluun ja löytää teemoja neuvoston hyvinvointitaloutta koskeviin päätelmiin.

Toimiva hyvinvointipolitiikka luo edellytykset kestävälle kehitykselle. Hyvinvointitaloudessa talouskasvua tavoitellaan YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n mukaisesti. Kestävä talouskasvu saavutetaan ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön kannalta kestävästi, ei niiden kustannuksella.

Tavoitteet Suomen EU-puheenjohtajakaudella

Suomen tavoitteena oli

  • nostaa hyvinvointitalous keskusteluun ja tuoda EU-päätöksentekoon nykyistä laajempi yhteisymmärrys siitä, että ihmisten hyvinvointi on edellytys talouskasvulle ja yhteiskunnan sekä talouden vakaudelle. Toisaalta talouskasvu lisää mahdollisuuksia kohentaa kaikkien ihmisten hyvinvointia.
  • että ministerineuvosto hyväksyy hyvinvointitaloutta koskevat päätelmät lokakuussa. Päätelmät sisältävät toimenpidesuosituksia jäsenmaille ja EU-komissiolle.

Lisätietoja

Sarita Friman-Korpela, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVR 0295163349  


Elisa Palminen, asiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVR 0295163465