Laki sukupuolen vahvistamisesta etenee eduskunnan käsittelyyn

Hallitus on antanut esityksen laiksi sukupuolen vahvistamisesta. Sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen eriytettäisiin lääketieteellisistä tutkimuksista ja hoidoista. Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistettaisiin. 

Hallitus esittää uutta vammaispalvelulakia

22.9.2022 13.58
STM
Vammaispalvelulain uudistuksen tarkoituksena on tukea vammaisen henkilön itsenäistä elämää ja itsemääräämisoikeuden toteutumista, yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja osallistumista yhteiskunnassa sekä turvataan yksilöllisen tarpeen mukaiset, riittävät ja laadultaan hyvät palvelut.

Laki välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana voimaan 20.9.

19.9.2022 19.22
STM
Tasavallan presidentti on vahvistanut lain välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana. Lain tarkoituksena on estää asiakkaiden ja potilaiden hengen vaarantuminen ja terveyden vakava vaarantuminen työtaistelusta aiheutuvan henkilökunnan riittämättömyyden vuoksi. 

Hallitus esittää muutoksia työttömyysturvan sovitteluun

19.9.2022 18.59
STM
Esityksen tavoitteena on edistää osittaisen työllistymisen ja lyhytkestoisen työn vastaanottamista sekä selkeyttää työttömyysetuuden maksuperusteista sovittelua. Esitys oli lausunnolla 16.6.-5.8.2022.

Korvausmallia yhtenäistetään rajat ylittävässä terveydenhuollossa 

15.9.2022 13.59
STM
Hallitus esittää muutoksia rajat ylittävästä terveydenhuollosta annettuun lakiin. Keskeisin muutos liittyy potilasdirektiivin mukaisen korvausmallin uusimiseen.
Ministeriö

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta ja ohjauksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallinnonala

Hallinnonala

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimii useita itsenäisiä laitoksia ja virastoja.

Ministeriön hallinnonala

Ministerit

Hanna Sarkkinen
Hanna Sarkkinen
Sosiaali- ja terveysministeri
Aki Lindén
Aki Lindén
Perhe- ja peruspalveluministeri
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri