Stabsenheten (ESY)

Stabsenheten bistår och stöder som en särskild resultatenhet kanslichefens verksamhet samt samordnar de olika uppgifterna vid ministeriets avdelningar och enheter.

Stabsenheten

  • genomför ministeriets strategiska planering
  • följer upp verkställandet av regeringsprogrammet inom ministeriets ansvarsområde
  • utvecklar lagberedningen
  • bereder omfattande lagstiftningsprojekt
  • samordnar uppgifter som gäller den sociala trygghetens ekonomi
  • stöder ministeriets interna samarbete och samarbetet inom förvaltningsområdet
  • har hand om representationen i nationella och internationella organisationer

Chef för stabsenheten är utvecklingsdirektör Marja-Liisa Parjanne.