Tobakspolitik

Social- och hälsovårdsministeriet styr och utvecklar tobakspolitiken, vars mål är att användningen av tobaksprodukter och andra nikotinhaltiga produkter ska upphöra. Med tobakspolitik avses åtgärder för att förebygga att någon börjar använda tobaksprodukter och att nikotinberoende uppstår, för att bidra till att människor slutar använda tobaksprodukter och relaterade produkter och för att skydda befolkningen mot exponering för tobaksrök.

Rökning är den största enskilda hälsorisken och den viktigaste orsaken till hälsoskillnader mellan befolkningsgrupper. Tobaksprodukter är inte normala bruksförnödenheter. De framkallar ett svårt och permanent beroende hos användaren och innehåller ämnen som är giftiga för människan.
Minskad rökning är ett effektivt sätt att förbättra hälsan.

En ny tobakslag träder i kraft från och med 15.8.2016

Ett centralt verktyg i tobakspolitiken är lagstiftningen och speciellt tobakslagen.  Den nya tobakslagen genomför EU:s tobaksdirektiv. Lagen träder i kraft från och med 15.8.2016.

Tobakslagen gäller förutom tobaksprodukter även tobakssurrogat, tobaksimitationer och röktillbehör samt i och med den nya lagen även elektroniska cigaretter och nikotinvätskor.

Tobakslagen innehåller bestämmelser om

 • krav och anmälningar som gäller produkter
 • detaljhandelsförpackningar
 • begränsningar av införsel
 • förbud mot marknadsföring och framläggande
 • rökförbud och rökrestriktioner
 • styrning, tillsyn och påföljder.

EU-reglering och samarbete i tobakspolitiken

I Finlands tobakslagstiftning har EU:s tobaksdirektiv och EU:s tobaksreklamdirektiv genomförts:

Tobaksdirektivet åtföljs av kompletterande genomförandeakter. Nedanstående länk leder till en sida där genomförandeakterna är samlade. När man öppnar de enskilda rättsakterna kan man välja svensk språkversion.

Åtgärder för minskad rökning

De viktigaste åtgärderna för minskad rökning är

 • så höga priser som möjligt på tobaksprodukter (pris- och skattepolitik)
 • rökfria miljöer
 • förbud mot marknadsföring
 • begränsad tillgång till tobaksvaror (säljförbud, tillståndsbaserad försäljning)
 • restriktioner för tobaksvaror (utsläpp av nikotin, tjära och koldioxid, varningspåskrifter)
 • information om fördelarna med rökfrihet
 • stöd för att sluta.

En arbetsgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet har föreslått i mai 2018 en färdplan. Om åtgärderna i färdplanen genomförs systematiskt kommer användningen av tobaks- och övriga nikotinprodukter i Finland att upphöra före utgången av år 2030. Då skulle under 5 procent av den vuxna befolkningen använda dem dagligen. För att nå detta mål som inskrivits i tobakslagen bör tobaks-politiken följas upp och utvärderas under varje regeringsperiod och nya åtgärder utvecklas.

Social- och hälsovårdsministeriets tobakspolitiska åtgärdsprogram (2014):

Andra myndigheters ansvar i tobakspolitiken

Tillstånds- och tillsynsverket för social och hälsovården (Valvira) och kommunerna övervakar efterlevnaden av tobakslagen. Det föreskrivs separat om accisen på tobaksprodukter i lagen om tobaksaccis. Finansministeriet svarar för den lagen.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Arbetshälsoinstitutet (TTL) är expertinrättningar på arbetet för minskad rökning.

Further information

Meri Paavola, Ministerial Adviser 
Ministry of Social Affairs and Health, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT 0295163343