FI SV EN

logo

Yhteistyöllä ja innovaatioilla terveysalan edelläkävijäksi

Yksilöllistetty lääketiede -hankkeen tavoitteet edellyttävät toimia lainsäädännössä, tietojärjestelmissä ja terveydenhuollon toiminnassa.

Vahva kansallinen koordinaatio ja yhteiset toimijat ovat edellytys terveydenhuollon tietovarantojen, biopankkien näytevarantojen ja uuden genomitiedon täysimittaiselle hyödyntämiselle.

Tavoitteena lisääntynyt hyvinvointi ja vaikuttavammat palvelut

Kansallisten osaamiskeskusten (genomikeskus, syöpäkeskus, neurokeskus ja lääkekehityskeskus) perustaminen sekä biopankkitoiminnan yhdenmukaistaminen uudistavat palvelujärjestelmän toimintamalleja, vahvistavat palvelujärjestelmän roolia tutkimuksessa ja lisäävät yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa.

Keskusten perustamiseksi ja tiedon hyödyntämiseksi tarvitaan uutta lainsäädäntöä. Genomitiedon käytölle on luotava yhteinen eettinen ja lainsäädännöllinen perusta. Biopankkilainsäädäntöä on uudistettava, sillä voimassa oleva laki ei tunnista uusia toimintamalleja.

Kansalaisten luottamus terveydenhuoltoon ja tutkimukseen on avainasemassa alan kehittämisessä. Tietovarantoja voidaan muodostaa vain, jos kansalaiset luovuttavat näytteitään ja tietojaan tutkimuskäyttöön, osallistuvat tutkimukseen potilaina ja luottavat järjestelmään kokonaisuutena.

Yhteen toimivat, luotettavat ja turvalliset tietojärjestelmät ovat perusedellytys genomi- ja terveystiedon laajamittaiselle hyödyntämiselle. Tietosuoja ja tietoturva sekä anonymisointiin liittyvät toimenpiteet täytyy ottaa erityisesti huomioon, koska kyseessä on arkaluonteinen henkilötieto.

Lisäksi on varmistettava, että henkilötietojen käsittelyä koskevat säädökset ovat sopusoinnussa kudosten, solujen ja elinten käsittelyä koskevien säännösten kanssa, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen toissijaista käyttöä koskevan lain kanssa.

Terveysalan kasvu syntyy pitkäjänteisellä työllä

Terveysalan kasvustrategian tiekarttaa päivitetään parhaillaan hallitusohjelman mukaisesti. Talousarvioesityksessään vuodelle 2020 hallitus esittää, että Sosiaali- ja terveysalan kasvustrategian tukemiseen varataan 7,0 miljoonan euron määrärahaa. Toimenpiteillä tuetaan kansallisten osaamiskeskittymien perustamista ja toiminnan kehittämistä.

Edellinen Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian tiekartta oli vuosille 2016–2018 ja täsmensi vuonna 2014 julkistetun kasvustrategian toimeenpanoa. Tuolloin Juha Sipilän hallitus päätti julkisen talouden suunnitelmassa, että Suomeen perustetaan genomikeskus ja kansallinen syöpäkeskus sekä tehostetaan julkisten biopankkien toimintoja. Perustamiskustannuksiin kohdennettiin yhteensä 17 miljoona euroa vuosina 2017–2020.

Syyskuun 2017 budjettiriihessä hallitus päätti rahoittaa neurokeskuksen perustamista osana terveysalan kasvustrategian toimeenpanoa. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö tukivat pilottihanketta yhdessä 1,8 miljoonalla eurolla. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala osoitti myös rahoitusta hankkeeseen.