FI SV EN

Center för läkemedelsutveckling

Vår högklassiga och konkurrenskraftiga medicinska grundforskning skapar en grund för uppkomsten av läkemedelspreparat, men utifrån detta har kommersiella produkter i internationell jämförelse tills vidare sällan uppstått. I och med ett tätnande ekosystem för hälsoområdet har Finland också fått ytterst goda förutsättningar för en läkemedelsutveckling med kommersiell framgång som mål.

Genom inrättandet av ett center för läkemedelsutveckling vill man främja konkurrenskraftig läkemedelsutveckling. Regeringen beslutade vid ramförhandlingarna i april 2018 att finansiera inrättandet av ett nationellt center för läkemedelsutveckling med 11 miljoner euro. Den av social- och hälsovårdsministeriet tillsatta förutredningsgruppen har till uppgift att lägga fram ett förslag om inrättandet av ett nationellt läkemedelsutvecklingscenter och dess uppgifter.

Centret för läkemedelsutveckling skulle betjäna högskolor och forskningsinstitut i hela landet, aktörer inom klinisk läkemedelsforskning samt företag inom branschen. Inrättandet av ett nationellt center för läkemedelsutveckling främjar och stöder också kraftfullt målen för tillväxtstrategin inom hälsobranschen och är till nytta för patienter.

För att säkerställa en fungerande läkemedelsutvecklingsprocess har flera länder inrättat läkemedelsutvecklingscenter. Erfarenheterna från dessa har visat sig vara goda. Man har lyckats föra läkemedelsprojekt baserade på akademisk forskning vidare till den kliniska fasen av läkemedelsutvecklingen, och även nya tillväxtföretag har uppkommit.

Beredning av centret för läkemedelsutveckling

Den förutredningsgrupp som bereder inrättandet av centret för läkemedelsutveckling har till uppgift att utarbeta ett förslag till centrets centrala uppgifter och funktioner, karaktär av juridisk person, styrningsmodell samt de åtgärder av staten och övriga parter som inrättandet av centret förutsätter samt organiseringen av den fortsatta beredningen inklusive tidtabell. Förrapportgruppen behandlar inte frågor som berör centrets placeringsort. En utomstånde utredning  görs om denna fråga.

Further information

Lauri Pelkonen, Chief Specialist 
Ministry of Social Affairs and Health, Department for Safety, Security and Health / TUTO Telephone:0295163218   Email Address: