EN FI SV

Avdelningen för välfärd och tjänster (HPO)

Avdelningen för välfärd och tjänster främjar välfärd och social delaktighet samt hälsa och funktionsförmåga. Den svarar också för social- och hälsovårdssystemet, utvecklingen av det och lagstiftning som gäller det.

Avdelningen för välfärd och tjänster behandlar frågor som gäller

 • social- och hälsovårdstjänster
 • personalen inom social- och hälsovården, klientens och patientens ställning och rättigheter, dataskydd och kundavgifter
 • läkemedelsförsörjning
 • social och medicinsk rehabilitering
 • främjande av hälsa, social välfärd och delaktighet samt förebyggande av sjukdomar, sociala problem och utslagning
 • bekämpning av smittsamma sjukdomar
 • utkomststöd
 • planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården
 • understöd som beviljas av avkastningen av penningspel för främjande av hälsa och social välfärd
 • ordnande av miljö- och hälsoskydd samt hälsoskydd
 • alkohol-, tobaks- och narkotikapolitik samt förebyggande av skador orsakade av penningspel
 • beredskapsplanering inom ministeriet, förvaltningsområdet och verksamhetsområdet och beredskap för störningar och undantagsförhållanden samt säkerhetsplanering vid verksamhetsenheterna inom verksamhetsområdet.

Resultatstyrning och ägarstyrning

Avdelningen för välfärd och tjänster svarar för resultatstyrningen vid följande inrättningar:

 • Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
 • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
 • Strålsäkerhetscentralen samt Säkerhets- och kemikalieverket tillsammans med avdelningen för arbete och jämställdhet
 • Regionförvaltningsverkens ansvarsområden för basservice, rättsskydd och tillstånd

Avdelningen svarar dessutom för ägarstyrningen av Alko Ab och STUK International Oy.

Ansvarsområden och personal vid avdelningens enheter

Chef för avdelningen för välfärd och tjänster är Päivi Sillanaukee.

Barn och unga (LANU) 

Enheten behandlar frågor som gäller

 • arbete som utförs vid rådgivningsbyråer för mödra- och barnavård
 • skol- och studerandehälsovård samt psykolog- och kuratorstjänster inom elevvården
 • socialt arbete bland familjer, barnskydd, rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor, familjearbete samt andra social- och hälsovårdstjänster för familjer
 • vård av barn och umgängesrätt
 • sexuell och reproduktiv hälsa
 • barns, barnfamiljers och ungas välbefinnande samt förebyggande av marginalisering och stärkande av delaktigheten bland barn, barnfamiljer och unga
 • statens skolhem.

Enheten leds av Kari Ilmonen.

Vuxna (AIKU)

Enheten behandlar frågor som gäller

 • socialt arbete bland vuxna, strukturellt socialt arbete och allmän socialvård
 • utkomststöd och social kreditgivning
 • sysselsättningsfrämjande service
 • hälso- och sjukvårdstjänster samt produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
 • mentalvårds- och missbrukartjänster
 • statliga psykiatriska sjukhus
 • rättsmedicinsk verksamhet
 • läkemedelsförsörjning till den del som uppgiften inte hör till styrningsavdelningen
 • resultatstyrningen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea).

Enheten leds av Tuija Kumpulainen.

Funktionsförmåga (TOK) 

Enheten behandlar frågor som gäller

 • främjande av social välfärd, funktionsförmåga och hälsa samt förebyggande av sjukdomar
 • tillgänglighet
 • smittsamma sjukdomar och bekämpning av smittsamma sjukdomar
 • det nationella vaccinationsprogrammet och anskaffning av vacciner
 • hälsosam kost, hälsofrämjande motion och främjande av psykisk hälsa
 • boende och bostadslöshet
 • stödjande av delaktighet och förebyggande av marginalisering
 • användning av berusningsmedel och förebyggande av skador som orsakas av berusningsmedel
 • funktionshinderservice
 • tjänster för äldre
 • medicinsk och social rehabilitering
 • anslaget för hälsofrämjande verksamhet och anslaget för övervakning av smittsamma sjukdomar.

Enheten leds av Taru Koivisto.

Skydd av välfärd och hälsa (HYT) 

Enheten behandlar frågor som gäller

 • alkohol, tobak och narkotika
 • förebyggande och minskning av olyckor i hemmet och på fritiden
 • förebyggande, uppföljning och undersökning av skadeverkningar till följd av penningspel samt utveckling av vård för sådana skadeverkningar
 • medling i brott- och tvistemål
 • skyddshem och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet
 • förebyggande av människohandel och kommersiellt sexuellt utnyttjande
 • hushålls- och badvattens kvalitet ur hälsosynpunkt, sanitära förhållanden i bostäder samt hälsoskydd
 • hantering av hälsorisker orsakade av kemikalier
 • bio-, gen- och nanoteknik
 • förebyggande av ohälsa orsakad av strålning
 • ordnande av miljö- och hälsoskydd
 • byggsäkerhet i social- och hälsovårdsenheter
 • anslaget för hälsoövervakning
 • resultatstyrningen vid Strålsäkerhetscentralen, resultatstyrningen vid Säkerhets- och kemikalieverket tillsammans med avdelningen för arbete och jämställdhet samt ägarstyrningen av STUK International Oy och Alko Ab.

Enheten leds av Jari Keinänen.

Kunder (ASI) 

Enheten behandlar frågor som gäller

 • klientens och patientens ställning och rättigheter
 • klient- och patientsäkerheten
 • kundavgifterna inom social- och hälsovården
 • personalen inom social- och hälsovården
 • utbildnings-, forsknings- och utvecklingsverksamheten samt utvecklingsstrukturerna inom social- och hälsovården
 • forsknings- och utbildningsersättningar inom social- och hälsovården
 • modeller för kundernas delaktighet
 • dataskydd
 • integrering och invandring
 • resultatstyrningen vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverkens ansvarsområden för basservice, rättsskydd och tillstånd.

Enheten leds av Jaska Siikavirta.

Enheten för gemensamma tjänster (YPA)   

Enheten svarar för samordningen och utvecklingen av avdelningens verksamhet samt ärenden inom allmän förvaltning och personaladministration. I dess uppgifter ingår också bl.a. beredning och samordning av ekonomiska ärenden som hör till avdelningens ansvarsområde, samordning av internationella ärenden som hör till avdelningens ansvarsområde samt utveckling av lagberedningen.

Enheten svarar för avdelningens sekreterar- och assistenttjänster.

Enheten leds av Annakaisa Iivari.

Beredskapsenheten (VAL) 

Beredskapsenheten har som uppgift att styra beredskapsplaneringen och beredskapen vid ämbetsverk och inrättningar inom ministeriets förvaltningsområde. Beredskapsenheten behandlar frågor som gäller beredskapsplanering vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde och beredskap för störningar och undantagsförhållanden samt säkerhetsplanering vid verksamhetsenheterna inom förvaltningsområdet.

Beredskapsenhetens uppgifter:

 • leda, styra, utveckla och samordna beredskapsplanering inom ministeriet och dess förvaltningsområde samt beredskapen vid specialsituationer och undantagsförhållanden
 • upprätthållande och utveckling av situationsledningsberedskap vid specialsituationer och undantagsförhållanden inom förvaltningsområdet
 • upprätthållande av jour- och larmsystem inom förvaltningsområdet
 • utveckling och styrning av verksamhetsenheternas säkerhetsplanering inom förvaltningsområdet
 • ordnande och utveckling av beredskaps- och säkerhetsutbildning inom social- och hälsovården
 • sakkunnig- och koordineringsuppgifter inom förvaltningsområdets civila krishantering
 • reservering inför undantagsförhållanden av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
 • myndighetssamarbete som gäller beredskap
 • internationellt samarbete som gäller beredskap och beredskapsplanering
 • uppföljning och stöd av forskning och utveckling med avseende på beredskap inom förvaltningsområdet

Enheten leds av Pekka Tulokas.

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) 

 • svarar för de understöd som beviljas social- och hälsoorganisationer av Veikkaus Ab:s avkastning
 • beredning av understöd
 • utbetalning av understöd
 • övervakning av användningen av understöd
 • konsekvensbedömningar
 • information om förfaranden som gäller ansökan om och användning av statsunderstöd

Direktör Kristiina Hannula.

Social- och hälsoorganisationernas understödscentrals webbsida (www.stea.f)