Arbetarskyddsavdelningen (TSO)

Arbetarskyddsavdelningen styr ansvarsområdena för regionförvaltningsverkens arbetarskydd, bereder och utvecklar lagstiftningen inom arbetarskyddet samt arbetarskyddspolitik och ansvarar för internationellt samarbete inom området

Avdelningens enheter och personal

Chef för arbetarskyddsavdelningen är överdirektör Leo Suomaa.

Avdelningens grupper och ansvarsområden:

Tillsynsenheten (VY)

 • bereder resultatmålen för tillsynen över arbetarskyddet
 • styr arbetarskyddets regionala verksamhet
 • behandlar myndighetsbeslut med anknytning till produkttillsyn

Direktör Raimo Antila

Verksamhetspolitiska enheten (TY)

 • bedömer och följer upp strategier och verksamhetspolitiska riktlinjer som behandlar arbetarskydd och välbefinnande i arbetet
 • koordinerar utvecklingsverksamhet med anknytning till välbefinnande i arbetet
 • koordinerar forskning inom området via forskningsinstitutens resultatstyrning
 • ansvarar för Europeiska arbetsmiljöbyråns nationella uppgifter och uppgifter på EU-nivå
 • behandlar avdelningens budget, ramar, verksamhetsplan och verksamhetsberättelser
 • bereder utvecklande av avdelningspersonalen och personalärenden
 • sköter avdelningens språktjänster, uppgifterna inom intern övervakning och säkerhet
 • ansvarar för avdelningens sekreterar- och vaktmästartjänster och ekonomiska ärend

Direktör Liisa Hakala

Lagstiftningsenheten (SY)         

 • bereder lagar, förordningar och författningar med avseende på arbetarskydd
 • ger anvisningar och följer upp verkställandet av författningar
 • bereder utredningar om tillämpning av EU:s regelverk
 • ger information om frågor angående kollektivavtals allmänt bindande verkan 

Direktör Antti Janas