Skip to content
Government and ministries Media

Ministeri Pekonen: Lääkkeiden saatavuusongelmiin on Suomen EU-puheenjohtajakaudella etsitty aktiivisesti ratkaisuja

Ministry of Social Affairs and Health 16.12.2019 13.25
Kolumni

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat lisääntyneet viime vuosina ja koskettavat koko EU-aluetta. Saatavuushäiriöiden hallinta ja ehkäisy edellyttävät viranomaisten ja lääkealan toimijoiden rajat ylittävää yhteistyötä.

Euroopan komissio sekä Euroopan lääkevirasto (EMA) tekevät jo työtä saatavuusongelmien hallitsemiseksi Euroopassa. Saatavuusongelmien ratkaiseminen onkin yksi Euroopan lääkeviraston prioriteeteista.

Suomi on EU-puheenjohtajamaana jatkanut aktiivisesti Euroopan unionin jäsenmaiden ja komission välisiä keskusteluja keinoista, joilla lääkkeiden saatavuushäiriöitä voidaan hallita. Asia oli laajasti esillä myös Suomen johdolla kokoontuneiden EU:n terveysministereiden kokouksessa Brysselissä 9.12.2019.

Suomen tavoitteena oli jatkaa keskusteluja konkreettisista keinoista saatavuusongelmien ratkaisemiseksi ja kartoittaa jäsenmaiden näkemyksiä siitä, miten EU-tason strategista yhteistyötä saatavuuden varmistamiseksi voitaisiin tiivistää. Toinen tärkeä tavoite oli etsiä keinoja, joilla toimenpiteiden vaikutusten seurantaa voitaisiin vahvistaa.

Suomea kiitettiin aiheen nostamisesta keskusteluun. Terveysministerit olivat laajasti yhtä mieltä siitä, että on tarpeen ryhtyä toimiin yhteistyön tiivistämiseksi. Hollannin valtuuskunnan ehdotus erityisen lääkealan työsuunnitelman laatimisesta vuosille 2020-24 neuvoston ja komission yhteistyönä sai runsaasti kannatusta.

Jäsenmaiden yleinen viesti oli, että komission pitäisi analysoida lääkepuutteiden syitä ja esimerkiksi tunnistaa ne lääkkeet, joita jatkossa tulisi valmistaa Euroopassa. Eurooppalainen lääkevalmistus olisi tarvittaessa varmistettava sopivien kannustimien avulla. Eri puheenvuorot osoittivat, että lääkkeiden saatavuusongelmien ratkaisut kytkeytyvät vahvasti EU:n teollisuuspolitiikkaan.

Suomi toimii jatkossakin lääkkeiden saatavuusongelmien vähentämiseksi muun muassa osallistumalla aktiivisesti komission ja Euroopan lääkeviraston asiantuntijatyöhön.

Saatavuushäiriöiden haittoja täytyy hallita

Saatavuushäiriöiden taustalla olevia syitä ei ole mahdollista ratkaista kansallisesti. Niiden vaikutuksia täytyy kuitenkin yrittää hallita. Lääkkeen käyttäjän asema on turvattava erityistilanteissa mahdollisimman hyvin.

Päävastuu lääkkeiden markkinoille tuonnista, markkinoilla pidosta, saatavuusongelmien ehkäisemisestä ja ongelmatilanteista tiedottamisesta on aina lääkkeiden myyntiluvanhaltijoilla ja lääketeollisuudella.

Jos varautuminen ja ennakoiva viestintä saatavuushäiriöistä on riittämätöntä, syntyy ongelmatilanteita, joiden ratkaisemisessa tarvitaan kaikkien lääkehuollon toimijoiden, terveydenhuollon ammattilaisten ja valvovien viranomaisen saumatonta yhteistyötä ja viestintää.

Saatavuushäiriöitä ja niiden seurauksia on mahdollisuuksien mukaan ehkäistävä myös lainsäädännöllä ja lääkemarkkinoiden kansallisen toiminnan kehittämisellä. Lääkeasioiden tiekartan toimeenpanossa on tarkoitus arvioida kattavasti lääkelainsäädännön muutostarpeita myös lääkkeiden saatavuuden näkökulmasta. Lääkkeiden saatavuuden turvaaminen on ylipäänsä aina arvioitava alalla tapahtuvien muutosten yhteydessä.

Lääkkeiden saatavuushäiriöistä tulisi aiheutua aina mahdollisimman vähän haittaa niin terveydenhuollolle kuin lääkkeen käyttäjille.

Aino-Kaisa Pekonen
sosiaali- ja terveysministeri