FI SV

Elintavat ja elinympäristö

Nainen raittiissa ilmassaIhmisten omilla elintavoilla ja elinoloilla on keskeinen merkitys terveyden edistämisessä ja sairauksien ehkäisyssä.

Ministeriö pyrkii toimillaan vaikuttamaan näihin molempiin.

Liikunta ja ravinto

Sairauksia voidaan ehkäistä liikunnalla ja terveellisellä ravinnolla. Valtioneuvosto on linjannut terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämistä.

Päihteiden käyttö ja tupakointi

Alkoholin riskikulutusta sekä huumausaineiden ja tupakoinnin aiheuttamia terveyshaittoja ehkäistään vaikuttamalla haitallisten aineiden käyttöön ja saatavuuteen.

Elinympäristö

Elinympäristön terveyteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa ilman puhtaus, veden laatu ja melu. Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on huolehtia siitä, etteivät elinympäristössä olevat tekijät, kuten esimerkiksi pienhiukkaset, radon, tupakansavu tai melu aiheuta haittaa ihmisen terveydelle.

Terveysvaikutukset syntyvät myös yhdyskuntarakenteen tasapainoisuudesta, turvallisuudesta, viihtyvyydestä ja sosiaalisista kontakteista.

Esteettömyys osa terveellistä ympäristöä

Terveelliseen ympäristöön kuuluu myös esteettömyys. Esteettömällä ympäristöllä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että vanhukset tai lapsiperheet vaunuineen pystyvät liikkumaan ympäristössä tai että näkö- ja kuulovammaiset pystyvät liikkumaan ja havaitsemaan ympäristössä.

Esteettömät ympäristöt ja palvelut tukevat itsenäistä elämää ja osallisuutta yhteiskunnassa. Ministeriön alainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi Suomessa laajaa Design for All -verkostoa, joka tavoittelee kaikille esteetöntä elinympäristöä, saavutettavia palveluja ja helppokäyttöisiä tuotteita.

Tapaturmat               

Elintapoihin ja elinympäristöön vaikuttamalla vähennetään tapaturmia, jotka ovat Suomessa merkittävä terveysriski. Esimerkiksi koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisytyöllä, hissien rakentamisella ja talviliukkauden torjunnalla voidaan vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen kustannuksia.

Työympäristö

Työikäinen väestö viettää paljon aikaa töissä. Siksi työympäristöllä on vaikutusta työssäkäyvien terveyteen. Työhyvinvoinnilla edistetään työikäisten terveyttä ja turvallisuutta.

Lisätietoja

Taru Koivisto, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163323  


Jari Keinänen, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Asiakkuus ja toimintaympäristö -yksikkö / ASTO, Hyvinvoinnin- ja terveydensuojelu -tulosryhmä / HYT 0295163311