FI SV EN

Tietoa brexitistä STM:n hallinnonalalla

Sosiaali- ja terveysministeriö on varautunut yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa Ison-Britannian sopimuksettomaan eroon Euroopan unionista.

Britannian parlamentti on äänestyksissään toistaiseksi hylännyt erosopimuksen Euroopan unionista. Eroneuvottelujen määräaikaa on 10.4.2019 pidennetty 31.10.2019 saakka. Ero voi kuitenkin tulla voimaan jo aikaisemmin, jos Britannia hyväksyy erosopimuksen.

Jos Iso-Britannia eroaa ilman sopimusta, tällä voi olla vaikutuksia muun muassa sosiaaliturvaan ja lääkkeisiin.

Lääkehuolto

Brexit saattaa vaikuttaa joidenkin lääkkeiden saatavuuteen EU-alueella. Sosiaali- ja terveysministeriö on kartoittanut lääkealan viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa mahdollisia lääkehuollon häiriötilanteita ja niihin liittyviä riskejä. Erilaisiin vaihtoehtoihin on varauduttu.

Lääkkeiden on täytettävät EU:n asettamat standardit, jotta ne saavat myyntiluvan EU:ssa. Jos lääkkeen myyntilupa on myönnetty Iso-Britanniassa, lääkeyrityksen on huolehdittava myyntiluvan siirrosta toiseen EU-maahan.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mukaan suuri osa lääkeyrityksistä on siirtänyt myyntiluvan tai toimintansa EU- tai ETA-maahan, jolloin toiminta voi jatkua brexitin jälkeen ennallaan. Fimea on myös ohjeistanut myyntiluvanhaltijoita ja muita toimijoita tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisesta saatavuushäiriöiden ehkäisemiseksi.

Tilannekuvaa päivitetään ja toimenpiteitä jatketaan yhteistyössä lääkealan toimijoiden kanssa jatkuvasti, jotta katkoksia lääkkeiden saatavuuteen voidaan hallita. Mahdollisissa ongelmatilanteissa lääkeyritykset, lääketukut ja apteekit selvittävät terveydenhuollon ammattilaisten kanssa korvaavia tuotteita, jotta potilaan katkeamaton hoito voidaan turvata.

THL on selvittänyt rokotteiden saatavuutta ja rokotteiden saatavuudessa ei tule saatujen tietojen mukaan olemaan ongelmia.

Valvira valvoo lääkinnällisiä laitteita tiiviissä yhteistyössä muiden EU-jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission kanssa. Brexit on toteutuessaan yhteinen ongelma kaikille laitevalvontaviranomaisille. Parhaillaan keskustellaan yhteisistä lähestymistavoista ja käytännön järjestelyistä Brexit-tulkinnan aikaansaamiseksi olemassa oleva lainsäädäntö huomioiden.

Sosiaaliturva ja terveydenhuolto

Oikeus sosiaaliturvaan perustuu Suomessa asumiseen tai työskentelyyn sekä lailliseen oleskeluun, ei kansalaisuuteen. Suomessa asuminen määräytyy yleensä Kelan etuuksia varten sosiaaliturvalainsäädännön mukaan. Kela ratkaisee tällöin, asuuko henkilö Suomessa sosiaaliturvaoikeuksien kannalta. 

Suomessa asuvan tai tänne muuttavan kotikunta määräytyy kotikuntalain mukaan. Kotikuntamerkinnän väestötietojärjestelmään tekee maistraatti. Niillä, joilla on kotikunta Suomessa, on oikeus kunnan järjestämiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kiireellinen sairaanhoito ja välttämättömät sosiaalipalvelut turvataan kuitenkin kaikille maassa oleskeleville. Myös joidenkin Kelan etuuksien edellytyksenä on kotikunta Suomessa. 

Suomessa asuvat britit

Etuuksien saaminen edellyttää laillista oleskelua Suomessa ja sitä, että henkilö asuu Suomessa vakinaisesti tai työskentelee täällä.

Brittikansalaisten oleskeluoikeus on turvattu erillislailla vuoden 2020 loppuun saakka, jos Britannia eroaa unionista ilman erosopimusta. Lain mukaan kaikkien ennen eropäivää oleskelunsa rekisteröineiden brittikansalaisten oleskeluoikeus jatkuu. Oleskeluoikeuden jatkamisella turvataan myös oikeus sosiaaliturvaan, koska oikeus asumisperusteiseen sosiaaliturvaan edellyttää laillista oleskelua Suomessa. Laki tuli voimaan 30.3.2019.

Sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluvat kunnan asukkaille. Tästä syystä Britannian kansalaisten tulisi ennen eroa varmistaa maistraatista, että heidän EU-oleskeluoikeutensa perusteella määräytyvä kotikunta on merkitty väestötietojärjestelmään.

Isossa-Britanniassa asuvat tai oleskelevat

Sopimuksettoman eron tilanteessa työeläkkeiden sekä tapaturma- ja ammattitautietuuksien maksaminen jatkuu Britanniassa asuville etuudensaajille. Siellä asuvat voivat myös hakea Suomesta edellä mainittuja etuuksia, jos he ovat työskentelyn perusteella kuuluneet Suomen lainsäädännön alaisuuteen. 

Kansaneläkkeiden maksaminen Britanniassa asuville eläkkeensaajille lakkaisi sopimuksettoman eron vuoksi, koska eläkkeiden maksaminen perustuu EU-lainsäädäntöön.

Tarkoitus on kuitenkin jatkaa kansaneläkkeiden maksamista vuoden ajan sopimuksettomasta erosta. Hallituksen esitys on annettu eduskunnalle 29.8.2019. Kansaneläkkeen maksaminen vuoden suoja-ajan antaisi Britanniassa asuville kansaneläkkeensaajille kohtuullisen ajan sopeutua erosta aiheutuvaan muutokseen. 

Suomesta Britanniaan työnhakuun U2-lomakkeella lähteneiden osalta oikeus Suomesta maksettavaan työttömyyspäivärahaan päättyy eropäivään. 

Myös EU-lainsäädännöllä on varauduttu sopimuksettomaan eroon. Asetus (EU) 2019/500 Britannian eroamisen vuoksi sosiaaliturvan yhteensovittamisen alalla sovellettavista varautumistoimenpiteistä on annettu 25.3.2019. Asetuksella varmistetaan EU-lainsäädännön perusperiaatteiden soveltaminen niiden henkilöiden hyödyksi, jotka ovat esimerkiksi työskennelleet sekä Britanniassa että unionin jäsenmaassa ja kartuttaneet työskentelynsä aikana sosiaaliturvaetuuksia. Asetus sitoo kaikkia EU:n jäsenvaltioita. 

Työkäyttöön tarkoitetut tuotteet

Ministeriö toimii henkilönsuojainten, koneiden ja köysiratojen toimivaltaisena markkinavalvontaviranomaisena. Kyseisiä tuotteita koskee Euroopan unionissa (EU) yhteinen tuotelainsäädäntö.

Jos Iso-Britannia päätyy eroon Euroopan unionista, siitä tulee ns. kolmas maa, josta työkäyttöön tarkoitettuja tuotteita ei saa tuoda vapaasti EU:n markkinoille. Tähän asti Isosta-Britanniasta tuotteita tuoneet ovat olleet jakelijoita. Mahdollisen eron myötä Isosta-Britanniasta tuotteita tuovat ovat maahantuojan roolissa. Maahantuojan velvollisuudet ovat laajemmat kuin jakelijan. 

Ilmoitetut laitokset ovat erityisiä tuotteen vaatimustenmukaisuutta arvioivia laitoksia, joiden tiedot julkaistaan Euroopan komission NANDO-järjestelmässä. Ison-Britannian ilmoitetut laitokset menettävät EU-eron yhteydessä oikeutensa toimia ilmoitettuina laitoksina EU:ssa. Tällä ei ole vaikutusta EU:ssa aiemmin markkinoille saatettuihin tai käyttöön otettuihin tuotteisiin, joilla on ollut markkinoille saattamisen hetkellä brittiläisen ilmoitetun laitoksen laatima tyyppitarkastustodistus tai muu asiakirja vaatimustenmukaisuuden arvioinnista. 

Brexitin jälkeen uusi vaatimustenmukaisuutta osoittava asiakirja pitää olla sellaisilla tuotteilla, joiden vaatimustenmukaisuuden arviointi oli ennen brexitiä tehty laitoksessa, joka sijaitsee Isossa-Britanniassa.

Markkinavalvontaan ei vaikuta, eroaako Iso-Britannia EU:sta sopimuksella vai ilman sitä. Jatkossakin viranomainen valvoo, että tuote on turvallinen käytössä ja että sen asiakirjat ja merkinnät ovat lainsäädännön vaatimusten mukaiset.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Elina Asola, p. 0295 163 437, [email protected] (lääkehuolto)

hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta, p. 0295 163 170, [email protected] (EU:n sosiaaliturvalainsäädäntö)

neuvotteleva virkamies Pirje Lankinen, p. 0295 163 488, [email protected] (työkäyttöön tarkoitetut tuotteet)