Tietoa brexitistä

Ajankohtainen tilanne

Britannian EU-eron (31.1.2020) myötä alkoi erosopimuksen mukainen vuoden 2020 loppuun asti kestävä siirtymäkausi. Siirtymäkauden aikana toimittiin pääosin ikään kuin Britannia olisi vielä EU:n jäsen. 

EU ja Britannia neuvottelivat vuoden 2020 aikana uudesta suhteesta. Neuvotteluiden lopputuloksena syntyi EU:n ja Britannian välinen kauppa- ja yhteistyösopimus, jota sovelletaan väliaikaisesti 1.1.2021 alkaen. Sopimus on tullut lopullisesti voimaan 1.5.2021.

Lisätietoa löytyy valtioneuvoston kanslian sivuilta.

Sosiaaliturva- ja terveyspalvelut

Suomen ja Britannian välillä liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaan ja sairaanhoito-oikeuksiin vaikuttavat sekä EU:n ja Britannian välinen erosopimus että kauppa- ja yhteistyösopimus. Henkilön tilanteesta riippuu, kumman sopimuksen perusteella hänen asemansa määräytyy. 

Henkilöt, joihin sovelletaan erosopimusta

Erosopimus turvaa oikeuksia siirtymäkauden jälkeen niille henkilöille, jotka ovat liikkuneet jäsenvaltion ja Britannian välillä ennen 1.1.2021. Sosiaaliturvaoikeudet säilyvät EU-lainsäädännön mukaisina eliniäksi tai niin kauan kuin henkilön tilanteeseen liittyvät jäsenvaltio ja Britannia samanaikaisesti. Tällaisia henkilöitä ovat mm. 31.12.2020 Suomessa asuvat Britannian kansalaiset ja Britanniassa asuvat Suomen kansalaiset, joiden asuminen ko. valtiossa jatkuu. 

Oikeus sosiaaliturvaan Suomessa edellyttää laillista oleskelua ja sitä, että henkilö asuu tai työskentelee täällä. Britannian kansalaisten tulisi huolehtia erosopimuksen mukaisen oleskeluoikeuden hakemisesta. Tällöin oikeus Kelan myöntämiin etuuksiin ja kunnan järjestämiin sosiaali- ja terveyspalveluihin jatkuu. Lisätietoja oleskeluoikeuden hakemisesta ja määräajoista on Maahanmuuttoviraston verkkosivuilla

Suomalaiset lähetetyt työntekijät, jotka jatkavat työskentelyään Britanniassa 1.1.2021 jälkeen, säilyttävät oikeutensa ja heihin sovelletaan edelleen EU-lainsäädäntöä. A1-todistukset ovat voimassa todistuksen päättymispäivään saakka. Lisätietoa ETK:n sivuilta.

Erosopimus takaa sairaanhoito-oikeudet siirtymäkauden jälkeen niille henkilöille, jotka ovat liikkuneet jäsenvaltion ja Ison-Britannian välillä ennen 1.1.2021. Tällaisia henkilöitä ovat mm. Isossa-Britanniassa opintojaan jatkavat opiskelijat sekä työkomennustaan jatkavat lähetetyt työntekijät perheenjäsenineen. Heillä on oikeus välttämättömään hoitoon samoilla ehdoilla kuin paikallisilla asukkailla. Oikeus osoitetaan eurooppalaisen sairaanhoitokortin väliaikaisesti korvaavalla todistuksella, jonka saa pyydettäessä Kelasta.

Britanniasta Suomeen matkustava henkilö, joka kuuluu erosopimuksen piiriin, osoittaa oikeutensa välttämättömään sairaanhoitoon Britannian myöntämällä eurooppalaista sairaanhoitokorttia vastaavalla kortilla, ks. lisätietoja STM:n kuntainfosta.

Henkilöt, joihin sovelletaan kauppa- ja yhteistyösopimusta

EU:n ja Ison-Britannian väliseen kauppa- ja yhteistyösopimukseen sisältyy sosiaaliturvaa koskevia määräyksiä. Niillä turvataan EU:n ja Britannian välillä 1.1.2021 ja sen jälkeen liikkuvien sellaisten henkilöiden sosiaaliturvaoikeudet, jotka eivät ole olleet rajat ylittävässä tilanteessa aikaisemmin. 

Sopimus koskee mm. eläkkeitä, sairaanhoitoa, työtapaturma- ja ammattitautietuuksia sekä työttömyysetuuksia, mutta ei perhe-etuuksia. Määräykset ovat samankaltaisia kuin sosiaaliturvan koordinaatiota koskevat säännöt, joita sovelletaan jäsenvaltioiden kesken. Esimerkiksi eläkkeiden maksaminen ja eläkehakemusprosessit Britannian ja jäsenvaltioiden välillä säilyvät ennallaan.  

Britanniaan matkustavilla ja siellä tilapäisesti oleskelevilla, jotka eivät ole olleet rajat ylittävässä tilanteessa ennen 1.1.2021, on oikeus välttämättömään sairaanhoitoon. Hoito annetaan samoilla ehdoilla kuin paikallisille asukkaille. Oikeus osoitetaan Kelan myöntämällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla. Britanniasta Suomeen tulevat osoittavat oikeutensa hoitoon Britannian antamalla hoito-oikeustodistuksella.

Brexitin vaikutukset Eläketurvakeskuksen palveluihin

Eläketurvakeskuksen sivuilta löytyy lisätietoa brexitin vaikutuksista mm. työeläkkeisiin.

Brexitin vaikutukset Kelan etuuksiin

Lääkkeiden tuonti Britanniasta Suomeen 

Valvira vastaa ammattioikeuksista

Valviran sivuilta löytyy tietoa brexitin vaikutuksista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattioikeuksiin. 

Työkäyttöön tarkoitetut tuotteet

Brexitin vaikutuksista työkäyttöön tarkoitettuihin tuotteisiin on kerrottu työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla.