FI SV

Valtionavustukset ruoka-apuun ja päihderiippuvaisten tukemiseen

Avustuksen käyttötarkoitus

  1. Päihderiippuvaisten tuki
  2. Ruoka-apu erityisen tuen tarpeessa oleville

Säädösperusta

Valtionavustuslaki (688/2001).

Valtionavustuksen määräraha

Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa haettavaksi valtion vuoden 2017 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta valtionavustuksen järjestöille. Tähän tarkoitukseen on varattu momentilla 33.03.63 yhteensä 2 000 000 euroa.

Avustukset on jaettu kahteen osa-alueeseen: 1) päihderiippuvaisten tukeen myönnettäviin avustuksiin yht. 1 000 000 euroa ja 2) valtakunnallisille toimijoille myönnettäviin avustuksiin, jotka järjestävät ruoka-apua erityisen tuen tarpeessa oleville yht. 1 000 000 euroa.

Avustukset on tarkoitus kummassakin osa-alueessa myöntää yhdelle tai useammalle kolmannen sektorin toimijalle. Molemmissa osa-alueissa painotetaan valtakunnallisuutta ja laajoja kokonaisuuksia. Avustuksen myöntämisessä kiinnitetään huomiota toiminnan vaikuttavuuteen. 

Hakuaika

5. - 22.6.2017

Osa-alue 1: Päihderiippuvaisten tuki (yhteensä 1 000 000 euroa)

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan saaman selvityksen mukaan tarve alkoholi- ja huumeongelmaisten auttamiseen on erittäin suuri. Päihdehäiriöt aiheuttavat pääosan nuorten ja nuorten aikuisten terveyshaitoista, ovat merkittävä syrjäytymisen riskitekijä ja voivat aiheuttaa pitkäaikaista työkyvyttömyyttä. On tärkeää, että kolmannella sektorilla on mahdollisuus lisätä päihteidenvastaista työtä ja päihderiippuvaisten tarvitseman avun ja tuen tarjontaa. 

Valtionavustuksella tuetaan hankkeita, jotka kehittävät järjestöjen roolia päihderiippuvaisten auttamiseksi. Avustuksella on tarkoitus tukea heikoimmassa asemassa olevia päihteiden käyttäjiä tavoittavaa järjestöjen työtä, kuten katuklinikoita ja palvelujen piirissä pysymistä tukevia palveluja. Jälkimmäisillä tarkoitetaan esimerkiksi vertaistukea, arkea ja raittiutta tukevaa vapaa-ajantoimintaa, kokemusasiantuntijatoimintaa, ”kanssakulkijoita”, saattajapalveluita sekä palveluihin ohjausta ja tukea viranomaisten kanssa asioinnissa.

Hankkeilla pyritään vaikuttamaan siihen, että asiakasryhmän tarpeisiin sovelletuilla palveluilla päihdepalveluja voidaan tarjota asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti. 

Osa-alue 2: Ruoka-apu (yhteensä 1 000 000 euroa)

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan saaman selvityksen mukaan käytännössä arviolta 20.000 - 25.000 ihmistä hankkii viikoittain ruokansa ns. leipäjonojen kautta. Avustusruoan jakelusta on käytännössä tullut tärkeä osa kaikkein huono-osaisimpien avustustoimintaa ja julkisia palveluja täydentävää turvaa, sillä leipäjonoissa asioi pääasiassa perusturvaetuuksien varassa eläviä ja huonossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä.  

Avustus on tarkoitettu valtakunnallisille toimijoille, jotka järjestävät ruoka-apua erityisen tuen tarpeessa oleville.  

Myöntämisperusteet

Hankkeen toimenpiteet on kuvattu ja mallinnettu selkeästi ja ne perustuvat tutkittuun tietoon tai hyväksi havaittuihin toimintatapoihin ja ne sopivat palvelujärjestelmän tarpeisiin.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä laajasti esimerkiksi alueen kuntien ja kuntayhtymien sekä alueen seurakuntien, järjestöjen ja yritysten kanssa.

Hanketoimijoilla on oltava riittävä asiantuntijuus hankkeen sisällöistä. Hankesuunnitelmassa on kuvattava riittävällä selkeydellä ja tarkkuudella suunniteltu toiminta siten, että sen toteuttamiskelpoisuutta voidaan arvioida.

Omarahoitusta ei edellytetä.

Hakukelpoisuus 

Hakijoina voivat olla yleishyödylliset yhteisöt, järjestöt tai säätiöt.  

Hakemusasiakirjat

Hakemuksen tulee sisältää:

  • hakijan viimeisin toimintakertomus (2016)
  • hakulomake täytettynä
  • hankesuunnitelma, jossa kuvattu mm. avustuksen käyttötarkoitus, kustannusarvio, tavoitellut aikaansaannokset, hankkeen vaikuttavuus, mahdolliset muut toimijat ja yhteistyötahot sekä mahdollinen yhteistyö kuntien ja kuntayhtymien kanssa, avustettavan toiminnan suunniteltu toiminta-alue sekä kuvaus hankkeen seurannasta ja arvioinnista

Avustuksensaajien tulee toimittaa selvitys avustuksen käytöstä sosiaali- ja terveysministeriölle. Selvityksen antamisesta ohjeistetaan tarkemmin valtionavustuspäätöksessä.

Valtionavustuksen hakeminen

Hakemus tulee toimittaa sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@stm.fi tai STM kirjaamo PL 33, 00023 Valtioneuvosto.

Valtionavustuksen käyttöaika

Avustusten käyttöaika päättyy 31.12.2018.

Lisätietoja

Avustusten haku:

Neuvotteleva virkamies Matti Pulkkinen, p. 02951 63199, etunimi.sukunimi@stm.fi

Päihderiippuvaisten tuki:

Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, puh. 02951 63713, etunimi.sukunimi@stm.fi