Kysymyksiä ja vastauksia opiskelijoiden asumistuen siirtämisestä yleiseen asumistukeen

Usein kysyttyä:

 • Kuka voi saada yleistä asumistukea Suomessa?

  Asumistukea voidaan myöntää asumismenoihin Suomessa sijaitsevasta, vakinaisesta asunnosta. Yleinen asumistuki on tarkoitettu helpottamaan pienituloisten asumismenoja. Sitä voivat tällä hetkellä saada niin lapsiperheet, avioparit, avoparit, yksin asuvat tai yhteisössä asuvat.

 • Miksi opiskelijat siirretään yleisen asumistuen piiriin? Miksi opiskelijat eivät enää jatkossa saa erillistä opiskelijoiden asumistukea?

  Nykyinen opiskelijan asumislisä on enimmillään 201,6 euroa kuukaudessa. Tämä vaikeuttaa erityisesti yksin asuvien opiskelijoiden toimeentuloa. Yleinen asumistuki ottaa opiskelijan asumislisää paremmin huomioon todellisen vuokratason sekä kuntien väliset erot asumiskustannuksissa. Uudistus myös tuo opiskelijat asumistuen suhteen yhdenvertaiseen asemaan muiden pienituloisten kanssa. Lisäksi se yksinkertaistaa sosiaaliturvajärjestelmää.

  Sekä toisen että korkea-asteen opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin 1.8.2017 alkaen. Ulkomailla opiskelevat sen sijaan ovat edelleen opintotukijärjestelmän mukaisen asumislisän piirissä. Siirrosta aiheutuvat asumistukimenojen kasvu katetaan sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan menokehyksen sisällä.

  Uudistus liittyy pääministeri Juha Sipilän hallituksen vuosien 2017–2020 julkisen talouden suunnitelmaan.

 • Paljonko opiskelijat ovat saaneet asumistukea tähän asti?

  Vuokranmaksuun tarkoitettu opiskelijan asumislisä on ollut korkeintaan 201,6 euroa kuukaudessa. Vuonna 2015 opintotuen asumislisää maksettiin 267 miljoonaa euroa. Suomessa opiskelevien asumislisämenot olivat 247 miljoonaa euroa ja ulkomailla opiskelevien 20 miljoonaa euroa.

 • Paljonko yleistä asumistukea on maksettu tähän asti? Mitä opiskelijoiden asumistuen liittäminen järjestelmään maksaisi?

  Yleisen asumistuen menot olivat vuonna 2015 yhteensä 918 miljoonaa euroa. Yleisen asumistuen kustannukset nousevat 137 miljoonalla eurolla vuonna 2017 ja 304 miljoonalla eurolla vuonna 2018, kun opiskelijoiden asumistuki liitetään yleiseen asumistukeen. Asumislisän kustannukset vähenevät 114,5 miljoonalla eurolla vuonna 2017 ja 250 miljoonalla eurolla vuonna 2018.  Toimeentulotukimenojen arvioidaan vähenevän vuositasolla 15 miljoonalla eurolla. Julkisen talouden menot nousevat siten yhteensä 39 miljoonalla eurolla.

 • Mistä maksetaan lisäkustannukset, joita aiheutuu siitä, että opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin?

  Opiskelijoiden asumistukisiirron aiheuttamat lisäkustannukset katetaan yleisen asumistuen menoista niin, että julkisen talouden menot eivät uudistuksen johdosta nouse. Pääkaupunkiseudulla (kuntaryhmät 1 ja 2) enimmäisasumismenoja ei nosteta vuonna 2017. Muualla Suomessa (kuntaryhmät 3 ja 4) enimmäisasumismenoja alennetaan 5 prosentilla.  Enimmäisasumismenot ovat kuntaryhmissä 3 ja 4 vuokratasoon suhteutettuna korkeampia kuin pääkaupunkiseudulla, minkä vuoksi enimmäisasumismenojen alentaminen on perusteltua kohdistaa kuntaryhmiin 3 ja 4.

  Enimmäisasumismenojen korottamatta jättäminen ja kuntaryhmien 3 ja 4 enimmäisasumismenojen alentaminen 5 prosentilla vähentää yleisen asumistuen menoja 37,8 miljoonalla eurolla vuonna 2017 ja vuositasolla 66,8 miljoonalla eurolla. Kokonaissäästöstä katetaan myös valtion talousarviossa sovittu 9,5 miljoonan euron yleisen asumistuen indeksisidonnainen säästö. Toimeentulotukimenot lisääntyvät 8,4 miljoonalla eurolla vuonna 2017 ja vuositasolla 13,8 miljoonalla eurolla.

 • Mitä tarkoittavat asumismenojen enimmäismäärät?

  Yleistä asumistukea laskettaessa huomioon otettaville asumismenoille on säädetty enimmäismäärä, joka käytännössä tarkoittaa, että tuen saaja joutuu maksamaan itse enimmäismäärän ylittävän osan asumismenoistaan. Asumistuella on tarkoitus tukea vain kohtuullisia asumismenoja. Asumismenojen enimmäismäärään vaikuttaa se, missä kunnassa asunto sijaitsee. Enimmäisasumismenot vaihtelevat kuntaryhmittäin ja ne ylittyvät kaikissa kuntaryhmissä noin 70 prosentilla tuensaajista.

  Yleisen asumistuen enimmäismäärät on sidottu Tilastokeskuksen vuokraindeksin muutokseen. Vuokra-asunnoissa yhden hengen ruokakuntien enimmäisasumismeno on asunnon sijainnista riippuen 362–508 €/kk, kahden hengen ruokakunnilla 527–735 €/kk, kolmen hengen ruokakunnilla 675–937 €/kk ja neljän hengen ruokakunnilla 804–1 095 €/kk.

  Opiskelijoiden asumislisässä asumismenojen enimmäismäärä on 252 euroa kuukaudessa, tämän yli menevä osa täytyy maksaa kokonaan itse. Kun opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin, koskevat heitä samat asumismenoille säädetyt enimmäismäärät kuin muitakin.

  Valtion talouden säästöjen vuoksi yleisen asumistuen enimmäisasumismenoja ei ole korotettu vuosina 2015 ja 2016. Niitä ei tarkisteta myöskään vuonna 2017.

 • Miten uudistuksen arvioidaan vaikuttavan opiskelijoiden toimeentuloon?

  Järjestelmien välisten erojen vuoksi opiskelijoiden asumistuen tasossa tapahtuu muutoksia yleiseen asumistuen piiriin siirryttäessä. Tämä johtuu siitä, että ruokakunnan asumismenoja korvaava yleinen asumistuki kohdentuu eri lailla kuin kaavamainen opiskelijoiden asumislisä. Lisäksi muutoksia aiheuttavat yleisen asumistuen ja opintotuen asumislisän hyväksyttävien enimmäisasumismenojen ja tuen määräytymisen erot.

  Uudistuksen johdosta osa opiskelijoista menettää asumisen tukensa kokonaan ja osalla taas asumistuen määrä pienenee, nousee tai pysyy ennallaan. Yleiseen asumistukeen oikeutettuja opiskelijoita arvioidaan olevan vähemmän kuin opintotuen asumislisään oikeutettuja opiskelijoita, mutta keskimääräisen yleisen asumistuen määrä on suurempi kuin opiskelijoiden asumislisä. Asumistuki kohdentuu siten nykyistä harvemmille opiskelijoille ja niille, joilla on suuret asumismenot suhteessa tuloihin.

  Yleiseen asumistukeen siirtymisestä hyötyvät pääsääntöisesti yksin asuvat opiskelijat. Yleiseen asumistukeen siirtymisestä häviävät eniten pariskunnat ja yhteisellä vuokrasopimuksella asuntonsa vuokranneet yhdessä asuvat, koska yleinen asumistuki maksetaan ruokakunnittain. Opiskelijan asumislisässä puolison huomattavankin korkeat tulot eivät vaikuta asumislisän saamiseen. Tuki siis kohdistuu jatkossa enemmän pienituloisille kotitalouksille. Eniten menettävät pariskunnat, joissa toisella on kohtuullinen tai suuri tulotaso, ja toinen saa nykyisin opiskelijan asumislisää, on vain yksi asumislisän saaja, koska kaikki ruokakunnan tulot eli myös puolison tulot vaikuttavat yleisen asumistuen määrään.

Lisätietoja