FI SV

Pitkäaikaisen hoidon ja palvelun asiakasmaksut

Maakunta voisi periä asiakkaalta maksukyvyn mukaan määräytyvän (tulosidonnaisen) maksun

 • jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta (kotipalvelu, kotisairaanhoito ja näiden yhdessä muodostama kotihoito) sekä
 • pitkäaikaisesta asumispalvelusta, perhehoidosta ja laitoshoidosta.

Hallituksen esityksessä uudeksi asiakasmaksulaiksi esitetään näiden maksujen yhdenmukaistamista. 

Kotihoito ja tavallinen palveluasuminen

 • Maakunta voi periä asiakkaan tuloihin perustuvan kuukausimaksun.
 • Maksu määräytyy palvelutuntien määrän, asiakkaan tulojen ja perheen koon mukaan.
 • Maksu voi olla enintään asiakasmaksulaissa tarkemmin säädetyn maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista (tulorajat ja maksuprosentit 34 §). 
 • Maksu määrätään bruttotuloista, varallisuutta ei huomioida tulona
 • Metsätulo huomioidaan laskennallisena
 • Tuloista tehdään erilliset laissa säädetyt vähennykset (mm. elatusapu ja edunvalvojan palkkion perusmaksu, lisäksi omat asumismenot palvelun alkaessa palveluasumisessa)
 • Tukipalveluista voidaan periä erillinen maksu silloin, kun palvelu ei ole osa varsinaista hoitoa ja huolenpitoa
 • Asiakas maksaa itse asumisestaan ja terveyspalveluistaan.

Tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito

 • Asiakasmaksu on enintään 85 % kuukausituloista (Puolisoilla enintään 42,5 % yhteenlasketuista tuloista silloin, kun parempituloinen puolisoista on pitkäaikaisen hoidon tai palvelun piirissä)
 • Laitoshoidossa asiakkaan omaan käyttöön jätettävä vähimmäiskäyttövara 108 euroa
 • Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaan omaan käyttöön jätettävä vähimmäiskäyttövara 160 euroa
 • Maksu määrätään nettotuloista, varallisuutta ei huomioida tulona
 • Metsätulo huomioidaan laskennallisena
 • Tuloista tehdään erilliset laissa säädetyt vähennykset (mm. elatusapu ja edunvalvojan palkkion perusmaksu sekä asumismenot palvelun alkaessa)
 • Laitoshoidossa
  • laitoshoitomaksu sisältää asiakkaan tarpeenmukaisen hoidon (hoito, tutkimus ja kuntoutus) ja huolenpidon, ml. ylläpito sekä lääkkeet
 • Tehostetussa palveluasumisessa
  • Asiakas on avoterveyspalvelujen piirissä, mutta terveyspalveluista ei peritä erillistä maksua.
  • Asiakas maksaa itse lääkemenonsa. Lääkemenot huomioidaan vähennyksenä maksua määrättäessä asiakkaan toimittaman selvityksen tai hakemuksen perusteella.
  • Asiakas yleensä maksaa itse asumisestaan. Kohtuulliset asumismenot huomioidaan maksua määrättäessä vähennyksenä. Asumismenoista vähennetään mahdollisesti maksettu asumistuki. 
  • Tukipalveluista ei peritä erillistä maksua (palvelut sisältyvät kuukausimaksuun)

Perhehoito

Pitkäaikaisessa perhehoidossa olevan maksu määräytyy kuten pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Asiakkaalle pitää kuitenkin jäädä vähintään 200 euroa kuukaudessa omaan käyttöön.

Perhehoidossa olevalta vammaiselta henkilöltä voitaisiin periä perhehoidossa kohtuullinen maksu vammaisuudesta riippumatta aiheutuvista elämisen kustannuksista (asiakasmaksulaki 46 §).

Lastensuojelulain nojalla lapselle tai nuorelle taikka uuden vammaispalvelulain 12 §:n nojalla vammaiselle lapselle järjestettävästä perhehoidosta perittävistä maksuista sekä tulojen, korvausten ja saamisten perimisestä hoidon korvaukseksi säädetään erikseen (asiakasmaksulaki 47 ja 48 §).

Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen (5 §)

Kaikkia näitä tulosidonnaisia maksuja pitää alentaa tai maksu pitää jättää perimättä, jos asiakkaan tai perheen toimeentulo vaarantuu maksun perimisen seurauksena. Asiakkaalle on kerrottava oikeudesta hakea maksuun huojennusta sekä tarvittaessa ohjeistaa hakemuksen tekemisessä. Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen on ensisijaista toimeentulotukeen nähden. 

Lisätietoja

Marjo Kekki, erityisasiantuntija 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Asiakkuus ja toimintaympäristö -yksikkö / ASTO, Asiakkaat-tulosryhmä / ASI 0295163675