Selvitysmiesraportti lääkekorvauksista

Sosiaali- ja terveysministeriö 29.8.2002 10.00
Tiedote 227/2002

Selvitysmies, professori Pauli Ylitalo esittää, että korvattavat lääkkeet ja sairaudet luokiteltaisiin uudelleen niin, että korvausjärjestelmässä olisi peruskorvausluokka, yksi erityiskorvausluokka ja nollakorvausluokka.

Uudessa erityiskorvausluokassa olisi nykyistä vahemmän lääkkeitä ja peruskorvausluokassa ja nollakorvausluokassa nykyistä enemmän. Lääkkeiden erityiskorvaus olisi kullakin ostokerralla 90 % ja peruskorvaus 60 % 10 euroa ylittävästä määrästä. Lääkkeiden keskimääräinen korvausaste ei muuttuisi olennaisesti.

Erityiskorvattavia olisivat vaikeiden ja pitkäaikaisten sairauksien hoidossa välttämättömät ja elintärkeät lääkkeet. Tällaisia olisivat eräin poikkeuksin nykyisen ylemmän erityiskorvausluokan, vaikeaoireisten tai vaikea-asteisten alemman erityiskorvausluokan ja erityisistä syistä vaikeiden harvinaisten sairauksien elintärkeät lääkkeet. Vuotuinen omavastuurajan ylityttyä lisäkorvaus säilyisi, mutta siihen oikeuttaviin hankintoihin tulisi pieni omavastuu (10 euroa). Uudessa erityiskorvattavassa luokassa olisi nykyistä vähemmän lääkkeitä.

Erityiskorvattavan sairauden on oltava vaikea ja pitkäkestoinen. Se voidaan katsoa vaikeaksi, kun se hoitamatta johtaisi nopeasti vakaviin seuraamuksiin tai vaikeuttaisi ratkaisevasti potilaan päivittäisiä selviytymismahdollisuuksia. Sairaus on pitkäaikainen, kun se on parantumaton tai vaatii pitkäaikaista hoitoa. Erityiskorvattavan lääkkeen on oltava potilaalle välttämätön ja korvata elimistölle välttämätön yhdiste tai korjata merkittävästi sairauden oireita välttämättömien elintoimintojen turvaamiseksi. Erityiskorvattavuus edellyttää, että lääkkeen hoidollinen arvo ja kustannusvastaavuus on osoitettu hyviksi. Menettelyä erityiskorvattavuuden arvioimiseksi voitaisiin kehittää esim. niin, että joissakin sairauksissa päätös potilaan lääkkeiden erityiskorvattavuudesta voisi perustua erikoissairaalan tutkimukseen ja lääkkeen toteamiseen, eikä B-lausunto olisi aina välttämätön.

Lääkelain mukaan peruskorvattavia ovat lääkemääräystä edellyttävät lääkkeet, jotka on tarkoitettu joko sisäisesti tai ulkoisesti käytettyinä parantamaan tai helpottamaan sairautta tai sen oireita ja joille on vahvistettu kohtuullinen, korvausperusteeksi hyväksyttävä tukkuhinta. Peruskorvattaviin lääkkeisiin eivät kuitenkaan kuulu rohdosvalmisteet, eivätkä homeopaattiset ja antroposofiset valmisteet.

Selvitysmies ehdottaa eräiden nykyisin peruskorvattavien lääkkeiden siirtämistä nollakorvausluokkaan. Siihen siirrettäisiin ja siinä pidettäisiin lääkemääräykselläkin hankittavat lääkkeet, joita ei ole määrätty varsinaisen sairauden hoitoon tai lääketieteellisin perustein ehkäisemään hoidon sivuvaikutuksia. Tällaisia olisivat esimerkiksi seksuaalisen kanssakäymisen lisäämiseen tarkoitetut valmisteet ja vaihdevuosien aikainen ja jälkeinen hormonihoito ilman todettua sairautta. Nollaluokkaan kuuluisivat myös lääkärinmäärykselläkin hankittavat lääkket, joita ei ole määrätty merkittävän sairauden vuoksi, joiden hoidollinen arvo on vähäinen tai joiden käyttö lievän sairauden hoitoon on tilapäistä ja kustannukset vähäiset.

Selvitysmies katsoo, että kalliiden ja vain erityisin käyttöaihein korvattavien lääkkeiden ("merkittävät ja kalliit lääkkeet") korvattavuus on perusteltua pitää erillisenä kysymyksenä ja se olisi arvioitava riittävän usein. Tähän ryhmään kuuluisivat vakavan sairauden vuoksi välttämättömät lääkkeet, joille ei ole vastaavaa ja taloudellisempaa vaihtoehtoa, ja poikkeuksellisesti sellaisiakin lääkkeitä, joiden korvattavuutta on perusteltua muuten rajoittaa. Lääkkeiden tarve olisi aina osoitettava B-lausunnolla.

Lääkkeiden nykyinen korvaaminen

Sairausvakuutus korvaa lääkärin määräämät reseptilääkkeet. Myös osa lääkärin määräämistä itsehoitolääkkeistä ja kliinisistä ravintovalmisteista korvataan. Lääkkeiden peruskorvaus on 50 % 8,41 euroa ylittävästä määrästä kultakin ostokerralta. Lääkkeiden erityiskorvaus on 75 % 4,20 euroa ylittävästä määrästä kultakin ostokerralta, kun kysymyksessä on vaikean ja pitkäaikaisen sairauden hoidossa tarvittava välttämätön lääke (alempi erityiskorvausluokka) ja 100 % 4,20 euroa ylittävästä määrästä kultakin ostokerralta, kun kysymyksessä on vaikean ja pitkäaikaisen sairauden hoidossa tarvittava vaikutustavaltaan korvaava tai korjaava välttämätön lääke (ylempi erityiskorvausluokka).

Lääkkeiden kustannukset ja korvaukset

Lääkekustannukset olivat viime vuonna 1 217,611 miljoonaa euroa ja korvaukset 768,153 miljoonaa euroa. Lääkkeiden kustannukset ja niistä maksetut korvaukset ovat kasvaneet paljon nopeammin kuin kansantalouden tuottavuus. Esimerkiksi 1990-luvun alusta 2000-luvulle tultaessa korvauksiin oikeuttavien lääkkeiden kustannukset ovat kasvaneet yli 2,2-kertaisiksi, kun samaan aikaan korvauksiin oikeuttavien reseptien määrä on kasvanut alle 10 % (Suomen lääketilasto 1991-2000). Saman suuruinen kasvu on tapahtunut myös lääkekorvauksissa. Vuodesta 2000 vuoteen 2001 korvattavien lääkkeiden kustannukset ovat kasvaneet 11 % ja lääkekorvaukset kaikkiaan (mukaan lukien lisäkorvaukset) yli 13 %. Vuonna 2001 korvattuja lääkkeitä hankki kaikkiaan lähes 3,4 miljoonaa henkilöä yhteensä 27 miljoonalla lääkemääräyksellä. Peruskorvattujen reseptien osuus kaikista korvatuista resepteistä oli 70 %, alempaan erityiskorvausluokkaan kuuluvien reseptien osuus 22 % ja ylempään erityiskorvausluokkaan kuuluvien osuus 9 %. Maksetuista korvauksista peruskorvausten osuus oli 37 %, alemman erityiskorvausluokan osuus 28 %, ylemmän erityiskorvausluokan osuus 29 % ja lisäkorvausten osuus 6 %.

Sosiaali- ja terveysministeriö kutsui tämän vuoden tammikuussa professori Pauli Ylitalon Tampereen yliopistosta lääkkeiden korvausjärjestelmän laajuutta ja sisältöä selvittäväksi selvitysmieheksi.

Lisätietoja:

Professori Pauli Ylitalo, puh. 03-215 6731

Hallitusneuvos Anja Kairisalo, STM, puh. 09-160 74411

Hallitussihteeri Lauri Pelkonen, STM, puh. 09-160 73869

Lääkkeiden korvausjärjestelmän laajuus ja sisältö. Selvitysmiesraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmäraportteja 2002:16. >> Raporttti pdf-muodossa

Toimittajakappaleet viestintäsihteeri Eeva Viitanen, puh. 09-160 74176