FI SV EN

Social- och hälsovårdsministeriet finansierar rekommendationer för god medicinsk praxis för förebyggande av självmord

Social- och hälsovårdsministeriet 13.12.2017 13.43 | Publicerad på svenska 14.12.2017 kl. 15.59
Pressmeddelande 184/2017
Social- och hälsovårdsministeriet finansierar rekommendationer för god medicinsk praxis för förebyggande av självmord

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har beviljat ett särskilt anslag på 80 000 euro till Duodecim-sällskapet för att utarbeta rekommendationer för god medicinsk praxis i prevention av självmord för yrkespersoner inom social- och hälsovården. Att utarbeta en ny rekommendation är alltid arbetskrävande och arbetet uppskattas ta två år i anspråk. Rekommendationerna blir färdiga sommaren 2019, varefter de börjar tillämpas.

Ledningsgruppen för God medicinsk praxis-rekommendationerna fattar beslut om att utarbeta nya rekommendationer. Ledningsgruppen har redan tidigare denna höst fattat beslut om en God medicinsk praxis-rekommendation som gäller prevention av självmord. SHM:s finansiering för detta arbete gör det möjligt att inleda arbetet utan att annat rekommendationsarbete som ska utföras samtidigt riskeras.

”Även om utvecklingen är positiv och Finlands självmordsstatistik är på nedåtgående, begår finländarna fortfarande fler självmord än andra nordbor. Var sjätte finländare grunnar i något skede av livet på självmord. Det här måste vi reagera på. Samtidigt måste vi komma ihåg att självmord eller försök till det också berör anhöriga djupt”, säger familje- och omsorgsminister Annika Saarikko.

Den nya rekommendationen förenhetligar praxis när det gäller prevention av självmord

En enhetlig och effektiv vårdpraxis kan förebygga självmord och hjälpa i vården av patienter som försökt ta livet av sig. Finländska läkare uppskattar God medicinsk praxis-rekommendationerna och uppger att de påverkat vissa vårdbeslut. Rekommendationerna ökar patienternas likabehandling och bidrar till ett slutresultat som är så bra som möjligt utifrån patientens hälsotillstånd och funktionsförmåga. Rekommendationerna hjälper också vårdpersonalen då den träffar anhöriga till personer som utfört självmord eller som försökt begå det.

Ett nytt preventionsprogram mot självmord i Finland

Den 12 december beslutade riksdagen att bevilja ett anslag på 300 000 euro för år 2018 för att inleda ett preventionsprogram mot självmord. Finlands nationella preventionsstrategi och verksamhetsprogram mot självmord har föråldrats helt eftersom det är från 1991. I Finland har man redan i åratal krävt en uppdatering av programmet. Revideringsarbetet kan nu inledas med fart med hjälp av anslaget som beviljats av riksdagen.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd håller också på att bilda ett nätverk som ska sammanjämka arbetet med att förebygga självmord. Nätverket ska förbättra konsekvensen i samt genomförandet, uppföljningen och utvärderingen av åtgärderna som ska förebygga självmord.

Förebyggandet av självmord en del av regeringens spetsprojekt

Det pågår två av social- och hälsovårdsministeriet finansierade projekt som fokuserar på förebyggande av självmord.  Projekten är en del av regeringens spetsprojekt för att främja hälsa och välfärd.

I Institutet för hälsa och välfärds tvååriga projekt Förebyggande av självmord – utbildning för yrkespersoner inom hälso- och sjukvården (Itsemurhien ehkäisy – koulutus terveydenhuollon ammattilaisille) fokuserar man på att stärka kunnandet hos de minst 800 läkare och hälsovårdare som arbetar inom primärvården.  I utbildningen lär de sig att känna igen en självmordsbenägen människa samt hur man ska ta upp självdestruktiva tankar till diskussion och vägleda en person som riskerar att ta livet av sig till nödvändig vård. Utbildningarna har varit populära och även yrkespersoner inom socialvården har deltagit i dem. Som ett resultat av projektet har de medicinska fakulteterna vid Tammerfors och Uleåborgs universitet infört utbildningen i specialiseringsutbildningen i allmän medicin.

I Utsjoki kommun pågår det statsunderstödsstödda projektet Prehospital sjukvård för självmordsbenägna personer LIV (Ensiapu itsemurhavaarassa olevalle  ELÄMÄ. Projektet ska öka yrkespersoners och gemenskapsmedlemmars förmåga att identifiera självmordsbenägenhet och ta upp den till diskussion samt att stödja personer som är självmordsbenägna. Projektet gäller övre Lappland och i synnerhet samebefolkningen.  Utbildningarna startar nästa år.

Ytterligare information:

Meri Larivaara, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63634
Riikka Pirkkalainen, familje- och omsorgsministerns specialmedarbetare, tfn 040 539 5090

Det här är en svenskspråkig översättning av pressmeddelandet som publicerades den 13.12.2017.