Otsikon lyhennelmä, enintään 60 merkkiä. Näkyy linkkilistassa.

Sosiaali- ja terveysministeriö 14.5.2002 11.00
Tiedote 154/2002

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon on suunnitteilla kattava valtakunnallinen tietojärjestelmä, joka kokoaisi yhteen sosiaali- ja terveysalan tietovarannot niin julkishallinnosta kuin yksityis- ja järjestösektoriltakin. Uusi tietojärjestelmä kattaisi sosiaali- ja terveysalan tilastot ja rekisterit, säännöllisesti toistuvat tutkimukset sekä erillisselvitykset sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta. Järjestelmän tulee kuvata sosiaali- ja terveyspolitiikalle asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä tukea päätöksentekoa.

Tehtävää varten kartoitetaan jo olemassa olevat tietovarannot sekä arvioidaan väestön hyvinvointiin, terveyteen ja toimeentuloon sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuvat tietotarpeet tulevaisuudessa. Tarkoituksena on myös tehdä esitys sosiaali- ja terveydenhuollon tietovarannoissa käytettävistä yhteisistä käsitteistä, luokituksista ja määritelmistä ottaen huomioon kansainväliset käsitteet ja määritelmät. Järjestelmää suunniteltaessa kiinnitetään huomiota tietoteknologian tuomiin mahdollisuuksiin, tietopalvelutarpeisiin sekä tietosuojamääräyksiin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietouudistus 2005 -nimellä kulkevaa uudistusta vetää sosiaali- ja terveysministeriön apulaisosastopäällikkö Rolf Myhrman. STM:n asettaman tietouudistustyöryhmän määräaika päättyy 30.4.2003.

Tietouudistustyöryhmä on jakaantunut neljään alaryhmään, joiden tehtävä on selvittää erikseen tietojärjestelmiä sosiaali- ja terveyspalveluissa, toimeentuloturvan alueella sekä väestön hyvinvoinnin tilaa ja väestön terveyden tilaa koskevia tietojärjestelmiä.

Tietojenkeruuta vähennetty ja järkeistetty 1990-luvulla

Sosiaali- ja terveydenhuollon alueella on 1990-luvulla tehty kolme merkittävää tilastouudistusta. Vuonna 1997 tehdyn ns. julkisen hallinnon tietovirtaselvityksen mukaan sosiaalitoimen tiedonkeruu vähentyikin vuosien 1991-1995 välillä lähes 50 prosenttia ja terveystoimessa 20-30 prosenttia.

Suurin uudistuksista oli vuonna 1994 osana valtionosuusuudistusta tehty tietouudistus. Sen yhteydessä järkeistettiin kunnissa tapahtuvaa tietojenkeruuta vähentämällä kerättäviä tietoja ja paremmin hyödyntämällä jo olemassa olevaa tietoa. Tällöin sovittiin myös työnjaosta Stakesin (sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus) ja Tilastokeskuksen välillä.

Tilastouudistusta jatkettiin vuonna 1996 tietojenkeruun jäljelle jääneitä päällekkäisyyksiä edelleen poistamalla. Samana vuonna asetettiin myös edelleen toimiva yhteistyöryhmä sosiaali- ja terveysalan tilastotuotantoa koordinoimaan. Ryhmässä edustettuina ovat STM, Stakes, Tilastokeskus ja Kuntaliitto. Tilastouudistusta jatkettiin vuonna 2001, jolloin tiedonkeruuta edelleen vähennettiin.

Vuonna 1998 sosiaali- ja terveysalan tieto- ja tilastotuotantoa selvitti ns. Tiikeri-työryhmä. Työryhmän mukaan STM:n hallinnonalan laitosten tiedonkeruiden luonne ja tarkoitus poikkeavat toisistaan selvästi. Pääosa laitosten tiedoista kertyy niiden normaalin toiminnan yhteydessä. Valtakunnalliset sosiaali- ja terveyspalveluja koskevat tiedot pohjautuvat kuntien itsensä tarvitsemiin ja keräämiin tietoihin, joista vain osa toimitetaan valtakunnan tasolle. Hallinnonalalla tehdään lisäksi paljonkuntien tietolähteisiin tai erillisiin tutkimuksiin pohjautuvaa tutkimustyötä. Laitosten välillä tietojenvaihtoa tapahtuu siinä määrin kuin lainsäädäntö mahdollistaa.

Kunnissa ongelmiksi ovat nousseet muun muassa tiedonkeruun päällekkäisyydet, epäyhtenäisyys, pikkutarkkuus, voimavarojen ja motivaation puute, manuaalisesti kerättävien tietojen suuri määrä sekä sähköisten lomakkeiden vähäisyys.

Lisätietoja:

Tietouudistustyöryhmän puheenjohtaja:
Apulaisosastopäällikkö Rolf Myhrman, STM p. 09-1607 38 31

Tietouudistustyöryhmän pääsihteeri:
Finanssisihteeri Tiina Heino, STM p. 09-1607 38 35

Palvelujärjestelmä ja sen toimivuus -ryhmän puheenjohtaja:
Tulosaluejohtaja Hannu Hämäläinen, Stakes p. 09-3967 23 75

Toimeentuloturva-ryhmän puheenjohtaja:
Tilastopäällikkö Kari Lindroos, Kansaneläkelaitos p. 020-434 13 04

Väestön hyvinvoinnin tila -ryhmän puheenjohtaja:
Ylijohtaja Matti Heikkilä, Stakes p. 09-3967 20 25

Väestön terveyden tila -ryhmän puheenjohtaja:
Tutkimusprofessori Arpo Aromaa, Kansanterveyslaitos p. 09-4744 87 70