Kemikaalien turvallisuus työturvallisuusviikon teemana

Sosiaali- ja terveysministeriö 20.10.2003 9.00
Tiedote 289/2003

Kemikaalit ovat edelleen vakava terveysuhka työpaikoilla: Ammattitaudeista 40 prosenttia (2000 kpl) johtuu kemikaaleille altistumisesta. Ammattitautitilastoihin päätyy kuitenkin vain osa kemikaalien aiheuttamista sairauksista, koska altistumisen ja sairastumisen syy-yhteyttä on yksittäistapauksissa usein mahdoton osoittaa.

Asiantuntijoiden arvioin mukaan mm. astmatapauksista olisi työstä johtuvia miehillä 29 prosenttia ja naisilla 17 prosenttia, mikä on 4 - 5 kertaa suurempi luku kuin ammattitautitilastot osoittavat, Kaikista syöpätapauksista 2,5 prosentin arvioidaan olevan työperäisiä, mikä vuositasolla merkitsee noin 500 työpää. Ammattitautitilastoissa näkyvät käytännössä vain asbestin aiheuttamat syövät, joita on vuodessa noin sata.

Vuonna 1996 tehdyn arvion mukaan kemikaalit aiheuttivat yli tuhat työperäistä kuolemaa eli enemmän kuin työtapaturmat, työn henkinen rasitus ja vuorotyö. Luku on suuri verrattuna muihin yleisiin kuolinsyihin, kuten alkoholiin ja liikenteeseen, joista kummastakin aiheutuu noin 400 kuolemantapausta vuodessa.

Teollisuuden tehtäväksi arvioida aineiden vaarallisuus

EU:ssa parhaillaan valmisteltavana oleva kemikaalilainsäädännön uudistus siirtää toteutuessaan vastuun kemikaalien turvallisuudesta viranomaisilta valmistajille, maahantuojille, jakelijoille ja käyttäjille. EU-alueella uudistuksen aiheuttamat kustannukset arvioidaan miljardeiksi euroiksi - teollisuuden ja komission käsitykset kustannuksista eroavat merkittävästi toisistaan. Suomessa lainsäädännön vaikutuksia vasta arvioidaan.

Uuden ns. reach-asetuksen (registration, evaluation, authorization of chemicals eli kemikaalien rekisteröinti, arviointi ja lupamenettely) mukaan teollisuuden olisi itse arvioitava aineen vaarallisuus ja suunniteltava riskien vähentämiskeinot. Vaarallisten aineiden toimittajat ja käyttäjät puolestaan saisivat entistä enemmän tietoa kemikaalien ominaisuuksista ja paremmat käyttöohjeet. Myös jatkokäyttäjille on tulossa aiempaa enemmän velvoitteita. Kuluttajia ja jakelijoita ei kuitenkaan katsota jatkokäyttäjiksi.

Yksi uudistuksen tavoitteista on lisätä kemikaaliriskien arvioinnin ja hallinnan avoimuutta, jota monet kansalaisjärjestöt ovat toivoneet. Teollisuuden toimittamaa tietoa aineista olisi saatavilla myös Internetin kautta. Uudella lainsäädännöllä on tiukentuvien vaatimusten lisäksi tarkoitus tukea kemian teollisuuden innovaatioita ja huolehtia kilpailukyvyn säilyttämisestä.

Ns. reach-asetuksen runkona on EY-asetus, joka on suoraan jäsenvaltioita sitovaa ylikansallista lainsäädäntöä. Jatkossa jäsenmaat voisivat päättää itse vain asetuksen valvonnasta ja sen rikkomisesta seuraavista rangaistuksista.

Huolehtimisvelvollisuus valmistajalle ja maahantuojalle

Reach-asetusehdotuksen keskeisenä periaatteena on huolehtimisvelvollisuus. Kemikaalien valmistajille, maahantuojille ja käyttäjille tulisi velvollisuus huolehtia siitä, että kemikaalin käyttö ei aiheuta haittaa ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Uutta asetuksessa olisi se, että käyttöä koskeva huolehtimisvelvollisuus kuuluisi myös valmistajalle ja maahantuojalle, ei vain käyttäjälle.

Järjestelmä sisältää melkoisen joukon hallintomenettelyjä, jotka toimivat työkaluina kemikaalien käytön turvallisuuden varmistamisessa. Valmistaja ja maahantuoja joutuisivat arvioimaan aineen turvallisuuden sen rekisteröinnin yhteydessä. Rekisteröintivelvollisuus tulisi voimaan vaiheittain. Prosessi kestäisi kaikkiaan 11 vuotta, minkä jälkeen EU-alueella ei enää saisi käyttää asianmukaisesti rekisteröimättömiä aineita.

Rekisteröinneistä muodostuisi EU-tasoinen markkinoilla ja käytössä olevien aineiden rekisteri. Sen ylläpito on tarkoitus antaa uuden perustettavan Euroopan kemikaaliviraston tehtäväksi, jolla muutoinkin olisi merkittävä rooli reach-asetuksen toimeenpanossa.

Vaarallisimpien aineiden käyttöön tarvittaisiin lupa

Kaikkein vaarallisimpien aineiden käyttö olisi luvanvaraista. Lupamenettelyn piiriin tulisivat syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset aineet sekä pysyvät, kertyvät ja myrkylliset aineet. Lisäksi lupamenettelyn piiriin voitaisiin harkinnan mukaan ottaa muitakin erittäin vaarallisiksi katsottuja aineita.

Luvan saadakseen valmistajan, maahantuojan tai jatkokäyttäjän tulee pystyä osoittamaan, että aineen käytön riskit voidaan hallita tai että sen käytöstä aiheutuvat hyödyt ovat suuremmat kuin riskit.

Lupamenettelyn yhtenä tarkoituksena on pakottaa näiden vaarallisten aineiden käyttäjät harkitsemaan, voisiko kyseisen aineen korvata jollakin vähemmän vaarallisella aineella tai menetelmällä.

Ehdotus neuvostolle tänä syksynä

Reach-ehdotuksen periaatteet ovat saaneet laajan tuen ja komissio on luvannut jättää reach-asetusehdotuksen Euroopan neuvostolle ja parlamentille vielä tänä syksynä. Teknisiltä yksityiskohdiltaan asetusluonnos kuitenkin vielä muuttunee, kun komissio viimeistelee sitä Internet-konsultaatiossa saamiensa yli 6000 lausunnon pohjalta.

Ehdotus uudeksi kemikaalilainsäädännöksi on hyvin monimutkainen ja taloudellisesti merkittävä asia, siksi sen käsittelyyn todennäköisesti menee vuosia. Parhaimmillaan määräykset voitaisiin hyväksyä vuonna 2005.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Anna-Liisa Sundquist, p. 040 823 4481 tai (03) 260 8443.