Alaikäisten lasten kesäansioiden vaikutus perheen toimeentulotukeen

30.5.2012 7.36
Tiedote N5-60551
Yleistä toimeentulotuesta

Toimeentulotuki on luonteeltaan viimesijainen toimeentulon tukimuoto. Sen tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuki turvaa henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämättömän toimeentulon. Tuen tarpeen arvioi tosiasiallisen tilanteen pohjalta kunta, joka toimeentulotukea myöntäessään soveltaa toimeentulotukilakia (1412/1997) sekä muun muassa sosiaalihuollon asiakaslakia (812/2000).

Toimeentulotuen määrä on toimeentulotukilain mukaan määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotus. Tästä säädetään toimeentulotuesta annetun lain 6 §:ssä.

Toimeentulotukea määrättäessä otetaan huomioon samaan perheeseen kuuluvien perheenjäsenten yhteenlasketut toimeentulotukeen oikeuttavat menot sekä käytettävissä olevat tulot ja varat.

Perheessä asuvien alaikäisten lasten kohdalla toimeentulotuki määräytyy perhekohtaisesti. Perhe määritellään toimeentulotukilain 3 §:ssä. Vanhemmilla ja huoltajalla on elatusvelvollisuus alaikäiseen lapseen nähden. Lapsen tuloja ja omaisuutta sen sijaan ei voida edellyttää käytettävän vanhempien tai sisarusten elatukseen.

Toimeentulotukea myönnettäessä kaikkia perheenjäseniä pidetään toimeentulotuen saajina tuen maksamispäivästä lukien.

Toimeentulotukilain 11 §:ssä ja 12 §:ssä säädetään erikseen niistä tuloista ja varoista, joita ei oteta tuloina tai varoina huomioon kun toimeentulotuesta päätetään.

Tulot, joita ei oteta huomioon toimeentulotukea määrättäessä 1) Vähäisiksi katsottavat ansiotulot ja avustukset

Toimeentulotuesta annetun lain 11 §:ssä luetellaan erikseen ne tulot, joita toimeentulotukea myönnettäessä ei oteta tuloina huomioon (ks. liite). Lainkohdassa todetaan muun muassa, että vähäisiksi katsottavia ansiotuloja ja avustuksia ei oteta tuloina huomioon toimeentulotukea määrättäessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on korostanut toimeentulotukilakia soveltaville kunnille osoittamassaan oppaassa (sosiaali- ja terveysministeriö, Oppaita 2007:11, luku 6.8.2), että vähäiset avustukset ja ansiotulot tulee jättää kokonaan tuloina huomioon ottamatta myönnettäessä perheelle toimeentulotukea.

Laki toimeentulotuesta jättää kunnalle suuren harkintavallan sen suhteen, miten toimeentulotukiasioiden käsittely kunnassa järjestetään ja esimerkiksi millaiset ansiotulot ja avustukset katsotaan vähäisiksi. Oppaassa todetaan, että lainkohdan yleissäännös vähäisten tulojen huomioon ottamatta jättämisestä koskee myös lapsia.

Sosiaali- ja terveysministeriö on katsonut oppaassa, että alaikäisten lasten satunnaiset kesä- ja vii­kon­loppupalkat ovat sellaista vähäistä ansiotuloa, joka tulee jättää huomioon ottamatta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on marraskuussa 2011 selvittänyt toimeentulotuen laillisuusvalvontaa suorittavilta aluehallintovirastoilta (AVI), että niihin on otettu harvoin yhteyttä lasten ansiotulojen huomioon ottamisesta, eikä kuntia ole jouduttu erityisesti ohjaamaan tai neuvomaan tässä asiassa. Sosiaali- ja terveysministeriön arvio on, että alaikäisten lasten kesäansiot ja viikonloppupalkat on kunnissa yleensä katsottu vähäisiksi ansiotuloiksi, ja ne on sen vuoksi jätetty ottamatta tuloina huomioon, kun perheelle on määrätty toimeentulotukea.

Sosiaali- ja terveysministeriö haluaa tällä Kuntainfo-kirjeellä kuitenkin vahvistaa aikaisempaa ohjaustaan.

2) Alle 18-vuotiaan lapsen säännölliset tulot

Toimeentulotukilain 11 §:ssä säädetään, että alle 18-vuotiaan lapsen säännöllisiä tuloja ei oteta toimeentulotuen määrää laskettaessa tuloina huomioon siltä osin, kuin ne ylittävät hänen osaltaan toimeentulotukilain 7 ja 7 c §:n nojalla huomioon otettavat menot.

Edellä mainitussa sosiaali- ja terveysministeriön oppaassa todetaan, että alaikäisen säännöllisistä tuloista otetaan huomioon vain se osa, jonka katsotaan kattavan hänen osaltaan toimeentulotuessa huomioon otettavat menot. Lapsen osuus lasketaan oppaan mukaan lähinnä perusosasta ja asumismenoista. Kunnalla on mahdollisuus käyttää harkintaa siinä, millä määrällä lapsen osuus perheen asumismenoista on kohtuullista ottaa huomioon. (Luku 6.8.2)

Muilta osin lasten säännöllisten tulojen huomioonottamisessa sovelletaan samoja periaatteita kuin tulojen määrittelyssä yleensäkin. Tämän mukaisesti tuloja ei oteta huomioon siltä osin, kuin ne vastaavat työmatkamenoja ja muita työssäkäynnistä aiheutuvia menoja. Lasten osuuteen tuloista sovelletaan myös etuoikeutettua ansiotuloa koskevaa vähintään 20 prosentin, mutta korkeintaan 150 euron suuruista vähennystä.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Jaakko Ellisaari, p. 02951 63305  ja
Asuntoneuvos Raimo Kärkkäinen, p. 02951 63302.

Sähköpostiosoitteet: [email protected]

Huom! Puhelinnumeromme muuttuivat 29.5.2012. Uusi vaihde: 0295 16001.

Kuntainfo