Hallitus esittää laajennusta työsuojeluviranomaisten tiedonsaantioikeuksiin

Sosiaali- ja terveysministeriö 29.6.2016 14.10
Tiedote 99/2016

Tiedonsaantioikeuksien laajentaminen olisi osa harmaan talouden torjuntatoimenpiteitä ja tehostaisi työsuojeluviranomaisten toimintaa sekä viranomaisten välistä yhteistyötä.

Esityksellä laajennettaisiin työsuojeluviranomaisten oikeutta saada salassa pidettävää tietoa viranomaisilta ja muilta julkista tehtävää hoitavilta toimijoilta. Työsuojeluviranomaiset saisivat salassa pidettävää tietoa silloin, kun he valvovat niin sanotun tilaajavastuulain ja työsuhteen vähimmäisehtojen noudattamista sekä ulkomaalaisen työvoiman käyttöä.

Mainituissa valvontatehtävissä laajennettaisiin myös työsuojeluviranomaisen oikeutta luovuttaa salassa pidettävää tietoa. Lisäksi mahdollistettaisiin työsuojeluviranomaisten keskinäinen salassa pidettävän tiedon vaihto kaikissa työsuojeluviranomaisen valvontatehtävissä.

Myös lakia Harmaan talouden selvitysyksiköstä muutettaisiin. Lakimuutoksen myötä työsuojeluviranomaisella olisi oikeus saada Harmaan talouden selvitysyksikön laatimia velvoitteidenhoitoselvityksiä.

Muutoksia myös valvontakohteen oikeuksiin ja tarkastajan toimivaltuuksiin

Tiedonsaantioikeuksien laajennus tehtäisiin muuttamalla työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettua lakia. Samassa yhteydessä lakiin tehtäisiin myös muita muutoksia. Nykyistä useammalla työsuojeluviranomaisen valvomalla toimijalla olisi oikeus tehdä muistutus, jos työsuojelutarkastuksessa ei ole toimittu mainitun lain mukaisesti. Aiemmin muistutuksen sai tehdä vain työnantaja, työntekijä tai työsuojeluvaltuutettu.

Lisäksi työsuojelutarkastaja voisi antaa työnantajalle kehotuksen, jos työnantaja on laiminlyönyt velvoitteensa antaa työntekijälle kirjallinen todistus lomautuksesta tai kirjallinen ilmoitus työsopimuksen päättämisperusteista.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 aikana.

Lisätietoja

Hallitussihteeri Anne Vänskä (STM), p. 0295 163 507, [email protected]