Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio K.A. vastaan Suomi

Sosiaali- ja terveysministeriö 17.1.2003 13.00
Tiedote 7/2003

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen jaosto totesi tiistaina, että Suomi on loukannut Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan mukaista perhe-elämän suojaa.

Valitus koski kolmen lapsen huostaanottoa ja sijoitusta sijaisperheeseen, vanhempien rajoitettuja oikeuksia tavata heitä sijaishuollon aikana sekä sitä, ettei huostaanottoja lakkautettu.

Valitus

Valittaja katsoi, että hänen ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan mukaista oikeuttaan nauttia perhe-elämän kunnioitusta oli loukattu lasten huostaan ottamisella. Valittajan mielestä sosiaalilautakunnan selvitykset eivät olleet asianmukaisia, koska perheen olosuhteita ei selvitetty eikä lapsia kuultu asianmukaisesti. Vanhempiin kohdistuneita insestiepäilyjä ei koskaan näytetty toteen. Avohuollon tukitoimet eivät olleet valittajan mielestä riittäviä. Lapset sijoitettiin sijaisperheeseen ja vanhempia kiellettiin aluksi kokonaan tapaamasta lapsia ja myöhemmin yhteydenpitoa rajoitettiin laajasti. Vaikka syntymävanhempien olosuhteet paranivat huomattavasti, sosiaaliviranomaiset eivät koskaan tosiasiallisesti harkinneet perheen yhdistämistä.

Ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu

Tuomioistuin katsoi, ettei asiassa ollut 8 artiklan rikkomusta siltä osin kuin oli kyse lasten huostaanotosta ja valittajan mahdollisuudesta osallistua päätöksentekoon.
Sen sijaan tuomioistuin totesi 8 artiklan rikkomuksen siinä, etteivät viranomaiset olleet ryhtyneet riittäviin toimenpiteisiin perheen yhdistämiseksi. Yhteydenpidon rajoituksiin tuomioistuin ei ottanut erikseen kantaa, vaan katsoi niiden pikemmin estäneen kuin edistäneen mahdollisuuksia perheen yhdistämiseen.
Tuomioistuin velvoitti Suomen valtion maksamaan valittajalle vahingonkorvauksena 8 000 euroa sekä korvaamaan hänen oikeudenkäyntikuluistaan noin 11 000 euroa.
Tuomio ei ole lopullinen, vaan asia voidaan kolmen kuukauden kuluessa pyynnöstä siirtää suuren jaoston käsiteltäväksi.

Ihmisoikeustuomioistuimen aikaisemmat lastensuojeluratkaisut

Ihmisoikeustuomioistuin on antanut lastensuojeluasioihin kohdistuvissa ihmisoikeusvalituksissa kaikkiaan 15 Suomea koskevaa ratkaisua. Yhdessä näistä tapauksista (K. ja T. vastaan Suomi) ihmisoikeustuomioistuimen suuri jaosto totesi, että Suomi oli loukannut ihmisoikeussopimuksen 8 artiklaa. Ihmisoikeusloukkaus todettiin kahdella perusteella: vastasyntyneen kiireellinen huostaanotto ja riittämättömät toimet perheen mahdollista jälleenyhdistämistä silmälläpitäen. Tässäkin tapauksessa suurin osa valittajien vaatimuksista hylättiin.

Tuomioistuin on hylännyt valitukset 11 tapauksessa, koska se katsoi, etteivät valitukset täyttäneet tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä. Kolmessa tapauksessa tuomioistuin on todennut, että valittajan oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on loukattu.

Tuomioistuimessa on parhaillaan vireillä neljä lastensuojelua koskevaa valitusta, joista tuomioistuin on pyytänyt vastinetta Suomen viranomaisilta.

Lisätietoja antavat

sosiaali- ja terveysministeriössä: hallitussihteeri Pia Liisa Heiliö ja tarkastaja Johanna Savolainen, puh. 160 72364,

ja ulkoasiainministeriössä valtionasiamies Arto Kosonen, puh. 160 55729.