Toimikunta: Lapsen etu turvattava rekisteröidyissä parisuhteissa

Sosiaali- ja terveysministeriö 2.9.2003 7.00
Tiedote 223/2003

Rekisteröityihin parisuhdeteisiin liittyviä erityiskysymyksiä selvittänyt toimikunta katsoo, että rekisteröidyissä parisuhteissa elävien vanhempien lasten asemaa tulee parantaa. Toimikunnan puheenjohtajana oli sosiaalineuvos Martti Lähteinen sosiaali- ja terveysministeriöstä ja varapuheenjohtajana lainsäädäntöneuvos Markku Helin oikeusministeriöstä.

Toimikunnan keskeisin ehdotus koskee perheiden sisäisen adoption mahdollistamista rekisteröidyissä parisuhteissa, jonka toteuduttua rekisteröity puoliso voisi ottaa lapsekseen puolisonsa lapsen sellaisin oikeusvaikutuksin, että lasta on pidettävä rekisteröityjen puolisoiden yhteisenä. Tämä ratkaisisi useimmat rekisteröidyssä parisuhteessa elävien vanhempien lasten nykytilanteessa olevat ongelmat.

Lisäksi toimikunta ehdottaa, että rekisteröidyille pareille annettaisiin mahdollisuus yhteisen ottolapsen ottamiseen silloin, kun kysymys on rekisteröidyn parin lähipiiriin kuuluvasta lapsesta, jonka elämää joudutaan järjestämään uudelleen esimerkiksi vanhempien kuoleman johdosta.

Toteutuessaan ehdotetut muutokset ovat yksittäisen lapsen kannalta merkittäviä. Tällä hetkellä muutokset koskisivat muutamia kymmeniä lapsia.

Tapaamisoikeus

Toimikunta ehdottaa, että tuomioistuin voisi vahvistaa tapaamisoikeuden lapsen ja hänen vanhempansa rekisteröidyn puolison välille. Tapaamisoikeus voitaisiin vahvistaa suojaamaan muutakin lapselle erityisen tärkeää henkilösuhdetta. Edellytyksenä olisi aina, että tapaamisoikeus on lapsen edun mukainen.

Perhevapaat

Toimikunnan näkemyksen mukaan perhevapaita ja perhevapaiden ajalta maksettavia sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia koskevaa lainsäädäntöä tulisi tarkistaa siten, että rekisteröidyssä parisuhteessa asuvat perheet olisivat samassa asemassa kuin avio- tai avoliitossa asuvat perheet. Tämän vuoksi toimikunta ehdottaa, että sosiaali- ja terveysministeriö sekä työministeriö yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa valmistelisivat sairausvakuutuslain ja työsopimuslain muutokset.

Taustaa

Tavoitteena oli selvittää sosiaalisia ja oikeudellisia ongelmakysymyksiä, jotka liittyvät rekisteröidyssä parisuhteessa elävien parikumppaneiden perheessä elävien lasten asemaan sekä saada aikaan ehdotukset mahdollisesti tarvittaviksi lainsäädäntömuutoksiksi. Erityisenä kysymyksenä toimikunnan tuli selvittää, tulisiko säätää mahdollisuudesta perheen sisäiseen lapseksiottamiseen rekisteröidyssä parisuhteessa.

Työnsä pohjaksi toimikunta selvitti, millainen on rekisteröidyssä parisuhteessa elävien parikumppaneiden lasten asema nykylainsäädännössä, kokosi tutkimustietoa lasten asemasta näissä perheissä, selvitti, mitä kosketuskohtia ihmis- ja perusoikeuksilla on näiden lasten asemaan sekä kartoitti oikeuskehitystä eräissä muissa Euroopan maissa. Mietinnön luvussa "Nykytilanteen arviointi" pohditaan vanhemmuuden muuttuvaa luonnetta sekä elävän elämän että oikeudellisesta näkökulmasta. Luvussa "Käytännön kysymyksiä" arvioidaan nykytilannetta ja perustellaan muutosehdotuksia.

Lisätietoja: toimikunnan puheenjohtaja sosiaalineuvos Martti Lähteinen, puh. (09) 160 74351 (sosiaali- ja terveysministeriö) ja varapuheenjohtaja lainsäädäntöneuvos Markku Helin puh. (09) 160 03 (oikeusministeriö).

Lapset ja rekisteröity parisuhde, ISBN 952-00-1390-3, 49 sivua, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2003:10 myy sosiaali- ja terveysministeriön julkaisumyynti Tampereella [email protected] tai puh. (03) 260 8158.

>> Toimikunnan mietintö STM:n sivuilla