Alkoholilain kokonaisuudistus

Uusi alkoholilaki tuli voimaan 1.3.2018

Eduskunta hyväksyi alkoholilain 19.12.2017 ja tasavallan presidentti vahvisti lain 28.12.2017. Uusi alkoholilaki tuli voimaan kokonaisuudessaan 1.3.2018. Osa lakimuutoksista tuli voimaan jo 1.1.2018.

Lakia täydentävät  valtioneuvoston asetus alkoholilain täytäntöönpanosta ja sosiaali- ja terveysministeriön asetus alkoholilain valvonnasta.

Tiivistelmä 1.1.2018 voimaan tulleista muutoksista

Alkoholilainsäädännön kokonaisuudistus tuli voimaan 1.3.2018.
Poikkeuksena jo 1.1.2018 tulivat voimaan:

  • kaikkien enintään 5,5 -prosenttisten alkoholijuomien myynnin sai aloittaa kaupoissa

  • mahdollisuus hakea käsityöläisoluen myyntilupia aluehallintovirastoilta

  • ns. happy hour-mainonta sallittiin ravintoloille

  • ravintoloiden aukioloajat vapautuivat (mutta anniskeluajat eivät vielä muuttuneet vielä tässä vaiheessa)

Muutosten käytännön järjestelyistä saa lisätietoja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ja aluehallintovirastojen verkkosivuilta.

Alkoholilain kokonaisuudistuksen vaiheet

Alkoholilain kokonaisuudistuksen poliittinen valmistelu hallituksessa käynnistyi helmikuussa 2016, kun perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula esitteli pohjaesityksensä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ministerityöryhmälle. Pohjaesityksessä haettiin tasapainoa alkoholihaittojen vähentämisen ja elinkeinotoiminnan huomioon ottamisen välillä.

Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät käsittelivät tämän jälkeen pohjaehdotusta ja toukokuussa 2016 ryhmien edustajien jatkoneuvotteluissa sovittiin alkoholilain uudistuksen keskeisistä linjauksista.

Luonnos hallituksen esitykseksi alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi käsiteltiin hallituksen hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmässä marraskuun alussa 2016. Esitys oli laajalla lausuntokierroksella 22.11.2016-16.1.2017 ja lausuntoyhteenveto valmistui maaliskuussa 2017.

Tämän jälkeen esitystä viimeisteltiin sosiaali- ja terveysministeriössä. Hallituksen esitys uudeksi alkoholilaiksi annettiin eduskunnalle syyskuussa 2017. Eduskunta hyväksyi lakiesityksen 19.12.2017. Tasavallan presidentti vahvisti lain 28.12.2017. Laki tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.3.2018.

Uudistuksen tärkeimmät periaatteet

Suomen alkoholilainsäädäntö koostui vuoden 1994 alkoholilaista ja sen nojalla annetuista 13 asetuksesta. Laki ja sen nojalla annetut asetukset koottiin uudistuksessa mahdollisimman kattavasti yhteen lakiin. 

Alkoholilain tarkoituksena on jatkossakin ehkäistä alkoholista aiheutuvia haittoja. Uudistuksen periaatteina olivat esimerkiksi Alkon vähittäismyyntimonopolin ja nykyisen lupajärjestelmän säilyttäminen ja nykyisen lainsäädännön tarpeettomien, vanhentuneiden tai kankeiden normien purkaminen.

Muutokset alkoholijuomien vähittäismyyntiin

Kaupan alkoholijuomien enimmäisvahvuus nostettiin 1.1.2018 lukien 5,5 %:iin ja vaatimus juoman valmistamisesta käymisteitse poistui. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupat, kioskit ja huoltamot saavat myydä myös esimerkiksi A-olutta, vahvaa siideriä ja myös väkevistä alkoholijuomista sekoitettuja long drink -juomia.

Itsenäisille ja pienille panimoille tuli 1.1.2018 lukien nykyiseen tilaviinin ja sahdin myyntioikeuteen verrattava oikeus myydä omia käsityöläisoluita suoraan valmistuspaikalta. Pienen panimon raja on enintään 500 000 litran alkoholijuomien tuotantomäärä. Käsityöläisoluet eivät saa olla esimerkiksi oluen ja virvoitusjuomien sekoituksia.

Laissa säädetään nykyisten kaupan myymäläautojen oikeudesta myydä alkoholijuomia sekä Alkon mahdollisuudesta palvella asiakkaita yhtiön myymäläautosta.

Alkojen aukioloaika piteni tunnilla aiemmasta klo 20:stä kello 21:een. Alkot voivat järjestää esimerkiksi viinihuutokauppoja.

Muutokset alkoholijuomien anniskeluun

Yhdellä anniskeluluvalla saa uuden lain mukaan anniskella kaikkia alkoholijuomia. Erillisiä A-, B- tai C-lupia ei enää ole. Lisäksi ravintolat voivat hankkia alkoholijuomien vähittäismyyntiluvan. Alkoholijuomien myyntiä koskevat normaalit vähittäismyynnin säännöt eli ravintoloista saa ostaa samoja alkoholijuomia kuin kaupoista klo 9-21 joka päivä.

Uuden lain mukaan jokaisessa työvuorossa pitää olla täysi-ikäinen vastuuhenkilö.Hänelle ei enää aseteta erityisiä pätevyysvaatimuksia vaan alkoholilain osaamistodistus (ns. Anniskelupassi) riittää. Alkoholia voi ravintolassa anniskella vuorovastaavan valvonnassa 16 vuotta täyttänyt henkilö.

Usean ravintolan yhteiset anniskelualueet ovat sallittuja. Aiemmat tilapäiset anniskeluluvat korvataan osittain kevyemmällä menettelyllä. Ns. ”catering”-ilmoituksella ravintolat saavat  anniskella esimerkiksi aiemmin hyväksytyissä yritystiloissa, alueen juhlapaikoissa ja festivaaleilla tehtyään anniskelusta pelkän ilmoituksen aluehallintovirastolle.

Alkoholijuomien anniskeluaika päättyy myös uuden lain mukaan klo 01.30, mutta anniskelua saa jatkaa aluehallintovirastolle tehdyn ilmoituksen jälkeen enintään klo 04.00:ään. Aiempi lupakäsittely siis poistui, mutta ravintoloille tuli vaatimuksia järjestyksen valvonnasta. Ravintolaa ei tarvitse enää sulkea anniskelun päätyttyä, mutta anniskellut alkoholijuomat on nautittava tunnin kuluessa anniskeluajan päättymisestä. Viranomaisilla on oikeus rajoittaa ja kieltää anniskelu häiriöiden ehkäisemiseksi.

Muutokset alkoholijuomien mainontaan

Ravintolat ovat voineet mainostaa ns. happy hour-tarjouksia vuoden 2018 alusta lukien vapaasti esimerkiksi kaduilla ja lehdissä.

Väkevien alkoholijuomien valmistajat, tukkumyyjät ja niitä myyvät ravintolat ovat voineet esitellä omia tuotteitaan esimerkiksi verkkohinnastoissa vuoden 2018 alusta lähtien.

Muut alkoholijuomien mainontaa koskevat säännökset pysyvät ennallaan. Mainontaa koskevat säännökset päivitettiin vuonna 2015.

Alkoholijuomien valmistus

Oluen ja viinin kotivalmistus on uuden alkoholilain mukaan sallittua – kunhan valmistus ei tapahdu tislaamalla.

Alkoholihuomien matkustajatuonti

Alkoholijuomien matkustajatuonnin säännöksiä ETA-alueen ulkopuolelta muutettiin 1.3.2018 lukien. Matkustajan matkan pitää kestää vähintään 24 tuntia, jotta matkalta (esim. Venäjältä) saa tuoda alkoholijuomia. Siihen asti tuo aika on 20 tuntia.

Lisätietoja

Ismo Tuominen, hallitusneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT 0295163341