Poikkeuslupa STM/2020/126

« Raha-asiainvaliokunta 2.7.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Poikkeusluvan hyväksyminen Poikkeuslupa sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestointiin (Karstulan kunta: Soteku-keskuksen rakentaminen).

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Kirsi Kaikko, Erityisasiantuntija p.029 5163545
Asia
Karstulan kunta on hakenut sosiaali- ja terveysministeriöltä rakennusinvestointia koskevaa poikkeuslupaa uudisrakennushankkeelle, jossa rakennetaan sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja kuntoutuksen tarvitsemat (Soteku) tilat. Hanke toteutetaan kiinteistöleasing-sopimuksella, joka sisältää lunastusehdon. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosina 2020-2021. Päätöksellä esitetään hyväksyttäväksi Karstulan kunnan hakemus poikkeusluvasta, joka sisältää tilojen rakentamisen sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja kuntoutuksen toiminnoille. Hanketta on suunniteltu yhdessä palvelut tuottavan kuntayhtymä Saarikan kanssa. Uudisrakennus palvelee kuntoutusosaston osalta koko Saarikan alueen 17 000 asukasta ja muiden palvelujen osalta myös Kyyjärven, Kivijärven, osin Kannonkosken ja Saarijärven Karstulan puoleisten alueiden asukkaita. Investointi on kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta annetun lain (1057/2017) 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla perusteltu sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden turvaamiseksi ja on alueen palvelujen saatavuuden turvaamiseksi välttämätön ja kiireellinen.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Hankkeen kustannukset ovat 5,4 miljoonaa euroa, Haahtela indeksi 84,0 (2016=84). Rakennettavien tilojen laajuus on tarveselvityksen mukaan 2103 m2. Hankekustannukset on jaettu vuosille 2019-2021 (sisältää suunnittelukustannuksia vuodelta 2019). Investointi laskee Soteku-tarkoituksessa olevien tilojen ylläpitokustannuksia, mikä vaikuttaa myönteisesti kunnan käyttötalouteen. Myös tilat vuokraavan kuntayhtymän vuokrien ennustetaan pienenevän merkittävästi. Terveysaseman, terveysaseman keittiön, vanhainkodin ja Tyynelän kotihoitoyksikön yhteenlasketut tasearvot olivat 2.5.2019 tehdyn arvion mukaan 1 221 309,70 euroa ja poistot 136 300,51 euroa. Kunnalla oli 31.12.2018 lainaa yhteensä 13 428 000 euroa ja konsernitasolla 25 308 000 euroa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta